รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33597
  นายชนุพงษ์
สีตาแสง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16   ครั้ง
2
33658
  นายพิชญุตม์
สัมผัสสุข
2019-10-10
 
1   ครั้ง
15   ครั้ง
3   ครั้ง
3
33697
  นายพงศ์วิทย์
ทองก้อนศิลา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4   ครั้ง
4
33700
  นายพลศกรณ์
เกิดมั่น
2019-10-10
 
1   ครั้ง
37   ครั้ง
18   ครั้ง
5
33750
  นายศิรสิทธิ์
นุชโพธิ์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
10   ครั้ง
6
33773
  นายนันทพัทธ์
แจ่มศรีสุข
2019-10-10
 
3   ครั้ง
40   ครั้ง
27   ครั้ง
7
33787
  นายภาณุพงศ์
แก้วเกาะ
2019-10-10
 
2   ครั้ง
23   ครั้ง
19   ครั้ง
8
33800
  นายเขตโสภณ
กาวิลัย
2019-10-10
 
2   ครั้ง
19   ครั้ง
26   ครั้ง
9
33819
  นายภูมินทร์
ภูมิประเทศ
2019-10-10
 
11   ครั้ง
47   ครั้ง
31   ครั้ง
10
33824
  นายรัชพล
อุบลศรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
11
33844
  นายณัฐดนัย
มีเครือรอด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
33849
  นายธนภัทร
รอดเนียม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
6   ครั้ง
19   ครั้ง
13
33861
  นายพลพิพัฒน์
ผโลศิลป์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19   ครั้ง
14
33886
  นายจิรวุฒิ
รัตนสุวรรณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
34770
  นายรุจิภาส
คำแย้ม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
12   ครั้ง
20   ครั้ง
16
35952
  นางสาวณัฎฐณิชา
อุบลศรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
17
35954
  นางสาวนันทวรรณ
ลารอด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
10   ครั้ง
18
35955
  นางสาวพรรณพิชชา
ยิ้มเจริญ
2019-10-10
 
3   ครั้ง
5   ครั้ง
14   ครั้ง
19
35956
  นางสาวพิมพ์ลภัส
พันธ์กล้า
2019-10-10
 
1   ครั้ง
27   ครั้ง
22   ครั้ง
20
36032
  นางสาววาสนา
ม่วงแกม
2019-10-10
 
2   ครั้ง
18   ครั้ง
20   ครั้ง
21
36040
  นางสาวมนัสนันท์
วงศ์สุวรรณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
8   ครั้ง
22
36598
  นางสาวพัทธนันท์
กันทะรส
2019-10-10
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
44   ครั้ง