รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34264
  นายนิลพัทธ์
สุวรรณอาศน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
2
34300
  นายนัทฐนันท์
เปล่งศิริ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12   ครั้ง
3
34341
  นายต้นเรือ
แสงทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
26   ครั้ง
11   ครั้ง
4
34360
  นายสกุลศักดิ์
แตงเพ็ชร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34368
  นายชลชัย
เริงเสรีย์
2019-10-10
 
6   ครั้ง
6   ครั้ง
4   ครั้ง
6
34372
  นายณรงค์ภพ
ชุ่มกลิ่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34374
  นายณัฐนันท์
บางจั่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
8
34387
  นายปฏิภาณ
สินคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
9
34390
  นายปารมี
แสงนิล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34393
  นายพันธวัช
นาทัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
34397
  นายวชิรวิชญ์
เลือดนักรบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
12
34433
  นายพีระศักดิ์
คงดีได้
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34463
  นายนพดล
คำหอม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34464
  นายบวรภัค
ภู่บุบผา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
34478
  นายภูวิศ
กันยะมี
2019-10-10
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
16
34492
  นายกฤษฎา
ลำใย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
34510
  นายอติคุณ
ชูวิทย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
4   ครั้ง
18
34528
  นายอภิวัฒน์
วัฒนวิกย์กรรม์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
19
34542
  นายธีรดา
ทองอยู่
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
16   ครั้ง
20
34545
  นายนภัสชกร
ขวานา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
20   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36021
  นายวิถีไทย
รามี่
2019-10-10
 
0   ครั้ง
21   ครั้ง
10   ครั้ง
22
36452
  นางสาวสุธิชารัชต์
ทวีวัชต์ธนะกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
36510
  นายพิภพภัทร
มีพันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36512
  นางสาวกชกร
คำบุญมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
25
36513
  นางสาวกาญจนา
นาคมูล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
26
36514
  นางสาวชลลดา
มูลแก่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
16   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36515
  นางสาวธนิญา
สุดเอียด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36516
  นางสาวธัญลักษณ์
คะระนันท์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
18   ครั้ง
29
36517
  นางสาวเพ็ญนภาพร
มูลดิษฐ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3   ครั้ง
30
36518
  นางสาวภฤศญา
เกิดก่อวงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
31
36519
  นางสาววิชญาดา
วีร์ธิมาสกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
5   ครั้ง
32
36522
  นายณัฐดนัย
ขำดำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
33
36525
  นางสาวกนกวรรณ
ทองอินทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
34
36526
  นางสาวกมลวรรณ
มุ่งดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
36528
  นางสาวดาวปรายฟ้า
ครามวิชืต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
36
36530
  นางสาวทิพย์จุฑา
สิงห์ลอ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
37
36531
  นางสาวธันยพร
สีนวนดำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36535
  นางสาวปรารถนา
ยางนอก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
39
36536
  นางสาวปัณณพร
ตันต์พลาผล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
40
36539
  นางสาวอริสา
ปัญญาคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3   ครั้ง