คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์

ที่
ชื่อ - สกุล
ร่วมเป็นเจ้าภาพ (บาท)
1 นายบัญชร จันทร์ดา 10,100
2 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ 4,500
3 นายชาญฤทธิ์ เตชา 4,500
4 นางสาวฤทธี กุลพรม 4,500
5 นายธนพงษ์ เกษศรี 4,500
6 นางจำรอง สุอรุณ 4,500
7 นางอาภรณ์ สอนจรูญ 4,500
8 นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ 4,500
9 นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ 4,500
10 นางกัลนิกา ศรีภิรมย์ 4,500
11 นางรัชนี เตชา 4,500
12 นางจันทร์ตรา ดีมูล 6,000
13 นางเฉลิมรัตน์ ชูเนียม 9,999
14 นางธัญญารัตน์ พรมแก้วต่อ 4,500
15 นางทศพร เพียสามารถ 4,500
16 นายณัชพล ดีอุดม 6,100
17 นางสายปัญญา สุธีรภิญโญ 4,500
18 นายนิยม เกตุกอ 4,500
19 นางนุสลา รัฐธรรม 4,500
20 นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์ 4,500
21 นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ 4,500
22 นางสายใจ เกรททิ 4,500
23 นางสาวจงรักษ์ ธีระวรรณ 9,000
24 นางวันเพ็ญ ห่อทอง 4,600
25 นางระวีวรรณ ดอนท้วม 4,500
26 นางกฤษฎิ์ปิญธา กาวิชัย 4,500
27 นายมะเนศร์ อ่อนทอง 4,500
28 นายจิเรศ นาคมูล 4,500
29 นายมนฑล วังวลสินธุ์ 4,500
30 นางสาวกรอุมา เกียรติจิตมงคล 4,500
31 นางณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรม 2,500
32 นายชลธร คงชู 400
33 นางอัชรี อุ่นมาก 4,500
34 นางสุธีรา ดังดี และ รองฯ พร ดังดี 10,500
35 นายชโลทร จันทร์น้ำท่วม 4,500
36 นางสาวธมนวรรณ คำสุวรรณ 4,500
37 นางสาวภัทราพร มีหอม 4,500
38 นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ 1,000
39 นางสาวอนุตรีย์ พานกุหลาบ 4,500
40 นางอุศนา ธีระวรรณ 4,500
41 นางดวงฤทัย ปันนาวิน 2,000
42 นางสุวิมล ยงไสว 500
43 นางสาวสุทธินี คลิ่นเพ็ง 100
44 นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา 1,500
45 นางนิรมล ชัยสิทธิ์ 1,000
46 นางกรจิรัสย์ ชัยวัณณคุปต์ 1,000
47 นางสาวจินตนา อินดา 4,500
48 นายสุธีร์ สัตยาภรณ์ 5,000
49 นางสาวสฐาปรานี เพ็งปั้น 710
50 นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา 700
51 นายสมชาย สุขสมบูรณ์ 1,000
52 นายวิฑูรย์ อินศิริ 4,500
53 นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ 4,500
54 นางสาวนวรัตน์ เกตุศรี 4,500
55 นายชูชาติ โรจนอังกูร 2,500
56 นางสาวจิรนันท์ จิตจง 1,000
57 นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น 2,000
58 นางจันทร์แรม บุญส่ง 1,000
59 นางสาวิตรี เรือนจันทร์ 1,000
60 นายจิรวรรธ ท้วมภู่ทองดี 500
61 นายมานิธ ธนคุณากาญจน์ 2,120
62 นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม 1,000
63 นายวัชรพงษ์ ยงไสว 1,000
64 นางพรชีวิน นนทการ 1,000
65 นางสุดใจ มีจันทร์ 1,000
66 นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง 1,220
67 นางอรชร จันทร์ผ่อง 1,150
68 นางสาวจิตรา บัตรมาก 670
69 นายนิพนธ์ หมูทอง 2,000
70 นางวราภรณ์ สีนาค 1,000
71 น.ส.ดวงกมล แป้นชูผล 1,000
72 นายสมคิด อินทร์ทรา 1,000
73 นางสาวเอื้้อมเดือน อยู่ไกล 1,000
74 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า 4,500
75 นางอรัญญา ยาสา 1,400
76 นายสมชาย ต่ายลำยงค์ 100
77 นางสาวชนกานต์ พันธุ์พิศาลสหกิจ 600
78 นายณัฐพล ศักดิ์สงวน 990
79 นางสาวศิริพร อินทรา 1,166

ครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์

ที่
ชื่อ - สกุล
ร่วมเป็นเจ้าภาพ (บาท)
1 ครูนิคม คล้ายชม 2,000
2 ครอบครัวจารุชาติ 2,500
3 ครูศรีสุรางค์ 500
4 ครูอุบล 2,000
5 ครูพิณสวรรค์ และญาติ 2,000
6 ครูวิไลวรรณ 2,000
7 ผอ. ธงชัย และ ครูพรรณวดี 3,000
8 ครูสุจิตรา รอดทองดี 1,000
9 ครูสุดธิดาและครอบครัว 2,000
10 ครูเยาวภรณ์และครอบครัว 1,000
11 ครูกุสุมา 1,000
12 ครูศิริพร บางสุด 1,000
13 ครูประโลม ครูศิริพร 1,000
14 ครอบครัววานิกร(ป้าหรั่ง) 2,000
15 ครูพิจิตรและครอบครัว 1,000
16 ครูปัศญา 1,000
17 ครูภาวินี 1,000
18 ครูมนัสครูวนิดา 2,000
19 ครูแอ๊ดทัศนีย์ 2,000
20 ครูนงนุช บุญกุ๋ย 1,000
21 ครูยุทธชัย ครูมณีรัตน์ 500
22 ครูอรุณศรี 2,000
23 ครูปานจิต 2,000
24 ครูสุวาที 1,000
25 ครูพรประภา 1,000
26 รองฯ ภาณุมาศ 1,000
27 ครูปทุมทิพย์ 2,000
28 ครูวิวัฒ ครูกฤตยวรรณ 2,000
29 ครูสุวดา นิยมกูล 1,000
30 ครูทัศนาลัย 1,000
31 ครูพรรณวิไล 1,000
32 ครูดรรชนี 1,000
33 ครูนวลจันทร์ 2,000
34 ครูเยาวภา 1,000
35 ครูสุลักษณ์ 2,000
36 คุณอภิรักษ์. หุ่นหล่อ 2,000
37 ครูวันทนีย์ 1,000
38 ผอ ชุมแสง ครูวรรณา 2,000
39 ครูสายหยุด 1,000
40 ครูวนิดา 1,000
41 รองสุมิตรา 1,000
42 ครูศศิธรวรฐ​ 1,000
43 ครูรุ่งทิวา​ 1,000
44 ครูปกรณ์ ทารัตน์ 1,000
45 ครูพรพิมล 1,000
46 ครูอุษา 2,000
47 ครูฐิติ ครูทิพาพร 2,000
48 ครูอุ่นเรือน 2,000
49 ครูภัททิยา 1,000
50 ครูชัยชาญ 1,000
51 ทพ. ปรัชญา (ศิษย์เก่า อยู่ รพ. ลับแล) 15,000
52 นางสาวสรวงธร เชื้อภักดี 1,000
53 ครูชนัฐธร 2,000
54 ครูประพันธ์ 1,000
55 ครูมนวีณ์ 1,000
56 ครูคนึงนิจ 2,000
57 คุณเศษฐวิชช์. 2,000
58 ครูบุญญาการ 1,000
59 ครูศรีอุบล 1,000
60 ครูมาลี 1,000
61 ครูชัยนาม นันทภานุวัฒน์ 5,000
62 ครูธมาภรณ์ 1,000
63 ครูนิลปาน 1,000
64 ครูเฉลียว ทับอิ่ม 1,000
65 ครูศรีปานและครอบครัว 1,000
66 ครูชรินทร์ 1,000
67 ครูพรทิพย์ อุทิศให้ครูสนิท 4,000
68 ครูอู๊ด สุจิตรา 1,000
69 ครูป้อมเพ็ชร์ 1,000

ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์

รุ่นที่
ที่
ชื่อ - สกุล
ร่วมเป็นเจ้าภาพ (บาท)
2508 1 นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ 1,000
2511 1 นายชวลิต คำเพ็ง 800
2511 2 นายเชียงสงค์ ศรีสวัสดิ์ 500
2511 3 นายประเสริฐ จันทร์สูง 300
2511 4 นายจุลดิษฐ์ (ภรรยา) 500
2511 5 นายธงชัย รุ่งวัฒนา 500
2511 6 นายสมศักดิ์ วารปรีดี 500
2511 7 นายสุภาพ เพ็งวัน 500
2511 8 นายโกเมท สุดประเสริฐ 300
2511 9 นายสหัส ตรงต่อกิจ 300
2511 10 นายเพชรนที ลาภชัยเจริญกิจ 200
2511 11 นายสมเกียรติ มาอยู่ 500
2511 12 นายดำรง ม่วงเลี่ยม 500
2511 13 นายชาญพจน์ ด่านศรี 500
2511 14 นายจรูญ เมืองก้อน 300
2511 15 นายจำลอง ถิ่นประชา 300
2511 16 นายอารักษ์ ศรีรัตนบัลล์ 300
2511 17 นายนรินทร์ ประสิทธิ์ 400
2511 18 นางสาวอัปสร ประสิทธิ์ 300
2511 19 นายดำรงค์ กาพิน 500
2511 20 นางสาวรุจิเรศ ก. 300
2511 21 นายศุภโชค ทรัพย์สุคน 300
2511 22 นายสมบูรณ์ สุ่มสมบูรณ์ 300
2511 23 นายนัยสิทธิ์ คำจีน 300
2511 24 นายวิชัย วรรณโพธิมุก 300
2511 25 นายสมบัติ ธีระแนว 300
2511 26 นายไพโรจน์ ปัญญายงค์ 500
2511 27 นายประทวน บัวจันทร์ 500
2511 28 นายสุทัศน์ คล้ายชม 1,000
2511 29 นายชัยนาม แก้วกุลศรี 300
2511 30 นายสิทธิพร ศรีจันทร์ทับ 900
2511 31 นายบุญนัก กาดสมบูรณ์ 300
2511 32 นายวิเรศ บุญมาสืบ 300
2511 33 นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล 11,000
2511 34 นายฤทธิ์ สาลีผล 500
2511 35 นายดอกรัก แดงชาวนา 500
2511 36 นายธวัชชัย มณีโชติ 300
2511 37 นายพงษ์ศักดิ์ จิตเกตุ 1,000
2511 38 นายทวีป กิ่งเกล้า 1,000
2511 39 นายเรวัติ ศรีวงษ์ทอง 300
2511 40 นายสุทัศน์ คฤหานนท์ 500
2511 41 นายวุฒิ ค้ำชู 500
2511 42 นายสมพงษ์ ผลวัฒนา 300
2511 43 นายยุทธชัย สุนันท์ศิริ 500
2511 44 คุณพิไลวรรณ อยู่สุข 500
2512 1 รุ่น 12/2512 17,000
2513 1 นายเอนก อ่วมแจง 10,000
2513 2 พ.ต.อ.วีรพล เกตุมี 10,000
2513 3 นายศิริชัย พงษ์วิชัย 2,000
2513 4 นายสันติ ทองเดชศรี 2,000
2513 5 นายภราดร สรงสุวรรณ 20,000
2513 6 นายสุกิจ ชนิกานันท์ 2,000
2513 7 นายวีระชัย สันตินรนนท์ 5,000
2513 8 นายวันชัย วรรณสวาท 2,000
2513 9 พลเอกสุริยัณห์ ป้อมเปิ้น 5,000
2513 10 นายกมล ชุ่มจันทร์จิรา 1,000
2513 11 นายพรชัย เตชะสุวรรณา 5,000
2513 12 นายเอกสิน เหลี่ยมสมบัติ 1,000
2513 13 นายพิชระ สุวรรณศรี 3,000
2513 14 นายสมัย เล็กอุทัย 1,000
2513 15 พ.ต.อ.มรกต ไศละบาท 3,000
2513 16 นายสมบูรณ์ คงฟู 2,000
2513 17 นายกอบสิทธิ์ มั่นคง 1,000
2513 18 นายกฤษณะ แสงโสรัตน์ 2,000
2513 19 จ.ส.อ.นพฤทธิ์ สุวรรณชื่น 1,000
2513 20 นายไพโรจน์ สังฆพร 1,000
2513 21 นายทรงยศ ถีปรี 3,000
2513 22 นายเชาวลิต พันถา 2,000
2513 23 นายประสิทธิ์ สุขวิเศษ 2,000
2513 24 นายชยุตม์ ศรีสวัสดิ์ 1,000
2513 25 นายชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย 5,000
2513 26 นายปรีดา สนองคุณ 1,000
2513 27 นายบุญธรรม ทองคลิบ 3,000
2513 28 นายสมพงษ์ อ่อนจันทร์ 1,000
2514 1 นายนิคม คล้ายชม และสมาชิก 97,000
2515 1 นายเสรี สุขดิษฐ์ 3,000
2516 1 หลวงพี่เฉลิม ฉนฺทชาโต 1,000
2516 2 หลวงพี่สุชาติ ชาญเดช 500
2516 3 นายณรงค์ วงษ์กระสันต์ 500
2516 4 นายพิภพ พันธุ์ภู่ 500
2516 5 นายวัชรา เหมรัชตานันต์ 500
2516 6 ร.ต.อ. ประภาส มากมี 500
2516 7 นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ 500
2516 8 พล.ต.ต. อำนวย วรญาวิสุทธิ์ 500
2516 9 ร.ท. ผจญ จัตเจริญ 500
2516 10 นายสมชัย อินทพงษ์ 1,000
2516 11 พล. ต. สุทธิวิทย์ (มานิต) ศุภพิทักษ์บำรุง 500
2516 12 นายเวทย์ อยู่แจ่ม 500
2516 13 รศ. ดร. สมคิด พรมจุ้ย 1,000
2516 14 นายยรรยง ตันติพาณิชย์ 500
2516 15 นายมานิตย์ เมืองก้อน 500
2516 16 นายศิริวัฒน์ เคหะวัฒกานนท์ 500
2516 17 นายสิทธิชัย หิรัญดิษฐ์ 500
2516 18 นายคเชนทร์ มาสมาน 500
2516 19 นายพุทธิพรรณ เมฆสกุล 500
2516 20 นายสรรเสริญ เลียงสมบัติ 500
2516 21 นายนพดล สุวรรณบูลย์ 500
2516 22 นายเกรียงไกร ศิริเจริญ 500
2516 23 นายภาณุ จันทรา 500
2516 24 พ.ต.อ.ปภาณ สุจินตะเดชา 500
2516 25 นายนายสมเกียรติ พยุงศักดิ์ 500
2516 26 นายปกรณ์ ทารัตน์ 500
2516 27 นายอุทัย พิมพ์ไลย 500
2516 28 ร.ต.ประชา สังข์จันทร์ 500
2516 29 นายธนิศร์ศักดิ์ ธนันท์ศุภกุล 500
2516 30 นายเสน่ห์ ก้อนเครือ 500
2516 31 นายอิศรา อันจิตต์แจ่ม 500
2516 32 นายสมใจ ใจวงษ์ 200
2516 33 นายกอบกุล คมเฉลียว 500
2516 34 นายสุเทพ โรจน์ทองคำ 500
2516 35 นายยงยุทธ อินทจักร์ 500
2516 36 นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย 500
2516 37 นายเหมราช จันทรังศรี 500
2516 38 นายอนุชาติ พุ่มไสว 1,300
2516 39 นายรณกฤต (สุรพล) สุทัศน์ 500
2516 40 นายสามารถ ดีณรงค์ 500
2516 41 นายวันชัย มีเพ็ชร 500
2516 42 นายจรูญ เจือประเสริฐ 300
2516 43 นายสรรพกร มีรอด 500
2516 44 นายนรเศรษฐ์ มุรธามงคลกุล 500
2516 45 นายนายจำลองเส็งเมือง 500
2516 46 นายวิชชา กาไหล่ทอง 500
2516 47 นายธงชัย ถาดี 500
2516 48 นายไพรศักดิ์ เกิดส่ง 500
2516 49 นายนเรศน์ พิมลประเสริฐสุข 500
2516 50 นายสมประสงค์ ศรีวิลัย 500
2516 51 นายสมควร มั่นถึง 500
2516 52 นายกิตติศักดิ์ แสนคำ 500
2516 53 นายมนัส แจ่มพรมมา 300
2516 54 ร.ต.วัฒนา (โป่ง) บ่อสุวรรณ 300
2516 55 หลวงพี่ชูชาติ วันดี 500
2516 56 นายเกรียงวุฒิ เจียจันทร์พงษ์ 500
2516 57 หลวงพี่สมนึก ฤทธิ์มาก 1,000
2516 58 นายสุรพัศ สีหะอำไพ 200
2516 59 นายวันชัย อยู่อ้น 900
2516 60 นายโสภณ ยอดเพ็ชร์ 500
2516 61 นายสามารถ พิมพ์โพธิ์ 500
2516 62 ร.ท.ประสิทธิ์ เชื่อบาง 500
2516 63 นายบุญส่ง พงษ์เทพนิวัติ 500
2516 64 นายสถาพร ทำนุพันธ์ุ 500
2516 65 นายวสันต์ เสาวภา 500
2516 66 นายวินัย หงอนไก่ 500
2516 67 นายประยูร เชียงส่ง 500
2516 68 พระธนิสร กลิ่นลอย 500
2516 69 นายศุภชัย สิทธิวงค์ 500
2517 1 นายกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา 1,000
2520 1 คุณคัชรินทร์ 20,000
2520 2 คุณจินดา มีแก้ว 10,000
2520 3 คุณสมทรง 10,000
2520 4 คุณชไมพร หนิง 500
2520 5 คุณฉัตรดาว จุก 2,000
2520 6 คุณก๊อต ตากะยายรีสอร์ท 5,000
2520 7 ผอ วิเศษ 1,000
2520 8 คุณเรวัติ 2,000
2520 9 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ 3,000
2520 10 นางเบญจมา สุภโตษะ 1,000
2520 11 นายสลุต อ่วมศรี 500
2520 12 นางติ๋ม เพ็ชรดี 500
2520 13 นายอินทรายุทธ จิตรเกตุ 500
2520 14 นายประเสริฐ ศรีจันทร์ 500
2520 15 นางภัชณภา ไกรคงจิตต์ 500
2520 16 นายศักดา ฉัตรทอง 1,000
2520 17 พล.อ.ฉลองชัย ชัยยะคำ 7,000
2520 18 คุณบรรเจิม มะโน 5,000
2520 19 พล.อ.นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์ 3,000
2520 20 คุณสุทัศน์ ด่านศรีบูรณ์ 3,000
2520 21 คุณพิณญาณ์ หลาวทอง 2,000
2520 22 คุณอรทัย หลาวทอง 1,000
2520 23 คุณปรีชา มาดี 2,000
2520 24 คุณเทวกุล ปัทมะสุวรรณ์ 2,000
2520 25 คุณลือศักดิ์ ศุภศิริภิณโญ 1,000
2520 26 คุณผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์ 1,000
2520 27 คุณชาตรี สว่างทรัพย์ 1,000
2520 28 คุณอรทัย หทัยวรรธน์ 1,000
2520 29 คุณศรีจุดารัตน์ วิจิตรกูล 1,000
2520 30 คุณเฉลิมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,000
2520 31 คุณรัตติยา ผาลาภ 1,000
2520 32 คุณยนต์ ม่วงโมด 2,000
2520 33 คุณวิษา ศรีมะรักอ่อน 500
2520 34 คุณชมัยภรณ์ ไชยวรรณ 500
