รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
2
34205
  นายตรีชิต
เอี่ยมประพันธ์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34210
  นายนันทิพัฒน์
อินาบะ
2019-10-10
 
12   ครั้ง
13   ครั้ง
11   ครั้ง
4
34250
  นายจิณณพัต
คำสุวรรณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5
34319
  นายเสกสรร
ศรีลำยงค์
2019-10-10
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
5   ครั้ง
6
34365
  นายอาณัฐชัย
กาวิน
2019-10-10
 
7   ครั้ง
43   ครั้ง
9   ครั้ง
7
34384
  นายนรินทร์
โสรัจจพล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
34388
  นายปรเมษฐ์
เตชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
18   ครั้ง
4   ครั้ง
9
34394
  นายภัทรวิทย์
ปิ่นทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34396
  นายรชต
จันทร์สุข
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
11
34411
  นายชูกช
เขื่อนนันท์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
24   ครั้ง
2   ครั้ง
12
34416
  นายทองพิทักษ์
สนโต
2019-10-10
 
2   ครั้ง
1   ครั้ง
5   ครั้ง
14
34424
  นายนิธินันท์
สุกันทา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
43   ครั้ง
4   ครั้ง
15
34446
  นายอัครชัย
ทับทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
11   ครั้ง
16
34455
  นายชิษณุพงศ์
คงประเสริฐ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
17
34460
  นายธนโชติ
สายมณี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
18
34488
  นายอรรฆรัตน์
สอนแก้ว
2019-10-10
 
2   ครั้ง
9   ครั้ง
13   ครั้ง
19
34533
  นายเชาวพิสิฐษ์
ปันลาด
2019-10-10
 
15   ครั้ง
33   ครั้ง
7   ครั้ง
20
34537
  นายณัฐภัทร
แสงรัศมี
2019-10-10
 
1   ครั้ง
69   ครั้ง
9   ครั้ง
21
34547
  นายปฏิภาณ
มีรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34767
  นายกุลชาติ
เขาวิเศษ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
21   ครั้ง
4   ครั้ง
23
35394
  นายเกียรติศักดิ์
วรรณโพธิมุกข์
2019-10-10
 
12   ครั้ง
52   ครั้ง
13   ครั้ง
24
35395
  นายอภิวิชญ์
สว่างแสง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
36   ครั้ง
4   ครั้ง
25
36434
  นายกษาปณ์
เอกอุดมโชค
2019-10-10
 
4   ครั้ง
13   ครั้ง
9   ครั้ง
26
36508
  นายกิตติพศ
เนียมเปีย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
27
36509
  นายณฤพงษ์
นาวา
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36511
  นายภูวณัย
เล็กอุ่น
2019-10-10
 
26   ครั้ง
50   ครั้ง
5   ครั้ง
29
36520
  นายจักรพงษ์
มานุ่ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
30
36521
  นายจิระศักดิ์
ทองเณร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
31
36524
  นายสยมพล
แดงใส
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36529
  นางสาวทักษพร
เขตบรรพต
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
33
36532
  นางสาวปทิตตา
เจริญจิตต์
2019-10-10
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
10   ครั้ง
34
36534
  นางสาวปรายฟ้า
สินเหล็ก
2019-10-10
 
7   ครั้ง
14   ครั้ง
2   ครั้ง
35
36537
  นางสาววาสนา
แจ่มแค
2019-10-10
 
8   ครั้ง
21   ครั้ง
4   ครั้ง
36
36538
  นางสาวสิริรัตน์
เดชพละ
2019-10-10
 
5   ครั้ง
36   ครั้ง
12   ครั้ง