center

 

ระบบรายงานคะแนนความประพฤติกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร
 
เลขประจำตัว :    
1636900030
ชื่อ-สกุล :    
นศท.เจตนิพัทธ์  ใจมา    
ชั้นปี :    
1
ลำดับที่ :    
30
คะแนนคงเหลือ :    
95
 
 

รายงานการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ที่
รายละเอียด
เพิ่มคะแนน
ผู้บันทึก
รายละเอียด
-
-
-
-
-
รวมเพิ่มคะแนน  0   คะแนน  

 

รายงานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ที่
รายละเอียด
ตัดคะแนน
ผู้บันทึก
รายละเอียด
1
ไม่รวมพลช่วงเช้า 22/10/63
5
ผช.ผกท.เฉลิมพร
รวมตัดคะแนน  5   คะแนน