รายงานคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นปีที่  1

ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
คะแนนคงเหลือ
รายละเอียด
1
1636900001
   นศท.กรวิชญ์
กันทะเขียว
100
คลิก
2
1636900002
   นศท.กฤตนู
ทาแก้ว
100
คลิก
3
1636900003
   นศท.กฤตภาส
ตระกูลสว่าง
100
คลิก
4
1636900004
   นศท.กฤตยชญ์
กล่ำทอง
100
คลิก
5
1636900005
   นศท.กฤษฎา
ขันมูล
100
คลิก
6
1636900006
   นศท.กฤษณพงษ์
เกตุแก้ว
100
คลิก
7
1636900007
   นศท.กฤษณะวิชญ์
ธรรมยัติวงศ์
100
คลิก
8
1636900008
   นศท.กวิน
ขจรบุญ
85
คลิก
9
1636900009
   นศท.กษิดิศ
มั่นเจ๊ก
100
คลิก
10
1636900010
   นศท.กษิดิศ
วิทยอาภา
100
คลิก
11
1636900011
   นศท.กษิดิส
สังข์มา
100
คลิก
12
1636900012
   นศท.กันต์ศักดิ์
หอมบุปผา
100
คลิก
13
1636900013
   นศท.กันติทัต
ศรีลำ
100
คลิก
14
1636900014
   นศท.กิตติธัช
ตุงคะเตชะ
85
คลิก
15
1636900015
   นศท.กิตตินันท์
ท้าวอาศา
100
คลิก
16
1636900016
   นศท.กิตติพงศ์
เกตุวงศ์
100
คลิก
17
1636900017
   นศท.กิตติพิชญ์
อินทะเรืองรุ่ง
100
คลิก
18
1636900018
   นศท.เกียรติกุล
วงศ์วิเศษ
100
คลิก
19
1636900019
   นศท.ไกรษรสีหะ
กองแสน
100
คลิก
20
1636900020
   นศท.คณนาถ
แก้วมณี
100
คลิก
21
1636900021
   นศท.คณุตย์
วิฑูรทัศน์
100
คลิก
22
1636900022
   นศท.คมชาญ
ปัทมะแก่นทราย
100
คลิก
23
1636900023
   นศท.คมเพ็ชร
กลิ่นแย้ม
100
คลิก
24
1636900024
   นศท.คุณานนต์
พลอยแก้ว
100
คลิก
25
1636900025
   นศท.จักรภพ
สรงสุวรรณ
100
คลิก
26
1636900026
   นศท.จิรพงศ์
ทิพย์ทา
100
คลิก
27
1636900027
   นศท.จิรภัทร
ทองประจักษ์
70
คลิก
28
1636900028
   นศท.จิรัฏฐ์
หล่อเลิศธรรม
100
คลิก
29
1636900029
   นศท.จีรวัฒน์
ใจหล้า
100
คลิก
30
1636900030
   นศท.เจตนิพัทธ์
ใจมา
100
คลิก