รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33555
  นายกิตติทัต
มาเพ้า
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
10   ครั้ง
2
33557
  นายชัยวรวัฒน์
ชัยวรรณ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
11   ครั้ง
4   ครั้ง
3
33564
  นายธนกร
วรรณจักร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9   ครั้ง
4
33599
  นายชนาธิป
บุญรักษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
5
33600
  นายณัฏฐ์ดนัย
วุฒิชัยอภิรมย์
2019-10-10
 
2   ครั้ง
32   ครั้ง
36   ครั้ง
6
33603
  นายธนกฤต
อมรเทวภัทร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
7
33617
  นายยศกร
ราชวงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
8
33620
  นายวรอรรถ
ปัทมะสุวรรณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7   ครั้ง
9
33622
  นายศุภกฤติ
แป้งหิรัญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
17   ครั้ง
10
33625
  นายสุรศักดิ์
เพิ่มพิพัฒน์
2019-10-10
 
2   ครั้ง
25   ครั้ง
29   ครั้ง
11
33626
  นายอธิป
ภมะราภา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16   ครั้ง
12
33643
  นายธนพนธ์
ไพรเจริญวรกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
13
33651
  นายนริศร์
บุญอินเขียว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
14
33679
  นายจักรกฤษณ์
เคน้ำอ่าง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
16
33694
  นายปกรณ์
หลวงกว้าง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
17
33698
  นายพชร
ศิริ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
18
33699
  นายพลวรรธน์
กลิ่นแย้ม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
5   ครั้ง
10   ครั้ง
19
33711
  นายสถาพร
ลำไย
2019-10-10
 
1   ครั้ง
6   ครั้ง
4   ครั้ง
20
33720
  นายจิระพงศ์
พลประถม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
3   ครั้ง
20   ครั้ง
21
33731
  นายธนากร
คนหลัก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
22
33743
  นายภาวิต
ธนภูมิชยกร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
11   ครั้ง
23
33746
  นายร่มเย็น
มีอินทร์ถา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
9   ครั้ง
24
33759
  นายคุณากรณ์
เลี้ยงประเสริฐ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15   ครั้ง
25
33765
  นายเชาว์วัศ
ทองหาร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
26
33820
  นายภูวนัย
ใบบัว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
27
33874
  นายอธิบดี
มีจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35876
  นางสาวศุภลักษณ์
ทองเขียว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
29
35877
  นางสาวสุธีราพิชญ์
มูลนาม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
7   ครั้ง
22   ครั้ง
30
35880
  นายธนภัทร
เฮียงก่อ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
14   ครั้ง
10   ครั้ง
31
35881
  นายรัชพล
แปงการิยา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
32
35886
  นางสาวศิริประไพ
รวดพวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
22   ครั้ง
5   ครั้ง
33
35887
  นางสาวสิริยากร
พรามบุตร
2019-10-10
 
1   ครั้ง
45   ครั้ง
17   ครั้ง
34
35890
  นายพชร
ขันอาษา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
17   ครั้ง
8   ครั้ง
35
35892
  นายศิริยศ
กาวินัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11   ครั้ง
36
35895
  นางสาวธนวรรณ
คำนุช
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21   ครั้ง
37
35896
  นางสาวธารารัตน์
สาหร่าย
2019-10-10
 
2   ครั้ง
32   ครั้ง
20   ครั้ง
38
35897
  นางสาวนฤมล
เจี้ยมกลิ่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
18   ครั้ง
39
35898
  นางสาวเบญจมาศ
จันทร์สว่าง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
30   ครั้ง
15   ครั้ง
40
35908
  นางสาวธิดารัตน์
สวัสดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32   ครั้ง