2520 35 คุณภัทิรา วารี 500
2520 36 คุณสุทธิชัย เดโชชัย 500
2520 37 คุณจงดี รุ่งรังษี 1,000
2520 38 บ.AIA อุตรดิตถ์ 500
2520 39 คุณวิวาร์ กัณฑกานต์ 200
2520 40 คุณสุรีย์พร คลังวิเชียร 200
2520 41 คุณพรนลิน เอกา 200
2520 42 คุณกัญฐณา เอกา 200
2520 43 คุณฐิตาภา เอกา 100
2520 44 คุณภาณุ ทิพย์ธันวา 2,000
2520 45 ร.ต.ประทิน มั่งคั่ง 500
2520 46 คุณชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์ 1,000
2520 47 คุณสำเริง บุตษบุญ 1,000
2520 48 คุณอนันต์ วรรณสวาท 1,000
2520 49 ร.ต.อ.สมาน สุขช้ำ 500
2520 50 คุณสุรธีร์ แสงจันทร์ 1,000
2520 51 คุณบรรดาล วันมา 1,000
2520 52 คุณสาคร บุญไทย 500
2520 53 คุณอนันต์ ทองแตง 2,000
2520 54 คุณวันชัย คำแห้ว 1,000
2520 55 คุณสง่า มีอินถา 1,000
2520 56 คุณภราดร เชียงส่ง 3,000
2520 57 คุณมนัส ขันใส 2,000
2520 58 คุณกำจร ชอบรักไทย 1,000
2520 59 คุณสมศักดิ์ เอี่ยมสมร 1,000
2521 1 เรืออากาศตรีกัชชามาศ(พนดล) รื่นจิตต์ 500
2522 1 ม.3 ปี 2520 และ มศ.5 ปี 2522 20,000
2523 1 ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง 12,501
2523 2 รามสูร คุ้มไกรสร 300
2523 3 นายสุวิชชา อมรนพรัตนกุล 2,000
2523 4 อำพล ณ ลำพูน 500
2523 5 มาโนช เรืองพิพัฒน์ 1,000
2523 6 บัญชร จันทร์ดา 5,000
2523 7 วิชิต ชูประเสริฐสุข 2,000
2523 8 สัมภาษณ์ แก้วพูลปกรณ์ 1,000
2523 9 วันชาติ หาญวัฒนาศิริ 1,000
2523 10 เพิ่มเกียรติ กองพล 500
2523 11 สุรศักดิ์ ทองประเสริฐ 1,000
2523 12 นันทพงษ์ เชาวนปรีชา 1,000
2523 13 นริศ โภชนจันทร์ 1,000
2523 14 ศตวรรษ อินทิพย์ 1,000
2523 15 กังวาฬ โภชนา 500
2523 16 วิศาสตร์เทพ สุเกตุ 500
2523 17 พ.อ.โสภณ วังแก้ว 1,000
2523 18 วัลลภ คงประณีต 500
2523 19 แดน ศิริรณรงค์ 500
2523 20 เสนาะ มั่นยวน 500
2523 21 วิชชุ เผ่าฉาน 1,000
2523 22 วราภรณ์ วังแก้ว 500
2523 23 ณรงค์ รัตนวิเชียรศรี 300
2523 24 สุรเชษฐ์ ดวงแก้ว 1,000
2523 25 กิตติ เดียวอรุณ 1,000
2523 26 สิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง 1,000
2523 27 โอเล่ ยะนันโต 1,000
2523 28 พยงค์ กมลกิจเจริญ 1,000
2523 29 นายจีรวัฒน์ ตระกูลสว่าง (4.21-5.21) 2,000
2523 30 นายสมศักดิ์ พิมพ์อูบ (4.21-5.21) 1,000
2523 31 นางสาวสมศรี ไตรอุโฆษ (4.21-5.21) 500
2523 32 นายภพ พิพิธภักดี (4.21-5.21) 500
2523 33 นายเจตนิพัทธ์ (กัมปนาท) นาคเหล็ก (4.21-5.21) 500
2523 34 อำพร จันทร์ดา (4.22-5.22) 1,000
2523 35 ถาวร เทศเอม (4.22-5.22) 500
2523 36 วิรัตน์-เฉลียว กระจง (4.22-5.22) 1,000
2523 37 จำนงค์ คงโหมด (4.22-5.22) 500
2523 38 กำแหง สุขเกตุ (4.22-5.22) 500
2523 39 สุพรรณี ยาท้วม (4.22-5.22) 1,000
2523 40 พิทักษ์ สนประเทศ (4.22-5.22) 1,000
2523 41 นางสุดารัตน์ อินทร์ขำ (4.21-5.21) 1,000
2523 42 นางรงรอง มั่นแย้ม (4.21-5.21) 1,000
2523 43 นางรุ่งรัศมิ์ จันทรา (4.21-4.51) 1,000
2523 44 นายอโนทัย สนประเทศ (4.21-5.21) 1,000
2523 45 นายเกียรติศักดิ์ มองบำรุง 500
2523 46 นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ (4.21-5.21) 1,000
2523 47 นายฤทย์ รุ่งรังสรรค์ (4.21-5.21) 500
2523 48 นางสาววราวรรณ สุขสวัสดิ์ (4.22-5.22) 500
2523 49 นายพรหมเมศวร ปิ่นนาค 1,000
2523 50 นายฤทธิ์ รุ่งรังสรรค์ 500
2523 51 นายสมชาย เขียวสะอาด 500
2523 52 นายประสิทธิ์ เมืองใส 1,000
2523 53 นายสถิต อินดีสี 500
2523 54 นายอนุรักษ์ แก้ววงศ์วาร 1,000
2523 55 นายจงรักษ์ ดิษฐ์บรรจง 500
2523 56 นายฉัตรชัย แก้วเทศ 1,000
2523 57 นายอำนวย จูเจียม 500
2523 58 นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ 500
2523 59 นายยงยศ กิจชัยเจริญ 500
2523 60 นายคณิต อักษร 1,000
2523 61 นายพิษณุ กัลยานิติกุล 500
2523 62 นายถาวร ฉิมเลี้ยง 1,000
2523 63 นายวัชรพล ภูนวล 5,000
2523 64 นายชุมพร แก้วเปี้ย 1,000
2523 65 นายเสนาะ เกตุทิม 500
2523 66 นายเจนณรงค์ ขำฉา 3,000
2523 67 นายปริญญา สุธีรภิญโญ 500
2523 68 นายเชวงศักดิ์ ไทยแท้ 500
2523 69 นายมานพ ชัยคำ 1,000
2523 70 นายวิสิษฐ์ อรุณเพ็ง 100
2523 71 นายทายาท เอื้อสุขพันธ์ปรานี 300
2523 72 นายสวัสดิ์ จิรานุสวัสดิ์ 1,000
2523 73 นายณัฐชัย จันทรา 500
2523 74 นายสมหมาย บุญอินเขียว (4.22-5.22) 500
2523 75 นายบรรเจิด ภูสมศรี (4.22-5.22) 1,000
2523 76 นายสนม สุนทรสิทธิรักษ์ 500
2523 77 นายวชิระวิชญ์ ลบช้าง (4.22-5.22) 300
2523 78 นายวีนะพันธ์ ดอนท้วม 1,000
2523 79 นายสมหมาย โทศก 500
2523 80 นายประเมิน กลอนแห้ว 500
2523 81 นายจักรพล เพ็ญธิวาร 1,000
2523 82 นายสมศักดิ์ จ๋อยศรีทอง (4.22-5.22) 500
2523 83 นายณัฐพงศ์ 1,000
2523 84 นายธงชัย ตะโค 1,999
2523 85 นายสัมพันธ์ จันทร์รักษ์ 500
2523 86 นายสัมพันธ์ จันทร์รักษ์ 500
2523 87 นายทวีป เคลือบพ่วง 500
2523 88 นายสมศักดิ์ ค้ำชู 1,000
2523 89 นายรัชต์พล พึ่งพันธ์ 500
2523 90 นายกฤษฎา มาลารัตน์ 1,000
2523 91 นายบัณฑิต ชูจุ้ย 500
2523 92 นายเยาว์ เรียงสี 500
2523 93 นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ 5,000
2523 94 ร.ต.อ.ศักดา ทรัพย์สองคอน (4.21-5.21) 500
2523 95 นายสุพจน์ เชื่อพราหมณ์ 5,000
2523 96 นายมาณพ ดีอุดม 2,000
2523 97 นายวีระศักดิ์ วารีย์ 2,000
2523 98 นายอรรณพ จูจันทร์ 500
2523 99 นายมารุต คิ้ววิจิตร 1,000
2523 100 นายต่อศักดิ์ กอบคำ 500
2523 101 นายวชิระ คงเจริญ 1,000
2523 102 นายประไพ เสมเหม็น 1,000
2523 103 นายพีระชัย ชัยมงคล 1,000
2523 104 นายมนัส คำวงษา 500
2523 105 นายจตุพล อยู่จันทร์ 500
2523 106 นายโอภาส พะตัน 2,000
2523 107 นายวสันต์ ทองอ่อน 300
2523 108 นางสาวจงรักษ์ ธีระวรรณ 2,000
2524 1 ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ 1,694
2524 2 ร.ต.อ.วันชัย จิตไทยสง 500
2524 3 น.ส.ชนิดา รอดอินทร์ 1,000
2524 4 นายละเอียด จันไทย 1,000
2524 5 นายวีระ ลาเสือ 500
2524 6 นพ.วรเดช ศิลปชัย 2,000
2524 7 นายไพรวัลย์ ชัยยะคำ 1,000
2524 8 นายมนู มณีโชติ 1,000
2524 9 พระชยธัมโม ธนันท์ สมเคราะห์ 500
2524 10 พ.ท.พิทยา แจ้งมุข 500
2524 11 นายบรรจง เณรรอด 1,000
2524 12 นายชลอ นิโรจน์ 999
2524 13 น.อ.กฤษณะ ทองพรม 1,000
2524 14 นายราเชนทร์ รัตนพันธ์ 1,000
2524 15 นายชวาล ตันติพาณิชย์ 1,000
2524 16 จ.ส.อ.ไวยวุฒิ ดิษบรรจง 1,000
2524 17 นายอานนท์ หนูแก้ว 1,000
2524 18 นายโสภณ เขียนงาม 500
2524 19 นายเศกสรรค์ นพศิริ 500
2524 20 นายประดับ จงภักดี 500
2524 21 นายมนตรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 500
2524 22 นายอดิศร หรรษคุณาฒัย 500
2524 23 นายมะเนศร์ อ่อนทอง 1,000
2524 24 นายกิตติคุณ อ่วมศรี 500
2524 25 นายวทัญญู ดีอ่ำ 500
2524 26 นายเรวัต คล้ายสมบูรณ์ 500
2524 27 นายนพดล ทองจำปา 1,000
2524 28 นายศุภวัชช์ บุญมี 500
2524 29 นายวีรศักดิ์ กิจชัยเจริญ 501
2524 30 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง 1,000
2524 31 นายประเสริฐ วรรณการ 888
2524 32 นายมงคล สร้อยคำ 500
2524 33 นายชวลิต บุญฤทธิ์ 1,000
2524 34 นายสมหมาย บุญเกตุ 500
2524 35 นายธนาวุฒิ ใจศรี 500
2524 36 นายบุญชุบ ขอบคัน 500
2524 37 นายสิทธิพันธ์ พลอยอยู่ 199
2524 38 พ.ต.อ.เทียน สายฟ้าแลบ 1,000
2524 39 นายสุริยะ ใจวงษ์ 2,121
2524 40 นายดิเรก พุทธรักขิต 1,000
2524 41 นายมรกต พรหมสาขา ณ สกลนคร 499
2524 42 นายนพพล เทียมเศวต 500
2524 43 พ.อ.รังสรรค์ ผดุงบุตร 1,000
