อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน


กรุณาชำระเงินก่อน 23:00 น.
หากท่านชำระเงินเกินเวลาที่กำหนดให้ท่าน จองโต๊ะใหม่อีกครั้ง และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินใหม่หลังจากที่ท่านจองใหม่แล้ว