สถิติคะแนน โรงเรียนอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2563


สถิติคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรม

สถิติคะแนนด้านวิชาการ

สถิติคะแนนด้านกีฬาและนันทนาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 05:39:35 น.