2524 44 พ.อ.อารมณ์ วันจิ๋ว 1,000
2524 45 นายประเสริฐ เกตุทิม 500
2524 46 พ.ต.อ. ดร. วสันต์ สิงห์ดา 1,000
2524 47 ร.อ.พฤติพงศ์ โพธิ์งาม 500
2524 48 นายไพศาล บุญประเสริฐ 500
2524 49 นางอุ่นเรือน ชาวดง 500
2524 50 นายฤกษ์รบ ฤกษ์เลิศรบ 543
2524 51 พ.ต.ท.วิมลทิน พันธุ์พิชัย 500
2524 52 ผศ.นพ.ธัญปพัศ ปุญญพัฒน์วรโชติ 1,000
2524 53 นายจิเรศ นาคมูล 1,000
2524 54 นายเกริกเกียรติ ต่ายทอง 100
2524 55 นายสุพิศ เขตต์บรรพต 500
2524 56 น.ส.นราวดี มีเพ็ชร 500
2524 57 นายสามารถ โกฏแสง 500
2524 58 นายอำนาจ ไชยมงคล 500
2524 59 นางบุญเลื่อน เกตุบางลาย 500
2524 60 นายณรงค์ คำพัด 500
2524 61 นายนพดล อ่อนจันทร์ 1,000
2524 62 นายวีรยุทธ คำดำ 1,000
2524 63 นายจำเนียร เทิ้มด้วง 1,000
2524 64 นายเลอพงษ์ ขลัง 500
2524 65 น.ต.ยศ ผึ้งสีใส 1,000
2524 66 นายสมพงษ์ อ่อนคำ 500
2524 67 นายสมโชค อดิศรสุวรรณ 1,000
2524 68 นายสมพงษ์ ศรีฟ้า 500
2524 69 นางรัตนาวดี ทองดา 1,000
2524 70 นายสุภาพ ตรังรัตนจิต 500
2524 71 นายสันติ สุนันท์ศิริกูล 1,000
2524 72 นางรัตนา ชัยอำนาจ 500
2524 73 นายสมพล โพธิ์ใจ 500
2524 74 นายกัมพล วิริยะพาณ 1,000
2524 75 นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์ 1,000
2524 76 นางศิวาพร ทองแดง 500
2524 77 นายพลชัย หรรษนิมิตกุล 500
2524 78 พ.ต.อ.จิรพัฒน์ ศรีสุข 599
2524 79 นายสุเจตร ประดับเพ็ชร 500
2524 80 ดร. เพลิน น้าทิพากร 1,000
2524 81 นายเอกวุฒิ คตประสิทธิ์ 500
2524 82 นายจำเริญ ถิ่นประชา 509
2524 83 ร.ต.ท.ภักดี ประเสริฐศรี 1,000
2524 84 นายนิกร อินกล่ำ 500
2524 85 ร.ต.กิตติ ทรงสัจจา 500
2524 86 นางสุกัญญา ธนะโชติ 1,000
2524 87 นางทิพย์วิมล สุรสอน 1,000
2524 88 ร.ต.ท.บุญส่ง แดงใส 1,000
2524 89 พ.ท.ภานุมาศ ทองคำเปลว 1,000
2524 90 ร.ต.อ.สุรเดช จันทคุณ 1,000
2524 91 น.ส.อำพร สีนวนคำ 500
2524 92 นางรุ่งเรือง ทองหลวง 500
2524 93 นายธีรวิทย์ จอมสืบ 1,000
2524 94 นางบุญเกื้อกูล วงษ์วรรณา 500
2524 95 นายสมหมาย อ่อนทอง 1,000
2524 96 นายธนา จุณณวัตต์ 250
2524 97 นายศรีหมื่น เมฆฉาย 250
2524 98 ร.ต.ท.พงศพัฒน์ ศรีสิริพัฒน์ 500
2524 99 ร.ต.อ.ชินวัตร ขำทับทิม 500
2524 100 น.ส.อัมพร นาพันธุ์ 500
2524 101 ร.ต.อ.ธนวัฒน์ จันทา 500
2524 102 นางจารี มายรรยงค์ 1,000
2524 103 นายราชัน รัตนสากล 500
2524 104 ส.อ.บุญแล บางจับ 1,000
2524 105 นายพีระพล ม่วงพันธ์ 1,000
2524 106 นายประเสริฐ อ่อนทอง 1,000
2524 107 นายบุญส่ง ปลัดจ่า 542
2524 108 นพ.ประกัน สุขวงษ์ 5,000
2524 109 นายสราวุธ ป้องโรคา 300
2524 110 นายประสาท มาลี 300
2524 111 นายมานิตย์ เอี่ยมสะอาด 300
2524 112 นายมานพ ไชยนาม 600
2524 113 นายสมนึก รัชวรวงศ์ 500
2524 114 นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล 500
2524 115 นางสมัย ตุงคัยฐาน 1,000
2524 116 นายสมศักดิ์ ทองบำรุง 500
2524 117 พ.อ.(พิเศษ) บัญญัติ อารีย์พงษ์ 500
2524 118 นายบุญธรรม อ่อนวงษ์ 1,000
2524 119 นายศุภศักดิ์ รัตน์เพ็ชร 1,009
2524 120 นายอุเทน สิงห์ประพันธ์ 999
2524 121 นายอำนวย ครองเมือง 492
2524 122 น.ส.สุมิตรา จันทร์แยง 500
2524 123 พ.ต.วีระศักดิ์ ปุริธรรมเม 500
2524 124 นายชนก มากพันธุ์ 5,000
2524 125 นายเสนัชย์ แสงรัศมี 299
2524 126 นายภณธเนศ หอมคำวะ 2,201
2524 127 นายสุรพล ล้อศิริรัตน์ 99
2524 128 ส.ต.ท.สมพงษ์ อุ่นเจริญ 500
2524 129 นายศราวุฒิ ทองคำ 1,000
2524 130 นางสมจิตต์ รุ่งฤกษ์ 500
2524 131 นายชยากร กิมประสิทธิ์ 1,000
2524 132 นายจรัญ ใจแน่น 999
2524 133 นายราเชนทร์ คงสุข 1,199
2524 134 นายนันทวัตร์ จีนเฮงศิริ 2,000
2524 135 นายศราวุฒิ มหธนาคม 500
2524 136 พ.อ.ชูชาติ แย้มสวน 509
2524 137 นายพินิจ โพธิ์ศรี 500
2524 138 นายสุรเดช ด้วงฉุน 499
2524 139 นายธานี สาลีงาม 500
2524 140 นายปราโมทย์ มาศกสิน 500
2524 141 นางประกายมาศ ศรีโพธิ์ 500
2524 142 นายอรุณ ยอดญาณะ 500
2525 1 นายปราโมทย์ มาศกสิน 500
2525 2 นายวรรลพ คำสุวรรณ์ 1,000
2527 1 อ.ต. มัธยมรุ่นแรก 20,000
2527 2 อ.ต. มัธยมรุ่นแรก 20,000
2527 (ชั้น ม.6.42) 1 2527 ชั้น ม.6.42 10,000
2530 (ชั้น ม.6.43) 1 2530 (ชั้น ม.6.43) 44,500
2530 (ห้อง 6.41) 1 นายพัลลภ ครุฑเมือง 10,000
2530 (ห้อง 6.41) 2 นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ 10,000
2530 (ห้อง 6.41) 3 นายสุธี ภูริสัตย์ 10,000
2530 (ห้อง 6.41) 4 นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ 10,000
2530 (ห้อง 6.41) 5 นายภูมิมาศ เอื้อสุขพันธ์ปรานี 10,000
2530 (ห้อง 6.41) 6 นายอัสนี จารุชาติ 10,000
2530 (ห้อง 6.41) 7 นายธนพล มณีรัตน์ 10,000
2530 (ห้อง 6.41) 8 นายปราโมทย์ คงนวล 5,000
2530 (ห้อง 6.41) 9 นายพีระ จตุรานนท์ 5,000
2530 (ห้อง 6.41) 10 นายกมล วารีย์ 2,000
2530 (ห้อง 6.41) 11 นายบุญเลิศ ฉวีศักดิ์ 3,000
2530 (ห้อง 6.41) 12 นายเชิดศักดิ์ พุ่มจีน 1,000
2530 (ห้อง 6.41) 13 นายบุญเสริม รุ่งนภาศิริ 12,345
2530 (ห้อง 6.41) 14 นายชูชาติ มีรอด 1,000
2530 (ห้อง 6.41) 15 นายวิเชช ปาปัญญา 3,000
2530 (ห้อง 6.41) 16 นายจำนงค์ โทศก 1,000
2530 (ห้อง 6.41) 17 นายศรัญญู เรือนจันทร์ 2,000
2530 (ห้อง 6.41) 18 นางสาวสุดาพร ซ้อมจันทา 1,000
2530 (ห้อง 6.41) 19 นายกวิภัฏ เล็กอุทัย 10,000
2530 (ห้อง 6.41) 20 นายวิสิฐ วิจิตรานุวัตร 5,000
2532 1 รวมศิษย์เก่า 2532 5,599
2533 1 นายธราธร กลับสุวรรณ์ 1,000
2535 1 พ.อ.พณศธร โพธิ์กล่ำ 1,000
2538 1 น.ท.อนุรักษ์​ คงคา 1,000
2538 2 พ.ต.ท.ปิยมิตร แสงเมือง 1,000
2538 3 พ.อ.คเชนทร์ แอ๊ดมา 10,000
2539 1 พ.อ.ภาคภูมิ อินดี 1,000
2540 1 พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า 5,000
2540 2 นายสรรชัย ใจป้อ 3,000
2540 3 นายวิเศษ จุลดิลก 10,000
2540 4 คุณพรพรรณ เจริญศิลป์ 4,000
2540 5 นางสาวศุภลดา พิชยวิวัฒน์ 1,000
2540 6 นายกมล ศุกรักษ์จินดา 500
2540 7 นายศราวุฒิ จินดาเลิศ 500
2540 8 นายคมกฤษณ์ ห่อทรัพย์สิน 200
2540 9 นายวฤทธิ สว่างอารมย์ 9,999
2540 10 นายพณิชพล ปรีดี 5,959
2540 11 นายกฤษณะ ประสิทธิ์นราพันธ์ 1,000
2540 12 นายเปรมชัย เม่นสิน 10,000
2540 13 น.ส.สุภารัต ชัยอำนาจ 2,000
2540 14 นายชานนทร์ จันทร์ดุ้ง 2,000
2540 15 นางกัลยา สวนสอน 1,009
2540 16 นายธีระยุทธ ตระบุตร 1,000
2540 17 นายคมศักดิ์ สุขเกษม 1,000
2540 18 นายวิรัชโชติ เลี้ยงประเสริฐ 1,000
2540 19 นายชวนรรฒน์ สุนทรนาค 1,000
2540 20 นายอินทมาต อินทชัยศรี 1,000
2540 21 น.ส.จิราภรณ์ นิคมทัศน์ 1,000
2540 22 นายธีระวัฒน์ อ้นทองทิม 1,000
2540 23 นายสิโรตม์ บุญกุ๋ย 1,000
2540 24 นายธีระ ละมุลตรี 1,000
2540 25 น.ส.บุษมา คล้ายบุตร 1,000
2540 26 น.ท.วสันต์ นันทสกุล 1,000
2540 27 น.ส.ธัญญลักษณ์ ไพโรจน์ 1,000
2540 28 น.ส.เรณู เพิ่มขึ้น 1,000
2540 29 นางภัสสร ยันชีค 1,000
2540 30 นายพิรุณ พลอยระย้า 500
2540 31 นายอภิรัฐ พลอยระย้า 500
2540 32 นายวงกต -นางจันจิรา จุลรังสี 7,000
2541 1 รวมสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ รุ่น 83 9,999
2542 1 นายจักรพันธ์ เกตุสงคราม 1,000
2542 2 น.ท.บุรานนท์ นนคลัง 2,000
2543 1 พ.ท.องอาจ สัมพันธ์ 3,000
2546 1 นาวาอากาศโท ชาญวิทย์ ตรีพรม 500
2550 1 นางกชพร บุญเลิศ 999
2550 2 นายณรงค์ ต๊ะหล้า 500
2550 3 นางสาวอรรัมภา มากล้น 200
2550 4 นางสาวรัตนา บุญสุวรรณ 300
2550 5 นางสาวลภัสดร ป้านภูมิ 99
2550 6 นางสาววิจิตรา วงษ์ยะลา 199
2553 1 นายเมธัส ภูสมศรี 1,000

