center

 

ระบบรายงานคะแนนความประพฤติกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร
 
เลขประจำตัว :    
1636900026
ชื่อ-สกุล :    
นศท.จิรพงศ์  ทิพย์ทา    
ชั้นปี :    
1
ลำดับที่ :    
26
คะแนนคงเหลือ :    
105
 
 

รายงานการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ที่
รายละเอียด
เพิ่มคะแนน
ผู้บันทึก
รายละเอียด
1
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู63
5
ผช.ผกท.เฉลิมพร
รวมเพิ่มคะแนน  5   คะแนน  

 

รายงานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ที่
รายละเอียด
ตัดคะแนน
ผู้บันทึก
รายละเอียด
-
-
-
-
-
รวมตัดคะแนน  0   คะแนน