รายงานคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นปีที่  3

ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
คะแนนคงเหลือ
รายละเอียด
1
1616900388
   นศท.กฤตเมธ
คำเหม็ง
100
คลิก
2
1616900389
   นศท.กฤษฎา
ลำใย
100
คลิก
3
1616900390
   นศท.กฤษฎิ์ธนัท
สุขก้อน
100
คลิก
4
1616900391
   นศท.กฤษณพงศ์
หมื่นยา
100
คลิก
5
1616900392
   นศท.กฤษณพัฒน์
รัฐวัช
100
คลิก
6
1616900394
   นศท.กษาปณ์
เอกอุดมโชค
55
คลิก
7
1616900395
   นศท.กษิดิศ
จันทร์ใช้
70
คลิก
8
1616900396
   นศท.ก้องภพ
จันทระพงษ์
100
คลิก
9
1616900397
   นศท.กันต์กฤต
หลงมณี
85
คลิก
10
1616900398
   นศท.กันตพงศ์
ปัญญา
100
คลิก
11
1616900399
   นศท.กานต์กวิน
ดีณรงค์
100
คลิก
12
1616900400
   นศท.กิตติชัย
ทองนัน
100
คลิก
13
1616900401
   นศท.กิตติชัย
พรมแก้วต่อ
100
คลิก
14
1616900402
   นศท.กิตติพศ
เนียมเปีย
100
คลิก
15
1616900404
   นศท.กิตติภูมิ
ส่ำแสง
100
คลิก
16
1616900405
   นศท.กุลชาติ
เขาวิเศษ
100
คลิก
17
1616900406
   นศท.เกศพล
เผือกชาย
100
คลิก
18
1616900407
   นศท.เก้าปรัชญา
ขำคง
85
คลิก
19
1616900408
   นศท.เกียรติศักดิ์
เนียมท่าเสา
85
คลิก
20
1616900410
   นศท.ไกรวุฒิ
ดาคำ
100
คลิก
21
1616900411
   นศท.จักรกฤษณ์
เรืองประพัฒน์
100
คลิก
22
1616900412
   นศท.จักรธร
สุขโชติ
100
คลิก
23
1616900413
   นศท.จักรภัทร
ชมภู่
100
คลิก
24
1616900414
   นศท.จักรภัทร
พลอยเล็ก
100
คลิก
25
1616900415
   นศท.จารุกิตต์
เยาวชินากร
100
คลิก
26
1616900416
   นศท.จิณณพัต
คำสุวรรณ์
100
คลิก
27
1616900417
   นศท.จิรกิตติ์
แห้วศรี
100
คลิก
28
1616900418
   นศท.จิรพันธ์
เหลี่ยมมา
100
คลิก
29
1616900419
   นศท.จิรวัฒน์
เขียวคำ
100
คลิก
30
1616900420
   นศท.จีระวัฒน์
คำไท้
100
คลิก