ผู้ปกครอง (ปีการศึกษา 2564)

ระดับชั้น
ที่
ชื่อ - สกุล
ร่วมเป็นเจ้าภาพ (บาท)
1/1 1 ส.ต.อ.สรศักดิ์ สอนแก้ว 500
1/1 2 นางกรองแก้ว 500
1/1 3 น.ส.พรพรรณ 1,000
1/1 4 นางสมศรี เขียวชะอุ่ม 1,000
1/1 5 น.ส.จรินทร์ โลกเลื่อง 500
1/1 6 นางอังคณา ศรีสอาด 500
1/1 7 นางทัศนียา จินดาเลิศ 500
1/1 8 นางกรวรรณ นวลมะ 500
1/1 9 นางจุฑามาศ คำสะใบ 500
1/1 10 นางภัทราภรณ์ วอล์คเกอร์ 1,000
1/1 11 นางสารภี ชุ่มทอง 500
1/1 12 นางธราพัชร์ จิราวัฒน์ธนากิจ 500
1/1 13 นางพัชราภรณ์ อินทนนท์ 1,000
1/1 14 นายกฤษฎา บุญนิตย์ 509
1/1 15 นางรัตนวราภรณ์ ฉันทะคุณ 500
1/1 16 นางสายฝน อุปหล้า 500
1/1 17 นางพนิดา ม 500
1/1 18 นางสาวธิติรัตน์ ธนพรทรัพย์ 500
1/1 19 นางศริญญา ข 500
1/1 20 ปัทมา จักรน้ำอ่าง 500
1/1 21 นางจิราลักษณ์ 500
1/1 22 น.ส.วิภาพร วงษ์ยอด 500
1/1 23 นายภัทรวิทย์ สอนคำ 500
1/1 24 อรวรรณ สุดกล้า 500
1/1 25 นางวลีพร ศรีทอง 500
1/1 26 นางสุพิชา คำแสน 500
1/1 27 น.ส.ภควรรณ ภัทรวรกมล 1,000
1/1 28 นายอภิชาติ ขอบใจ 5,555
1/1 29 นางเกศริน เผ่าโหมด 500
1/1 30 นางเกศริน เผ่าโหมด 500
1/10 1 นางดวงพร พรรุ่งเรืองศรี 100
1/10 2 นายณรงค์ เพ็ชรสวัสดิ์ 100
1/10 3 นายนเรศ ช้างบุญไทย 200
1/10 4 นางวราภา 100
1/10 5 สิบตำรวจเอกหญิงพิมพนานต์ อยู่ทิม 100
1/10 6 นางกรรณิการ์ เหมืองห้า 100
1/10 7 นายพนม ทองนาคะ 200
1/10 8 นางสาวการะเกด อยู่ช้าง 200
1/10 9 นางแจ่มจันทร์ มากคล้าย 100
1/10 10 นายอนุภัทร มณีจำนงค์ 200
1/10 11 นางหทัยทิพย์ ท่าจีน 200
1/10 12 นางสาวธนกร วงษ์วิลัย 200
1/10 13 นางสาวธฤษวรรณ ดีลิ 100
1/10 14 น.ส.ฉัตราภรณ์ จ 200
1/10 15 นายปราโมทย์ แก้วศรี 100
1/10 16 นางสายสุนีย์ 200
1/10 17 นางสาวสุรีย์ บุญมา 100
1/10 18 นางอรทัย ทันสมัย 200
1/10 19 นายอาคม สุดตาชู 100
1/10 20 นายนัชนันท์ ฉลวยศรีเมือง 100
1/10 21 จุฑาพร แก้วกุลศรี 100
1/10 22 จุฑาพร แก้วกุลศรี 100
1/10 23 น.ส.ชูรส ชังนุ่ม 100
1/10 24 น.ส.ชูรส ชังนุ่ม 100
1/10 25 นางนารีญา ก 200
1/10 26 นางวราภา 100
1/10 27 นางสาวส้งวาลย์ บุญนัน 200
1/10 28 นางดวงพร พรรุ่งเรืองศรี 100
1/10 29 นางหทัยทิพย์ ท่าจีน 200
1/10 30 นางสาวสุธาสินี คุ้มสุวรรณ์ 100
1/10 31 นางสาวสังวาล บุญนัน 200
1/10 32 Prapatsorn ki 100
1/10 33 พิมพกานต์ อยู่ทิม 100
1/10 34 นาง คิดชอบ 100
1/10 35 นางโชติ กอนโพด 200
1/12 1 นางสาววิลาวัณย์ ขำฉา 500
1/3 1 นางอาริยา นวลแบน 500
1/3 2 นายนิติพัฒธ์ พุ่มสิทธิโชค 500
1/3 3 นางณิชาภา ภักดี 500
1/3 4 ดาบตำรวจหญิงภีรพันธ์ สุขมา 500
1/3 5 ดาบตำรวจหญิงภีรพันธ์ สุขมา 500
1/3 6 นางอารียา นวลแบน 500
1/5 1 นายวีระ อินทะโม 500
1/8 1 นางสาวชัญญ์พิมุกต์ ภาณุวัฒนภาคิน 300
1/8 2 นางสาวรุจิเร 200
1/8 3 นางสาวผกามาศ 500
1/8 4 นายสมโภชน์ ก้อนพล 200
1/8 5 เด็กชายธีรโชติ 210
1/8 6 เด็กชายวงศกร 200
1/8 7 เด็กชายเอกภวิษย์ 200
1/8 8 เด็กชายวงศกร 200
1/8 9 น.ส.อาภาภรณ์ เพ็งเลีย 300
1/8 10 น.ส.อาภาภรณ์ เพ็งเลีย 300
1/8 11 นายจิระพันธ์ ใสพิมพ์ 200
1/8 12 น.ส.มานิตย์ มีรอด 200
1/8 13 นางอุทุมพร 200
1/8 14 น.ส.อัญชนากาญจน์ ขันอินทร์ 300
1/8 15 นางปราณี พุดทิม 200
1/8 16 นางกฤษฎาภรณ์ ปะวะขัง 200
1/8 17 นางศิริกัลยา สุทะตั้ง 200
1/8 18 นางศิริกัลยา สุทะตั้ง 200
1/8 19 นางราตรี อุปแก้ว 200
1/8 20 นายศราวุธ 200
1/8 21 น.ส.ทัตพิชา กลเรียน 200
1/8 22 นางสาวรุจิเรข 200
1/8 23 นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ 210
1/8 24 นายพยัพ สันตะวา 200
1/8 25 นางปราณี 200
1/8 26 นายจิระพันธ์ ใสพิมพ์ 200
1/8 27 นางอุทุมพร 200
1/8 28 นางสาวพรรณิดา เอกา 500
1/9 1 นางธนารัตน์ จันทร์โท 350
1/9 2 นางสาวศรีไพร โมรารักษ์ 100
2/1 1 ไม่ประสงค์ออกนาม 120
2/1 2 ไม่ประสงค์ออกนาม 880
2/10 1 นางมณีรัตน์ คุดคุ้ม 1,000
2/10 2 นางปานทิพย์ สังข์ทอง 200
2/10 3 ด.ช.พลอธิป ป 200
2/10 4 นายสนั่น จันทราช 500
2/10 5 น.ส.จิรวดี 500
2/10 6 นางวารุณี เอี่ยมโอน 500
2/10 7 นายสุทัศน์ ไสยวงศ์ 1,000
2/11 1 นางสาวจอย เมฆดั้น 100
2/11 2 น.ส.พุทธาวัน 100
2/11 3 นางสาวชนิศา อรุณรักษ์ 100
2/11 4 น.ส.ปิยฉัตร 100
2/11 5 นางกาญจนา อินทร์น้อย 100
2/11 6 ประเคนชัย ใจศรี 100
2/11 7 นางสาวพรทิพย์ เทพจัน 100
2/11 8 น.ส.ผ่อง แปลงดี 100
2/11 9 น.ส.นิชุตา พันธ์ศรี 100
2/11 10 น.ส.ปริศนา ปัญญาภู 199
2/12 1 น.ส.ฐฌมน คุ้มอักษร 100
2/12 2 นางสุปราณี 200
2/12 3 นางนาฎสุดา จุลเกตุ 100
2/12 4 นางสาววรรณประภา 100
2/12 5 นางจักรพันธ์ หมอกมืด 100
2/12 6 นางสาวสุกัญญา อุ่นเรือน 100
2/12 7 นางสาวณัฎฐิญา อ่อนคง 100
2/12 8 นางวิไลวรรณ มะโหรา 100
2/12 9 นางนิภาพร พ่วงบางโพ 100
2/12 10 นางสาวอารยา รติรัตนรักษ์ 100
2/12 11 นายวีระชาติ จันทร์คำ 100
2/12 12 นางสาวณัฐวรา แสงปลอด 100
2/12 13 นางสาวอังคณา เหล็กแย้ม 100
2/12 14 นางสาวน้ำทิพย์ อ่อนนิ่ม 109
2/12 15 นางสาวคณิดา คุณสิทธิพิศุทธ์ 100
2/12 16 นางกฤตพร ผลโพธิ์ 100
2/12 17 นางทิพสุดา เวรอักษร 100
2/2 1 นายมนตรี สระทองหย่อม 1,000
2/2 2 นางจรัสศรี เตชะมงคล 500
2/2 3 นางอัชฌา เอกกา 500
2/2 4 นางสาวเบญจมาภรณ์ จิ๋วปาน 500
2/2 5 นางปิยวรรณ ปาลาศ 1,000
2/2 6 นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล 300
2/2 7 นางปณตต์พร ปรางทอง 200
2/2 8 นางณิชกานต์ พินิจรัตนอนันต์ 300
2/2 9 นางประเทือง จุลวาทิน 500
2/2 10 นางจันจิรา อ้นภู 500
2/2 11 นางอภิชญา ชมขวัญ 300
2/2 12 นายสุรชัย ทับเกษม 1,000
2/2 13 ไม่ประสงค์ออกนาม 200
2/2 14 ไม่ประสงค์ออกนาม 400
2/2 15 ไม่ประสงค์ออกนาม 100
2/2 16 นางสาวภัคพิชา วรพัฒนเมธ 500
2/2 17 นายพิชัย เกตุบำรุง 1,000
2/2 18 ดวงฤดี ปรีดานนท์ 500
2/2 19 นางสาว นรีนุช ศิวะตระกูล 500
2/2 20 นางนาตยา เกตุวงศ์ 300
2/2 21 นางปิยวรรณ ปาลาศ 1,000
2/2 22 นางจันจิรา อ้นภู 500
2/2 23 นางยิ่งลักษณ์ สถาปนศิริ 200
2/2 24 นางณิชกานต์ พินิจรัตนอนันต์ 300
2/2 25 นางสาวศุภารมย์ 400
2/2 26 นางสาวศุภารมย์ 100
2/2 27 นายนัชนันท์ ฉลวยศรีเมือง 100
2/2 28 นาย ตาชู 100
2/3 1 นายณัฐกฤษฎิ์ จำปาจี 1,000
2/3 2 นายนฤพล รอดอ่วม 500
2/3 3 นายอาทิตย์ ตะเพียนทอง 1,000
2/3 4 นางทิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ 500
2/3 5 นางขวัญชนก ภู่เจริญยศ 1,000
2/3 6 นางนันธิยา ขึมจันทร์ 500
2/3 7 นางวรรณิภา แต้มทอง 500
2/3 8 นางสายชล รบช้าง 500
2/3 9 นางชวนชม แสนย่าง 500
2/3 10 นางเนตรดาว ใสสีสูบ 500
2/3 11 นางสาวอัปสร ประสิทธิ์นราพันธุ์ 300
2/3 12 นายนฤพล รอดอ่วม 500
2/4 1 นางสาวอัจฉรา คูทอง 1,000
2/4 2 นางวิภาดา เป่าสวน 500
2/4 3 นางโฉมศรี ธรรมรักษ์ 200
2/4 4 นายวัชรพงษ์ ยงไสว 1,000
2/4 5 นางพนารัตน์ สันหนองเมือง 500
2/4 6 นางฐิติรัตน์ แก้วทอด 500
2/4 7 นางสุธี เอี่ยมกลั่น 500
2/4 8 นางจุรีพร สุขจิตร 500
2/4 9 นางธรรพ์ณธรณ์ โพธิศาสตร์ 500
2/4 10 นางสุภาวดี เพิ่มพล 300
2/4 11 นางสุภาวดี เพิ่มพล 300
2/4 12 นายศุภกิตติ์ มาประกอบ 300
2/4 13 รุ่งทิพย์ ดิษเสถียร 300
2/4 14 นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์ 200
2/4 15 นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์ 200
2/4 16 นางสาวณิชากร มากพันธ์ 200
2/4 17 นางอุมาพร เทพหมอยา 300
2/6 1 นางกิตตินันท์ ซาซง 1,000
2/6 2 นางสาวจิดาภา โพธินัย 500
2/6 3 นางประนอม เลิศคลัง 500
2/6 4 นางกิตินันท์ ชาชง 1,000
2/7 1 นางนงนุช กุลยะ 500
2/9 1 นางสาวศรุดา พุ่มไม้ 100
2/9 2 นางปิยนุช มิ่งเมือง 500
2/9 3 นางวิจิตรา ทองประจำ 200
2/9 4 นางปิยนุช มิ่งเมือง 500
2/9 5 นางสาวศรุตา พุ่มไม้ 100
2/9 6 ดอกรัก พรมสาร 100
2/9 7 น.ส.อังคนา อภิวันท์ 200
2/9 8 นางสุทธินันท์ จิณะกัป 300
2/9 9 นางสาววรารัตน์ บัตรมาก 200
2/9 10 นางธัญญรัตน์ แสงประจักษ์ 200
2/9 11 วัศยาภรณ์ สุหา 100
2/9 12 วัศยาภรณ์ สุหา 100
3/1 1 นางธิราพรรณ เมฆหมอก 1,000
3/1 2 นางสิรินทรา บัตรมาก 1,000
3/1 3 ดาบตำรวจหญิงภีรพันธ์ สุขมา 500
3/1 4 ศิษย์เก่า 3/1 (2564) 1,300
3/1 5 นางสุทธิรักษ์ มีปา 500
3/1 6 นางภัทรวดี อ่ำคูณ 200
3/1 7 น.ส.วาสนา 200
3/1 8 นายวิชิต นาคเหล็ก 1,000
3/1 9 นายนัฐพงษ์ คำสุข 300
3/10 1 นายเสนาะ 500
3/10 2 นางสาวลักษณา เสือเกิด 200
3/10 3 ธิติยา สุกันทา 100
3/10 4 นายสมบูรณ์ จีนสืบเชื้อ 99
3/10 5 นางจิม แสงเมือง 100
3/10 6 มาลี ลอยศักดิ์ 100
3/10 7 นางจุฑามาส พงษ์พานิช 100
3/10 8 นายฆเรศ เตชัย 100
3/10 9 นางสมใจ มั่นจิต 100
3/10 10 นายนฆเรศ เตชัย 100
3/10 11 นายสมบูรณ์ จีนสีบเชื้อ 99
3/10 12 ธิติยา สุกันทา 100
3/10 13 นางสาวสมใจ มั่นจิต 100
3/10 14 น.ส.กัลยา 100
3/12 1 นายสมเจตน์ ภูสมศรี 200
3/12 2 นางขวัญจิรา ยกบัตร 100
3/12 3 นางชนัชพร ธรรมใจ 200
3/12 4 นายธวัชชัย พ่วงทิม 200
3/12 5 น.ส.กาญจนรัตน์ เลี้ยงประเสริฐ 100
3/12 6 นางณัฏฐ์ชิสา คงพิมพ์ 200
3/12 7 น.ส.วันเพ็ญ 200
3/12 8 น.ส.วันเพ็ญ 200
3/12 9 น.ส.วันเพ็ญ 200
3/12 10 นางเกล็ดแก้ว ลิเลียง 500
