รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33777
  นายปวริศ
มาดี
2019-10-10
 
8   ครั้ง
66   ครั้ง
8   ครั้ง
2
33790
  นายวราเมธ
ยาสา
2019-10-10
 
7   ครั้ง
42   ครั้ง
16   ครั้ง
3
33827
  นายวรินทร
ปรีดิ์เปรม
2019-10-10
 
4   ครั้ง
26   ครั้ง
4   ครั้ง
4
33846
  นายณัฐวุฒิ
ทองแห้ว
2019-10-10
 
1   ครั้ง
31   ครั้ง
12   ครั้ง
5
33866
  นายภาคภูมิ
อ้นอินทร์
2019-10-10
 
10   ครั้ง
30   ครั้ง
2   ครั้ง
7
33892
  นายทยาภพ
กาดกอเสริม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
23   ครั้ง
1   ครั้ง
8
33902
  นายพัชระ
ภูจีวร
2019-10-10
 
2   ครั้ง
60   ครั้ง
14   ครั้ง
9
33904
  นายพิสิษฐ์
บุญล้อม
2019-10-10
 
10   ครั้ง
57   ครั้ง
4   ครั้ง
10
33930
  นายธวัชชัย
ป่าสัก
2019-10-10
 
6   ครั้ง
24   ครั้ง
3   ครั้ง
11
33950
  นายศรัณย์
หงษ์ประภาส
2019-10-10
 
9   ครั้ง
53   ครั้ง
12   ครั้ง
12
35958
  นายนรบดี
เรืองรัมย์
2019-10-10
 
14   ครั้ง
36   ครั้ง
34   ครั้ง
13
35963
  นายอลงกรณ์
อยู่มงคล
2019-10-10
 
13   ครั้ง
24   ครั้ง
18   ครั้ง
14
35977
  นายบัณฑิต
ทองศรี
2019-10-10
 
19   ครั้ง
39   ครั้ง
10   ครั้ง
16
35987
  นางสาวณิชนันท์
สีสอด
2019-10-10
 
5   ครั้ง
76   ครั้ง
8   ครั้ง
17
35990
  นางสาวรินลณี
เพลิดเพลิน
2019-10-10
 
7   ครั้ง
65   ครั้ง
14   ครั้ง
18
36029
  นางสาวพนิดา
แสนบุญศรี
2019-10-10
 
27   ครั้ง
41   ครั้ง
11   ครั้ง
19
36035
  นางสาวศรัณพร
ด้วงปิง
2019-10-10
 
18   ครั้ง
18   ครั้ง
31   ครั้ง
20
36041
  นางสาวพรรณษา
ครุธผาสุข
2019-10-10
 
13   ครั้ง
22   ครั้ง
29   ครั้ง