รายงานคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นปีที่  1

ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
คะแนนคงเหลือ
รายละเอียด
4
0636901387
   นศท.หญิงจิตตรา
เวียงทอง
100
คลิก
5
0636900307
   นศท.หญิงปฏิมากร
ตุ้มขาว
105
คลิก
6
0636901388
   นศท.หญิงภุมริน
อ่อนจันทร์
105
คลิก
7
0636901389
   นศท.หญิงเมษิณี
แก้วเปี้ย
105
คลิก
8
0636901390
   นศท.หญิงรวินท์นิภา
รัตนภูธรรม
100
คลิก
9
0636901391
   นศท.หญิงอมรรัตน์
มั่นแดง
105
คลิก
10
0636901392
   นศท.หญิงอรนภา
เกิดอ่วม
105
คลิก
11
0636901393
   นศท.หญิงอาธิตญา
ทาทองคำ
100
คลิก