center

 

ระบบรายงานคะแนนความประพฤติกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร
 
เลขประจำตัว :    
1636900003
ชื่อ-สกุล :    
นศท.กฤตภาส  ตระกูลสว่าง    
ชั้นปี :    
1
ลำดับที่ :    
3
คะแนนคงเหลือ :    
100
 
 

รายงานการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ที่
รายละเอียด
เพิ่มคะแนน
ผู้บันทึก
รายละเอียด
1
ส่งใบรับรองแพทย์ลาป่วยแล้ว
15
ผช.ผกท.เฉลิมพร
2
แก้ไขการรวมพล(15/10/63)
5
ผกท.วงกต
รวมเพิ่มคะแนน  20   คะแนน  

 

รายงานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ที่
รายละเอียด
ตัดคะแนน
ผู้บันทึก
รายละเอียด
1
ไม่เข้าฝึก
15
ผช.ผกท.เฉลิมพร
2
ไม่รวมพลช่วงเช้า
5
ผช.ผกท.เฉลิมพร
รวมตัดคะแนน  20   คะแนน