รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33660
  นายไพศาล
วงศ์ทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
2
33663
  นายรัฐพงษ์
เรืองมั่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
5   ครั้ง
3
33683
  นายชัยพร
รินจ่อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4
33723
  นายฉัตรชัย
บุญจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
6   ครั้ง
5
33733
  นายธีนัทชนันท์
ปานานนท์
2019-10-10
 
4   ครั้ง
3   ครั้ง
9   ครั้ง
6
33755
  นายอัษฎาวุธ
แบนคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
7
33756
  นายอิสริยกรณ์
อาจณรงค์
2019-10-10
 
7   ครั้ง
2   ครั้ง
17   ครั้ง
8
33769
  นายณัฐวุฒิ
บุญกอแก้ว
2019-10-10
 
1   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง
9
33770
  นายทนงศักดิ์
ทะปัญญา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
10
33791
  นายวิศรุต
แก้วลอย
2019-10-10
 
7   ครั้ง
8   ครั้ง
10   ครั้ง
11
33792
  นายศุภวัฒิ
ยะน้ำอ่าง
2019-10-10
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
12
33805
  นายณัฐชนน
พิมพ์พงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
13
33825
  นายรัฐภูมิ
กล่ำจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
9   ครั้ง
14
33865
  นายภัทรภณ
เถาสาคร
2019-10-10
 
3   ครั้ง
9   ครั้ง
18   ครั้ง
15
33888
  นายชญานนท์
พลประเสริฐ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
16
33917
  นายอนันต์สิทธิ์
บุญทวิช
2019-10-10
 
8   ครั้ง
9   ครั้ง
13   ครั้ง
18
35912
  นางสาวพิยดา
ก๋าคุธ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
9   ครั้ง
19
35933
  นายอัครพิจิตร
ส่งมณี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
23   ครั้ง
20
35934
  นางสาวกมลวรรณ
คงอภัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5   ครั้ง
21
35938
  นางสาวจันทร์สุดา
ทองดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35939
  นางสาวชัชชญา
ดีมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35941
  นางสาวดวงชีวัน
สุขสด
2019-10-10
 
2   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง
25
35943
  นางสาวธัญสิริ
ขำคม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35944
  นางสาวพรทิพย์
ไตรอุโฆษ
2019-10-10
 
3   ครั้ง
9   ครั้ง
3   ครั้ง
27
35946
  นางสาวมณฑิฌา
ลิตโต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35947
  นางสาวรุ่งรุจี
ยังเย็น
2019-10-10
 
7   ครั้ง
2   ครั้ง
9   ครั้ง
29
35948
  นางสาวลักษิกา
เลสัก
2019-10-10
 
3   ครั้ง
10   ครั้ง
5   ครั้ง
30
35949
  นางสาวว่านทอง
เจนกาล
2019-10-10
 
5   ครั้ง
5   ครั้ง
8   ครั้ง
31
35950
  นางสาวอรอนงค์
หน่อคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
4   ครั้ง