center

 

ระบบรายงานคะแนนความประพฤติกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร
 
เลขประจำตัว :    
1636900029
ชื่อ-สกุล :    
นศท.จีรวัฒน์  ใจหล้า    
ชั้นปี :    
1
ลำดับที่ :    
29
คะแนนคงเหลือ :    
105
 
 

รายงานการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ที่
รายละเอียด
เพิ่มคะแนน
ผู้บันทึก
รายละเอียด
1
นักเรียนเข้าฝึกตามปกติ
15
ผช.ผกท.เฉลิมพร
2
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู63
5
ผช.ผกท.เฉลิมพร
รวมเพิ่มคะแนน  20   คะแนน  

 

รายงานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ที่
รายละเอียด
ตัดคะแนน
ผู้บันทึก
รายละเอียด
1
ไม่เข้าฝึก
15
ผช.ผกท.เฉลิมพร
รวมตัดคะแนน  15   คะแนน