3/12 11 นางเกล็ดแก้ว ลิเลียง 500
3/12 12 นายโสภณ ดีณรงค์ 200
3/12 13 นายอนุกานต์ คลังน้อย 200
3/12 14 นายบรรเจิด มุ่นพุก 200
3/2 1 นายยุทธชัย พันแพง 500
3/2 2 นางจงรัก ดวงทอง 200
3/2 3 นางสาวจิราพร ชมเหว่า 200
3/2 4 นางเจนจิรา ปานเกษม 200
3/2 5 นายกมล 200
3/2 6 วันเพ็ญ เรืองเสน 200
3/2 7 นางณัชชา พฤฒิวรกุลชัย 200
3/2 8 นางรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ 200
3/2 9 นางจำลอง ประเสิรฐศักดิ์ 200
3/3 1 นางนภัสนันท์ สิริพิสิษฐ์ 500
3/3 2 นางสาววิภาพร ชันยาสูบ 300
3/3 3 นางจิราภร บุญแจ้ง 200
3/3 4 นางพรรษศรณ์ ตลับทอง 300
3/3 5 นางจิราภร บุญแจ้ง 200
3/3 6 นายสมพงษ์ เปรมประสิทธิ์ 500
3/3 7 นายพฤหัส ขาวสัก 300
3/3 8 นางสาววราภรณ์ พลเมืองดี 200
3/3 9 นาวสาวแสงดาว วงษ์ญาติ 500
3/3 10 นายสมศักดิ์ ศรีสุธรรม 500
3/3 11 นางอำมาลา ศักดี 300
3/3 12 นางแววพรรณ สังข์มูล 300
3/3 13 นายธีระพล บางโม้ 199
3/3 14 นางสาวิตรี แก้วใส 200
3/3 15 นางสมภวรรณ อินสัน 300
3/3 16 นางกาญจนา แปงการิยา 500
3/3 17 นายสุรชัย คงเกตุ 300
3/3 18 นางสาวพัชราภรณ์ ละหว้า 300
3/3 19 นางพรชนก ครุฑแก้ว 500
3/3 20 นางอังคณา ศรีสอาด 500
3/3 21 นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ 500
3/3 22 นายธีระพล บางโม้ 199
3/3 23 นางสาวพรรษศรณ์ ตลับทอง 300
3/3 24 นายสมพงษ์ 500
3/3 25 นางแววพรรณ สังข์มูล 300
3/4 1 สุนารี แก้วบุญมา 500
3/4 2 สุนารี แก้วบุญมา 500
3/4 3 สุนารี แก้วบุญมา 500
3/4 4 นางธนัชพร ธรรมใจ 200
3/4 5 นางสาววันเพ็ญ 200
3/4 6 นางเกล็ดแก้ว ลีเลียง 500
3/4 7 นางศศิวิมล คร้ามทุ่ง 100
3/4 8 ดอกรัก พรมสาร 100
3/7 1 นางวิภาดา ชัยยะคำ 1,000
3/7 2 นายบุญเสือ แตงสุวรรณ 1,000
3/7 3 นางสุวิดา เพ็ชรล้อมทอง 200
3/7 4 ขวัญกมล ทรัพย์เมือง 200
3/7 5 นางจันทร์แรม เชื่อมศรีจันทร์ 500
3/7 6 นางสาวณัฏฐิณี แจ้งฉาย 300
3/7 7 นางสาวอริศรา 300
3/7 8 นางสาวธัญทนิดา นวลแบน 300
3/7 9 นางสาวกฤตพร เทียนยุทธ 300
3/7 10 นางสาวเมธปิยา 300
3/7 11 นางสาวสาวิตรี พลจัตุรัส 200
3/7 12 นางสาวชูรส ชังนุ่ม 300
3/7 13 นายนที บุญจันทร์ 200
3/7 14 นางศิรินรัตน์ กุหลาบ 100
3/7 15 นางสาวธันยพร ชมภูน้อย 200
3/7 16 นายบุญยงค์ บุคำ 500
3/7 17 นางบังอร คำมาตร์ 500
3/7 18 นายชูชาติ สิงห์เนตร 300
3/7 19 นายบุญลือ แตงสุวรรณ 1,000
3/7 20 นางสาวอริศรา 300
3/7 21 นางแรมจันทร์ เชื่อมศรีจันทร์ 500
4/1 1 นางสาวเกสร ศรีพลากิจ 2,000
4/1 2 นางดัชนี นาคสุวรรณ 5,000
4/1 3 นางอัชฌา เอกกา 500
4/1 4 นางรจนา ปั้นจาด 999
4/1 5 พ.ต.ท.ดรุณ มณีกาศ 500
4/1 6 นางพรทิพพา พิญญาพงษ์ 500
4/1 7 นางนัชรี เทพทองคำ 500
4/1 8 นางสาววรัญญา ดวงมา 519
4/1 9 นางสาวลำดวน คำวัน 999
4/1 10 นางสาวดวงกมล ปันนวน 500
4/1 11 นางสงกรานต์ ยากองโค 1,000
4/1 12 นางสาวนารีรัตน์ สุขเอม 999
4/1 13 นางอำพร ศรีโยธา 500
4/1 14 นางดรรชนี นาคสุวรรณ 5,000
4/1 15 นางสาววรัญญา ดวงมา 519
4/10 1 นายธนพงษ์ คิดอ่าน 2,000
4/10 2 นางปนัดดา ซุ่มเงิน 1,000
4/10 3 นางปรานี จันทร์เจ๊ก 500
4/10 4 นางทองพูน อินช้อย 300
4/10 5 นางสาวปณิตรา กามะ 200
4/10 6 นางภัทรณิชา นิ่มมี 200
4/10 7 นางมณีรัตน์ เรือนแพง 200
4/10 8 นางสาวสุฑามาส แร่กุล 200
4/10 9 นางไพริน สุปินะ 100
4/10 10 นางขวัญรวี จันทร์แป้น 200
4/10 11 ว่าที่ ร.ต. สุรชัย คล้ายโพธิ์ศรี 200
4/10 12 นางจิราภา ชูเอียด 100
4/10 13 นางสาวศิรินทร เทียนทอง 299
4/10 14 นายไตรเวท เทียนทอง 200
4/10 15 นางจตุรพร รักษ์ทอง 200
4/10 16 นางสาววาสนา พลายเพ็ชร 200
4/10 17 นางอิสรีย์ยา ธนะวงศ์ 100
4/10 18 จ.ส.อ.วินัย ปั้นจีด 200
4/10 19 นางนภาพรรณ์ ปันฟู 200
4/10 20 นางบุปผา วิจิตรา 500
4/10 21 นางนัยนา กมลงาม 100
4/10 22 นายธนาวุฒิ มั่นแย้ม 1,000
4/10 23 นางนัยนา กมลงาม 100
4/10 24 นายนพกร ศรีปัญญา 100
4/10 25 นายโมทยา 2,000
4/2 1 นางณิชชาภัทร  สิงห์ตา 2,000
4/2 2 นางสาวกันหา ประสุนิง 100
4/2 3 นางสาวถาวร งอกไม้ 200
4/2 4 นางสาวสำรวม สมวงค์ 200
4/2 5 นางนัฐกาญจน์ ปีมะณี 500
4/2 6 นางพีรดา ไชยพรรณ 200
4/2 7 นางบุษกร อยู่เจริญ 200
4/2 8 นางสาววีระศรี วิเชียรกร 300
4/2 9 นางสุวภัทร เขียวสอาด 200
4/2 10 นายมนัส ข 500
4/2 11 นางปริตตา เรืองฤทธิ์ 200
4/2 12 เจวลี วงสิน 500
4/2 13 นางสวรรยา วัดเมือง 200
4/2 14 นางอรษา ชุ่มเย็น 200
4/2 15 นายสุนันท์ ทองอ่อน 300
4/2 16 นางรัตนาพร นันทะวิชัย 300
4/2 17 นางสาวกัณหา ประสุนิง 200
4/3 1 นางกมลวรรณ ไชยโคตร 500
4/3 2 นางภาวิกา 300
4/3 3 น.ส.ประภาพรรณ บุญเรือง 300
4/3 4 นางเอมอร อ 300
4/3 5 นางสายรุ้ง พุ่มจีน 300
4/3 6 น.ส.นพวรรณ เ 300
4/3 7 นฤมล ปานบัวคำ 300
4/3 8 นางพรสุดา แก้วเกตุศรี 300
4/3 9 นางธนาภา ธนารวีวงศ์ 1,000
4/4 1 นางปาลิตา หรั่งเจริญ 200
4/4 2 นางอรทัย ปินะสุ 200
4/4 3 น.ส.อารียา แ 200
4/4 4 นายสัมพันธ์ มิ่งบุญ 2,000
4/4 5 นางสุปรียา จั่นหรุ่น 200
4/4 6 นายพีรดนย์ พรวนพรม 200
4/4 7 นางคำแพง เลิศลักษณ์สกุล 200
4/4 8 นางสาวโสภา โพธิ์ไม้ 200
4/4 9 นายศุภณัฐ เคยเห็น 500
4/4 10 นางจารุวรรณ เลียวฤวรรณ์ 300
4/4 11 นางสุนันท์ ทันเที่ยง 200
4/4 12 นายนเรศ เมฆบุตร 200
4/4 13 นางปิยะวรรณ อยู่บาง 208
4/4 14 นายสัมพันธ์ มิ่งบุญ 2,000
4/5 1 นายภคิณ 300
4/5 2 น.ส.เพรียบพร้อม เพ็งเปิ้น 100
4/5 3 นางสาวภัลลภา ดีมูล 100
4/5 4 นายธีรยุทธ ตันตละ 100
4/5 5 นางกรพัชรา แก้วเสลา 200
4/5 6 นางสงกรานต์ เพ็ชรแบน 200
4/5 7 น.ส.สาวิตรี จันทร์เที่ยง 100
4/5 8 นางจิตราภรณ์ ปัทมานุกูล 100
4/5 9 นายจำลอง ฉุยฉาย 100
4/5 10 นางกรกช เสาวภา 200
4/5 11 นางมนทิรา ใจชื้น 200
4/5 12 นางนลินี ธีระแนว 300
4/5 13 นางเบญจมาศ เฉลิมศรี 500
4/5 14 นางสุภาพ 100
4/5 15 น.ส.สุดารัตน์ 100
4/5 16 นายอำนาจ สุภาพรม 200
4/5 17 นางจิราภา คำท้วม 200
4/6 1 นางจิราภา ชูเอียด 200
4/6 2 นางพรพรรณ ใจกล้า 200
4/6 3 นายมงคล ภู่กันฑ์ 200
4/6 4 นางสาวนวิยา 200
4/6 5 นางสาวปพิชยา บัวหลง 200
4/6 6 นางกนกวรรณ ทองตัน 200
4/6 7 นางวรรณพร 200
4/6 8 นายพงษ์พันธ์ 200
4/6 9 นางสาววณิศา นิลคูหา 200
4/6 10 นางสาวลภัสรดา ภิญญะโภชน์ 200
4/7 1 นางชฎาพร 200
4/7 2 นางสมร 300
4/7 3 นางฐิตาพร โพธิ์ทอง 200
4/7 4 น.ส.จีรภา ดามัง 200
4/8 1 นางปิยะทัศน์ ศุภเจริญลาภ 1,000
4/8 2 นางสาวจิดาภา โพธินัย 500
4/8 3 นางสาวชนาธินาถ 500
4/8 4 นางสาววรณัน 300
4/8 5 นางปราณี แสงรอด 1,000
4/8 6 นายวีระ รักษ์จิตรานุสรณ์ 1,000
4/8 7 นางสาววรณัน 300
4/8 8 นางปิยะทัศน์ ศ 1,000
4/8 9 นางปิยะทัศน์ 1,000
5/1 1 นายเสรี นพรัตน์ 2,000
5/11 1 นางสาววิมลสิริ ศรีโพธิ์ 100
5/11 2 นางภัทราพร คล้ายชม 100
5/11 3 นางสาวลลิตา แสงเงิน 200
5/11 4 นางสาวลลิตา แสงเงิน 200
5/12 1 น.ส.ปณิตา พิมพา 300
5/12 2 นายธนากูล หอมคำวะ 300
5/3 1 ธันยพร ศรีเรือง 500
5/3 2 เบญญาภา เกิดก่อวงศ์ 200
5/3 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองชุนหลี 500
5/3 4 นางสาวภัทราภรณ์ นุ่มฟัก 200
5/3 5 นายภูวนัย เ 200
5/3 6 นางจารุวรรณ เพลินทรัพย์ 500
5/3 7 นางชุลีพร พวงชัยยะ 200
5/3 8 น.ส.อานงค์ ใจรังกา 200
5/3 9 สุมาณู จุฑา 500
5/3 10 น.ส.นลินอร 200
5/3 11 นายพิเชษฐ ทองธิยะ 200
5/3 12 น.ส.พรพรรณ ต 300
5/3 13 น.ส.ภัทรวดี โภชนจันทร์ 200
5/4 1 นายกัมพล หฤทัยวิจิตรโชค 1,000
5/5 1 นางจีรภา สังข์ไทย 500
5/5 2 นางพรทิพย์ สนโต 500
5/5 3 นายทัศพร ฟ้อนบำเรอ 500
5/5 4 นางสาวจิราลักษณ์ ทะมา 500
5/5 5 นางมารศรี หอมบุปผา 100
5/5 6 นางมาลัยวรรณ์ คัมภีร์พงษ์ 500
5/5 7 นางสาวภิญญดา ทองก้อน 100
5/5 8 นางน้ำฝน ทองประเสริฐ 200
5/5 9 นายวิษณุนาถ ศรีวิโรจน์ 500
5/5 10 นางสาวจิระวดี อองราช 200
5/5 11 นางสาวระวีวรรณ ขาวขำ 300
5/5 12 นายศุภกิตติ์ มาประกอบ 200
5/5 13 นางสาวอรวรรณ พรรณา 500
5/5 14 นายหัสนัย ทองเณร 200
5/5 15 นายจีระชัย ทองเจริญ 200
5/5 16 นางจำลอง ทิจันทร์ 200
5/5 17 นายกฤษดา ใจหล้า 200
5/5 18 นางจีรภา สังข์ไทย 500
5/5 19 นางน้ำฝน ทองประเสริฐ 200
5/5 20 นายวิษณุนาถ ศรีวิโรจน์ 500
5/5 21 นายทศพล ทิจันทร์ 200
5/6 1 นายสมโภชน์ ก้อนพล 200
5/6 2 นางรุ่งนภา เรืองเดช 200
5/6 3 น.ส.พัณณิตา 200
5/6 4 น.ส.สุพิณนา 199
5/6 5 น.ส.เกวลิน หมื่นชำนาญ 100
5/6 6 นางวศินี สังข์มา 100
5/6 7 นางธัญญาลักษณ์ นวลหมวก 200
5/6 8 นายวุฒิไกร 200
5/9 1 นางสาวฐานิตารัชต์ 300
5/9 2 นางสาวบังอร ลำใย 300
5/9 3 นางนฤมล อ 200
5/9 4 นางวรรณธนา แ 100
5/9 5 นางศศิธร พ 300
5/9 6 นางสาวบังอร ลำไย 300
6/1 1 นางจรีภรณ์ ศรีพลากิจ 1,000
6/1 2 นางแสงเธียร คณิตปัญญาเจริญ 500
6/12 1 นายวีระ อินทะโม 700
6/7 1 นายณัฐนันท์ ภู่เกิด 200
6/7 2 น.ส.ทิพจุฑา มาใกล้ 300
6/7 3 นางชิดชนก ดาราอัมพรจรัส 300
6/7 4 น.ส.พัทธนันท์ ปินตาดวง 200
6/8 1 หจก.วัทธิกรกิจเจริญ 1,000
6/8 2 น.ส.น้ำฝน 500
6/8 3 น.ส.น้ำฝน 500
6/9 1 นายยอดชาย คุณวุฒิ 500
6/9 2 นางบุษกร คุ้มอักษร 500
6/9 3 นายยอดชาย คุณวุฒิ 500

