รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33554
  นายกฤติพงษ์
ศรีมงคลธาราธร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
33558
  นายโชคชัย
ชูพาณิชสกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
3
33560
  นายณัฐกิตต์
นันตา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
4
33561
  นายณัฐนันท์
ตาทา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
5
33565
  นายธนกฤต
สมศักดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
6
33566
  นายธนพัฒน์
บริรักษ์เลิศ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
6   ครั้ง
7
33567
  นายธนศิษฐ์
สุขเสริมศาล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
8
33568
  นายธนัช
แดงวิจิตรวรกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
9
33570
  นายนวัตกรณ์
สุวรรณประภา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10   ครั้ง
10
33573
  นายภูธเนศ
แจ่มใส
2019-10-10
 
0   ครั้ง
49   ครั้ง
2   ครั้ง
11
33576
  นายวัชระ
วิริยะกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
3   ครั้ง
12
33582
  นายเสถียรพงศ์
แก้วเมธีกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3   ครั้ง
13
33584
  นายอัยยะภัทร
ขอบเขต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
14
33585
  นายเอเชีย
อ่อนพรม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
16   ครั้ง
15   ครั้ง
15
33588
  นางสาวนริศรา
โชติรัตน์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
16
33589
  นางสาวปรีย์นายิกา
ทองศรีจันทร์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
17
33590
  นางสาวปัญญภัทร
กำจาย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
18
33591
  นางสาววรัญญา
แซ่หลิม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
19
33592
  นางสาววรัมพร
ชัยสุขขจี
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
20
33593
  นางสาวอรชพร
บุญเกตุ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
21
33595
  นายกันณวัฒน์
จันรุน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
22
33607
  นายธนัท
สารเจริญ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
33610
  นายธีระกิต
ทิพย์พรม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
24
33613
  นายประดิพัฒน์
อวดอ้าง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
25
33615
  นายพันธวัฒน์
มั่นแย้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35850
  นางสาวธันยธรณ์
ทำนุพันธุ์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
27
35851
  นางสาวบวรลักษณ์
มูลคง
2019-10-10
 
1   ครั้ง
13   ครั้ง
22   ครั้ง
28
35852
  นางสาวพิชญธิดา
ปุรณมณีวิวัฒน์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
9   ครั้ง
15   ครั้ง
29
35853
  นางสาวศศิกานต์
ทองบ่อ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง