รายงานคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นปีที่  2

ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
คะแนนคงเหลือ
รายละเอียด
1
1626901286
   นศท.กนก
เงื่องจันทร์ทอง
100
คลิก
2
1626901287
   นศท.กนกศักดิ์
ช่วยออก
100
คลิก
3
1626901288
   นศท.กมลภู
น้อยจันทร์
100
คลิก
4
1626901289
   นศท.กฤต
บรรเจิดพงศ์ชัย
85
คลิก
5
1626901290
   นศท.กฤตพณ
พรมละ
100
คลิก
6
1626901291
   นศท.กฤตพล
คำเพราะ
100
คลิก
7
1626901292
   นศท.กฤตภูดิทคุณ
เขียวจันทร์แสง
100
คลิก
8
1626901293
   นศท.กฤษฎากร
ทองอินต๊ะ
100
คลิก
9
1626901294
   นศท.กฤษฎากร
เทภิกัน
100
คลิก
10
1626901295
   นศท.กฤษฏิ์นิพัทธ์
ชูชัย
85
คลิก
11
1626901296
   นศท.กฤษณะ
เขียวสนั่น
100
คลิก
12
1626901297
   นศท.กฤษติชัย
เขียวสอาด
85
คลิก
13
1626901298
   นศท.กวิน
กล่ำเหม็ง
85
คลิก
14
1626901299
   นศท.กษิดิ์เดช
คำเพ็ง
85
คลิก
15
1626901300
   นศท.กษิดิศ
ซื่อสัตย์
70
คลิก
16
1626901301
   นศท.ก้องภูมิ
มาให้
100
คลิก
17
1626901302
   นศท.กิตติกร
เกษประสิทธิ์
100
คลิก
18
1626901304
   นศท.กิตติพงศ์
ไชยานุพงศ์
100
คลิก
19
1626901305
   นศท.กิตติพงษ์
นุ่มนวล
100
คลิก
20
1626901306
   นศท.กิตติพัทธ์
ผดุงทักษิน
100
คลิก
21
1626901307
   นศท.เกียรติภูมิ
นิมิตร
100
คลิก
22
1626901308
   นศท.เกียรติศักดิ์
ขำทับทิม
85
คลิก
23
1626901309
   นศท.คณาธิป
ตวงรักษา
100
คลิก
24
1626901310
   นศท.คณิศภูมิ
สุขวัฒน์
100
คลิก
25
1626901311
   นศท.คณิศร
พันธุ์ทอง
100
คลิก
26
1626901312
   นศท.คีตภัทร
เพชรสุวรรณ
100
คลิก
27
1626901313
   นศท.เคนณภัทร
เกลียวทอง
100
คลิก
28
1626901314
   นศท.จตุรพร
สีดี
100
คลิก
29
1626901316
   นศท.จานุพงศ์
สมบัติ
100
คลิก
30
1626901317
   นศท.จิรกิตติ์
ศิริกุล
100
คลิก