สถิติคะแนน โรงเรียนอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2563


สถิติคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรม

สถิติคะแนนด้านวิชาการ

สถิติคะแนนด้านกีฬาและนันทนาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 21:24:55 น.