รายงานคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นปีที่  3

ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
คะแนนคงเหลือ
รายละเอียด
1
1606900194
   นศท.กริชติศักดิ์
คำสวัสดิ์
85
คลิก
2
1606900195
   นศท.กฤตณัฐ
สุฉายา
85
คลิก
3
1606900196
   นศท.กฤตพล
เขียนงาม
75
คลิก
4
1606900197
   นศท.กฤติพงษ์
ศรีมงคลธาราธร
85
คลิก
5
1606900198
   นศท.กฤติพจน์
แก้วแดง
85
คลิก
6
1606900199
   นศท.กฤษดากร
ม่วงรักษ์
95
คลิก
7
1606900200
   นศท.กษิดิ์เดช
บุปะเท
95
คลิก
8
1606900202
   นศท.กันณวัฒน์
จันรุน
90
คลิก
9
1606900203
   นศท.กัมพล
บุญอยู่
95
คลิก
10
1606900204
   นศท.การัณยภาส
อยู่สุข
95
คลิก
11
1606900205
   นศท.กิจการ
ใสสีสูบ
85
คลิก
12
1606900206
   นศท.กิตติทัต
มาเพ้า
65
คลิก
13
1606900207
   นศท.กิตติภูมิ
คงคีพ
80
คลิก
14
1606900208
   นศท.กิตติศักดิ์
พิเรนทร
55
คลิก
15
1606900209
   นศท.กิตติศักดิ์
สุขสลุง
80
คลิก
16
1606900211
   นศท.ไกรศร
ผลไม้
95
คลิก
17
1606900212
   นศท.เขตโสภณ
กาวิลัย
100
คลิก
18
1606900214
   นศท.คุณากรณ์
เลี้ยงประเสริฐ
85
คลิก
19
1606900215
   นศท.จักรกฤษณ์
เคน้ำอ่าง
85
คลิก
20
1606900216
   นศท.จักรกฤษณ์
จันสุข
100
คลิก
21
1606900217
   นศท.จักรพงษ์
อินทมินทร์
90
คลิก
22
1606900218
   นศท.จิตติพัฒน์
บางอ่ำ
100
คลิก
23
1606900219
   นศท.จิรภัทร
ทองเปรม
75
คลิก
24
1606900220
   นศท.จิรวุฒิ
รัตนสุวรรณ
100
คลิก
25
1606900221
   นศท.จิระพงศ์
พลประถม
85
คลิก
26
1606900222
   นศท.จีราวัฒน์
สุกสา
55
คลิก
27
1606900223
   นศท.โจ
หลิว
45
คลิก
28
1606900224
   นศท.โจเซฟ
อึ้ง
55
คลิก
29
1606900225
   นศท.ฉัตรชัย
บุญจันทร์
90
คลิก
30
1606900226
   นศท.เฉลิมพล
ใสบุญ
80
คลิก