รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
2
33606
  นายธนพล
เมืองสันต์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
6   ครั้ง
3
33621
  นายวัฒนพงศ์
มโนรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
19   ครั้ง
10   ครั้ง
4
33624
  นายสุพศิน
ศรีพลากิจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5
33627
  นางสาวกษมาวรรณ
ชมภู่
2019-10-10
 
1   ครั้ง
24   ครั้ง
23   ครั้ง
6
33644
  นายธนพล
ระบอบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15   ครั้ง
7
33650
  นายนครินทร์
มั่งเงิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33659
  นายพุทธศาสน์
ศรีภูธร
2019-10-10
 
1   ครั้ง
9   ครั้ง
10   ครั้ง
9
33677
  นายกฤติพจน์
แก้วแดง
2019-10-10
 
1   ครั้ง
5   ครั้ง
9   ครั้ง
10
33686
  นายณัฐหภัทร
แพรขาว
2019-10-10
 
1   ครั้ง
23   ครั้ง
2   ครั้ง
11
33687
  นายธนกฤต
ถิโรภาส
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
6   ครั้ง
12
33688
  นายธนดล
ปัญญา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10   ครั้ง
13
33690
  นายธนพล
ทองประเสริฐ
2019-10-10
 
2   ครั้ง
10   ครั้ง
29   ครั้ง
14
33704
  นายเมธัส
มีรอด
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
15
33706
  นายวัชรพงศ์
คำปวง
2019-10-10
 
3   ครั้ง
2   ครั้ง
11   ครั้ง
16
33725
  นายณัฐชัย
สายกระจ่าง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
17
33735
  นายธีรวุฒิ
แสงจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
3   ครั้ง
18
33739
  นายปุณณัตถ์
โสภณวิศาล
2019-10-10
 
1   ครั้ง
18   ครั้ง
6   ครั้ง
19
33781
  นายพัทธพล
พลเขต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
20
33784
  นายพีระพัฒน์
รวยอบกลิ่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
33795
  นายสิรวิชญ์
เศรษฐกร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
22
33836
  นายอิสระพงศ์
ขำรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
23
33838
  นายกิตติศักดิ์
สุขสลุง
2019-10-10
 
1   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
24
33873
  นายเสกพร
กันภัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
35909
  นางสาวบุญญิสา
หลวงใหญ่
2019-10-10
 
2   ครั้ง
1   ครั้ง
17   ครั้ง
26
35916
  นายชนกนันท์
อยู่เชื้อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
27
35917
  นายภีรพล
จันทร์แจ้ง
2019-10-10
 
2   ครั้ง
10   ครั้ง
15   ครั้ง
28
35918
  นางสาวณัฏฐณิชา
เอี่ยมครอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
29
35920
  นางสาวณิชารีย์
ปาลาศ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16   ครั้ง
30
35921
  นางสาวภัทราวดี
คุ้มคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
31
35922
  นางสาวมัณฑนา
ถาอ้น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
13   ครั้ง
13   ครั้ง
32
35923
  นางสาววริสรา
สีว่าง
2019-10-10
 
8   ครั้ง
10   ครั้ง
35   ครั้ง
33
35924
  นางสาวสุทธิ์ชลัชญา
พัชรจิราพงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
18   ครั้ง
34
35925
  นางสาวอภิสรา
นาคบัว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
20   ครั้ง
35
35926
  นางสาวชนน์นิภา
สร้อยคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
25   ครั้ง
36
35927
  นางสาวนรษา
ปราบสมรชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
17   ครั้ง
9   ครั้ง
37
35928
  นางสาวนริศรา
บุญอินเขียว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
38
35929
  นางสาวนิจจารีย์
แก่งอินทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16   ครั้ง
39
35930
  นางสาวพรทิพย์
บุญมี
2019-10-10
 
16   ครั้ง
10   ครั้ง
11   ครั้ง
40
35931
  นางสาวอภิชญา
ด้งพุก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14   ครั้ง