หน่วยงานราชการ

ที่
ชื่อหน่วยงาน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ (บาท)
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พล 1,000
2 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 300
3 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 500
4 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 500
5 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 500
6 นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง (นายอำเภอพิชัย) 1,000
7 เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ 2564 100,000
8 อุตรดิตถ์ 500
9 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 500
10 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1,000
11 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 3,500
12 นายพยงค์ ยาเภา (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์) 2,000
13 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 7,000
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,000
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 2,700
16 โรงเรียนพิชัย 2,000
17 โรงเรียนแสนตอวิทยา 1,000
18 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2,000
19 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 2,000
20 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 500
21 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1,000
22 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และคณะ 85,135
23 นายผล คำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2,000
24 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 1,000
25 รองนายแพทย์สาธารณสุขศุภมิตร ปาณธูป 650
26 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1,000
27 โรงเรียนทุ่งกะโล่ 300
28 โรงเรียนน้ำปาดชรูปถัมถ์ 500

หน่วยงานเอกชน/ห้างร้าน

ที่
ชื่อหน่วยงาน/ห้างร้าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ (บาท)
1 ฟรายเดย์สรรพสินค้าและโรงแรม 97,000
2 มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ 2,000
3 คุณสุรีรัตน์ ฟิ้งค์ 97,000
4 ห้างนำชัยมอเตอร์ 97,000
5 สโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์ 12,000
6 วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง (พระศรีปริยัติวิมล) 10,000
7 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 10,000
8 หจก บียอนด์ มิลค์ และ ผู้ประกอบการร้านนม 5,000
9 พัฒนายนต์ 100
10 หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ 5,000
11 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 1,000
12 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 5,000
13 ร้านรวมบุ๊ค(ลับแล) 2,000
14 ครอบครัวทองศิริ และคณะ 100,000
15 โรงเรียนมีเดียคิดส์ 5,000
16 มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 10,000
17 บริษัท โรงงานสมุดเม้งฮั้ว จำกัด 97,000
18 หจก.นพรัตน์ เทรดดิ้ง(2016) 10,000
19 นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์) 2,000
20 หจก.รัตนนาคะ 10,000
21 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 5,950
22 วัดธรรมาธิปไตย 1,000
23 ร้านกายเก้าแอร์เซอร์วิส 500

