รายงานคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นปีที่  1

ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
คะแนนคงเหลือ
รายละเอียด
31
1636900031
   นศท.เจษฎา
เณรเนือง
100
คลิก
32
1636900032
   นศท.เจษฎา
สังข์ไทย
100
คลิก
33
1636900033
   นศท.ฉัตรมงคล
เฟื่องมณี
100
คลิก
34
1636900034
   นศท.ฉันทวุฒิ
คุ้มอักษร
100
คลิก
35
1636900035
   นศท.ชญาน์นนท์
พัดเทพ
105
คลิก
36
1636900036
   นศท.ชนิตพล
พรหมชนะ
95
คลิก
37
1636900037
   นศท.ชยากร
ควรคิด
100
คลิก
38
1636900038
   นศท.ชลธาร
ชาวโพธิ์หลวง
95
คลิก
39
1636900039
   นศท.ชลธีร์
ปล้องไม้
100
คลิก
40
1636900040
   นศท.ชัชติภูมิ
อุ่นเอมใจ
100
คลิก
41
1636900041
   นศท.ชัยธวัช
แก้วกองทรัพย์
100
คลิก
42
1636900042
   นศท.ชาคริต
อินแดง
100
คลิก
43
1636900043
   นศท.ชินวัฒน์
โพธิ์โชติ
100
คลิก
44
1636900044
   นศท.โชคทองแท้
โยกเกณฑ์
100
คลิก
45
1636900045
   นศท.ฐานพัฒน์
สุขเสริมศาล
100
คลิก
46
1636900046
   นศท.ฐาปกรณ์
จิงา
100
คลิก
47
1636900047
   นศท.ฐิติพันธุ์
ใจรังกา
100
คลิก
48
1636900048
   นศท.ณธศร
มงคลสวัสดิ์
100
คลิก
49
1636900049
   นศท.ณพิชญ์
จันทา
100
คลิก
50
1636900050
   นศท.ณภัทร
สิงจวง
100
คลิก
51
1636900051
   นศท.ณัฏฐวัฒน์
ทิพย์แก้ว
100
คลิก
52
1636900052
   นศท.ณัฐกิตติ์
นาพันธุ์
100
คลิก
53
1636900053
   นศท.ณัฐกิตติ์
หมู่ทอง
100
คลิก
54
1636900054
   นศท.ณัฐนนท์
ม่อมดี
100
คลิก
55
1636900055
   นศท.ณัฐภูมิ
กาทองทุ่ง
100
คลิก
56
1636900056
   นศท.ณัฐวัฒน์
มิลหล้า
100
คลิก
57
1636900057
   นศท.ณัฐวุฒิ
สังคารัตน์
95
คลิก
58
1636900058
   นศท.ดลภัทร
ตั้นสูงเนิน
100
คลิก
59
1636900059
   นศท.แดนสยาม
สั่งการ
100
คลิก
60
1636900060
   นศท.ติณณภพ
ทิพย์โกมล
100
คลิก