บุคคลทั่วไป

ที่
ชื่อ - สกุล
ร่วมเป็นเจ้าภาพ (บาท)
1 นางกรกนก เจริญศรี 1,000
2 นางรัตนาภรณ์ จันทร์แรม 1,000
3 นายประสงค์ ยิ้มอ่ำ 1,000
4 หจก.โชคนำชัยมอเตอร์ 1,000
5 นางสาวปัทมา ฉัตรสุนทโรจน์ 1,000
6 นายธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์ 500
7 ร้านสว่างพานิช 200
8 นพ.ยุทธศักดิ์ โอสถธนากร 300
9 ร้านทองประทับใจ 1,000
10 กัลยา สุนันท์ศิริกุล 100
11 ร้านนาฬิกามรกต 200
12 ธันญกัญจธ์ (คลีนิคเทคนิคการแพทย์) 200
13 พิศาล อักษร รุ่น17 500
14 นายปรีชา ภูริลดาพันธ์ 300
15 นิตยา ศมานุกร 40
16 จี่ชวนโอสถ 100
17 ร้านทองโชคพิทักษ์ 100
18 คลีนิคหมอไกรกิตติ 100
19 อารียา-อานนท์ เทพรักษา 500
20 ร้านเขียวไชยศรี 50
21 AIS telewiz Uttaradit 180
22 บจ.ศรีชัยยนตรการ 200
23 บริษัทชื่นใจ 999 จำกัด 500
24 ชาลีคลีนิคแล็บ 100
25 ร้านชัยวัฒน์อิเล็คโทรนิคส์ 100
26 ซันนี่ เอ็กเพรส 100
27 ร้านป๊อบเป็ด 100
28 ไม่ประสงค์ออกนาม 13,440
29 นายคณิน อุดมความสุข 1,009
30 ไม่ประสงค์ออกนาม 500
31 นางสาวกัญชมาภรณ์ ชาน้อย 100
32 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
33 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
34 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500
35 คุณสุกัญญา ธีระวรรณ(จงรักษ์) 300
36 คุณเอกชัย ธีระวรรณ(จงรักษ์) 300
37 คุณอมรพรรณ ยมจินดา(จงรักษ์) 200
38 นางภัทรภรณ์ ละมูนกิจ(จงรักษ์) 200
39 สอ.จักรนรินทร์ กลิ่นแย้ม(จงรักษ์) 200
40 ร.ต.ต.ณพวุฒิ จำปาดี(จงรักษ์) 100
41 พ.ต.ท.สิริวุฒิ เสาวภา (จงรักษ์) 300
42 นางนงลักษณ์ เลิศพิพัฒน์สกุลและนางสายรุ้ง สุริยา(จงรักษ์) 140
43 คุณกำไลทิพย์ จูเจียม (จงรักษ์) 100
44 นายฉกรรณชัย-ณัฐกร (ครูธมนวรรณ) 100
45 นายภาสกร คำสุวรรณ (ครูธมนวรรณ) 100
46 นางทิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ 500
47 นางสาวกนิษฐา ก้อนทอง 60
48 นางสาววริสา ปัจเวก 500
49 นางพิไลวัลย์ กลอนแห้ว 500
50 นางสาวชัญญ์พิมุกต์ ภาณุวัฒนภาคิน 300
51 นางพรเพ็ญ แก้วเงิน 100
52 นางสุวภา ลีละศิธร 1,000
53 นายนเรศ คำเพ็ง 1,000
54 นางอุดม อินจันทร์ 50
55 นาวาอากาศโทฐิติกร เกิดเจริญ 1,000
56 นายคณิน อุดมความสุข 1,009
57 นางสุกัญญา มีหอม 4,500
58 นางสาวจนัญญา อุตมะ 1,000
59 นางวรรณธนา แผดศรี 100
60 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง 2,000
61 นางสาวกมลวรรณ แก้วผัด 111
62 นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม 197
63 นายวรวุฒิ แสงวิวัฒน์เจริญ 500
64 นางสาวนงลักษณ์ อโนทัย 5,000
65 นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ 500
66 ว่าที่ ร.ท.กฤษณะชัย ดีปินตา 500
67 นายอุรุพงษ์ เวชศรี 654
68 นางสาววันเพ็ญ สายสุนทร 2,000
69 นายวุฒิพันธุ์ จารุชาติ 1,000
70 นายไพฑูรย์ โตมี 1,000
71 นายณัฐชนนท์ ห่อทอง 1,000
72 นางสาวรัชนีกร กลางคาร 1,000
73 นางอังคณา อองกุลนะ(ครูธมนวรรณ) 100
74 นางบุญสืบ ย้ายตั้ง(ครูธมนวรรณ) 100
75 ห้องเสื้อสมบูรณ์ 170
76 อดิศร พวงมาลา 60
77 ศิริพร สิงหบรรณ 120
78 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 26,852
79 นายเมธัส ภูสมศรี 1,000
80 นางสีนวล แสนสุข 1,500
81 นางสีนวล แสนสุข 1,500
82 นางสาวบุญชู กันเกตุ 1,000
83 นายประพฤกษ์ ชมภู่ 1,000
84 นางสาวกนกวรรณ เป๊ะหุม 500
85 นางนภานาถ สุขดิษฐ์ 2,000
86 นายจิระชัย ศรีสมบัติ 1,999
87 นางสาวรัชนีกร กลางคาร 1,000
88 นางสาวกรรณิกา มานักฆ้อง 1,000
89 นางสุรีรัตน์ 2,000
90 นายศักดิ์ชัย วิโรจนาวัฒน์ 1,000
91 นางอัจฉรา เพิ่มพูล 1,000
92 นางสายหยุด โนเลี่ยม 500
93 นางวันดี วงษ์แสง 500
94 พี่วา พี่หยัด (ผักสดตลาดริมน้ำ) 200
95 นายพยงค์ ยาเภา 2,000
96 นายสมชัย เอื้อมงคล 100
97 ด.ช.ภูมิระพี มาติดต่อ(ครูธมนวรรณ) 100
98 นายปุรินทร์ สุธีรภิญโญ(ครูสายปัญญา) 300
99 นางสนม ฤกขะเมธี(ครูสายปัญญา) 100
100 คุณธิติพงศ์ สุรีมี 100
101 นายสิน สมบัติ(ครูอุศนา) 500
102 นายสนทา ทองมีค่า(ครูอุศนา) 100
103 คุณธนวิทย์ แก้วจีน(ครูอุศนา) 200
104 นายประวิทย์ วัจนะวุฒิวงศ์(ครูอุศนา) 100
105 ครอบครัวศิริเจริญ(ครูอุศนา) 100
106 นางวัฒนา ศิริเจริญ(ครูอุศนา) 100
107 นายนวพล ธีระวรรณ(ครูอุศนา) 100
108 นายอธิคม ธีระวรรณ(ครูอุศนา) 100
109 นายประกิจ คำสุวรรณ(ครูธมนวรรณ) 100
110 นายมานิตย์ โพธิแกง(ครูธมนวรรณ) 100
111 นางจันลอน คำสุวรรณ(ครูธมนวรรณ) 100
112 นางดวงพร ฉวีชัย (ครูธมนวรรณ) 100
113 นายฉมาชัย คำสุวรรณ(ครูธมนวรรณ) 100
114 พ.ต.ท.นิยม-รองฯพัชุดาญ์ 1,000
115 เด็กหญิงเนติรดา ปีบทอง 100
116 คุณเกศรินทร์ 100
117 นางจินตนา 50
118 นางจิรวรรณ อ้นสุ่ม 100
119 นางสาวพรรณรัศมี เจริญวงศ์ 100
120 คุณบุญรอด 100
121 ครอบครัวนาคะพงษ์ 100
122 คุณคงศักดิ์ แจ้งเอี่ยม 100
123 คุณองอาจ-คุณรุจุรา ภู่ประเสริญ 100
124 คุณเบญจา เปล่งรัศมี 120
125 สามพี่น้องเจริญโชคมณี 100
126 คุณสุรางค์ สีมาโคตร 100
127 คุณวุฒิพงศ์ เมฆสกุล 1,000
128 นายยุทธนา ธีระวรรณ(ครูอุศนา) 1,000
129 นายโชคชัย ดีเจือ 500
130 ผู้ทำบุญวันทอดผ้าป่า 6 พค 65 165,707

ยอดเงินรวม

ที่
รายละเอียด
จำนวน (บาท)
1 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ 258,625
2 ครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์ 114,500
3 ศิษย์เก่า 2508 1,000
4 ศิษย์เก่า 2511 30,500
5 ศิษย์เก่า 2512 17,000
6 ศิษย์เก่า 2513 97,000
7 ศิษย์เก่า 2514 97,000
8 ศิษย์เก่า 2515 3,000
9 ศิษย์เก่า 2516 36,500
10 ศิษย์เก่า 2517 1,000
11 ศิษย์เก่า 2520 116,900
12 ศิษย์เก่า 2521 500
13 ศิษย์เก่า 2522 20,000
14 ศิษย์เก่า 2523 118,600
15 ศิษย์เก่า 2524 111,999
16 ศิษย์เก่า 2525 1,500
17 ศิษย์เก่า 2527 40,000
18 ศิษย์เก่า 2527 (ชั้น ม.6.42) 10,000
19 ศิษย์เก่า 2530 (ชั้น ม.6.43) 44,500
20 ศิษย์เก่า 2530 (ห้อง 6.41) 121,345
21 ศิษย์เก่า 2532 5,599
22 ศิษย์เก่า 2533 1,000
23 ศิษย์เก่า 2535 1,000
24 ศิษย์เก่า 2538 12,000
25 ศิษย์เก่า 2539 1,000
26 ศิษย์เก่า 2540 78,167
27 ศิษย์เก่า 2541 9,999
28 ศิษย์เก่า 2542 3,000
29 ศิษย์เก่า 2543 3,000
30 ศิษย์เก่า 2546 500
31 ศิษย์เก่า 2550 2,297
32 ศิษย์เก่า 2553 1,000
33 ผู้ปกครอง 1/1 (2564) 22,564
34 ผู้ปกครอง 1/10 (2564) 4,900
35 ผู้ปกครอง 1/12 (2564) 500
36 ผู้ปกครอง 1/3 (2564) 3,000
37 ผู้ปกครอง 1/5 (2564) 500
38 ผู้ปกครอง 1/8 (2564) 6,620
39 ผู้ปกครอง 1/9 (2564) 450
40 ผู้ปกครอง 2/1 (2564) 1,000
41 ผู้ปกครอง 2/10 (2564) 3,900
42 ผู้ปกครอง 2/11 (2564) 1,099
43 ผู้ปกครอง 2/12 (2564) 1,809
44 ผู้ปกครอง 2/2 (2564) 12,800
45 ผู้ปกครอง 2/3 (2564) 7,300
46 ผู้ปกครอง 2/4 (2564) 7,300
47 ผู้ปกครอง 2/6 (2564) 3,000
48 ผู้ปกครอง 2/7 (2564) 500
49 ผู้ปกครอง 2/9 (2564) 2,600
50 ผู้ปกครอง 3/1 (2564) 6,000
51 ผู้ปกครอง 3/10 (2564) 1,898
52 ผู้ปกครอง 3/12 (2564) 3,200
53 ผู้ปกครอง 3/2 (2564) 2,100
54 ผู้ปกครอง 3/3 (2564) 8,698
55 ผู้ปกครอง 3/4 (2564) 2,600
56 ผู้ปกครอง 3/7 (2564) 8,500
57 ผู้ปกครอง 4/1 (2564) 20,035
58 ผู้ปกครอง 4/10 (2564) 10,399
59 ผู้ปกครอง 4/2 (2564) 6,300
60 ผู้ปกครอง 4/3 (2564) 3,600
61 ผู้ปกครอง 4/4 (2564) 6,808
62 ผู้ปกครอง 4/5 (2564) 3,100
63 ผู้ปกครอง 4/6 (2564) 2,000
64 ผู้ปกครอง 4/7 (2564) 900
65 ผู้ปกครอง 4/8 (2564) 6,600
66 ผู้ปกครอง 5/1 (2564) 2,000
67 ผู้ปกครอง 5/11 (2564) 600
68 ผู้ปกครอง 5/12 (2564) 600
69 ผู้ปกครอง 5/3 (2564) 3,900
70 ผู้ปกครอง 5/4 (2564) 1,000
71 ผู้ปกครอง 5/5 (2564) 6,800
72 ผู้ปกครอง 5/6 (2564) 1,399
73 ผู้ปกครอง 5/9 (2564) 1,500
74 ผู้ปกครอง 6/1 (2564) 1,500
75 ผู้ปกครอง 6/12 (2564) 700
76 ผู้ปกครอง 6/7 (2564) 1,000
77 ผู้ปกครอง 6/8 (2564) 2,000
78 ผู้ปกครอง 6/9 (2564) 1,500
79 หน่วยงานราชการ 221,085
80 หน่วยงานเอกชน/ห้างร้าน 584,550
81 บุคคลทั่วไป 276,118

รวมสุทธิ

2,638,863