รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34163
  นายจักรธร
สุขโชติ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
2
34175
  นายธีรภัทร์
แก้วจีน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34229
  นางสาวณัฐกานต์
มณีจร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
5   ครั้ง
4
34262
  นายนราธิป
อำคา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
23   ครั้ง
3   ครั้ง
5
34308
  นายรัชภาคย์
ดังดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4   ครั้ง
6
34326
  นายกฤษฎิ์ธนัท
สุขก้อน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
7
34330
  นายจิรพันธ์
เหลี่ยมมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
34331
  นายเฉลิมศักดิ์
มั่นเจ็ก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7   ครั้ง
9
34346
  นายพชรพล
ศรีสมบัติ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
2   ครั้ง
10
34375
  นายณัฐภัทร
สุขสำราญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
2   ครั้ง
11
34391
  นายพงศ์วริศ
เพ็งจู
2019-10-10
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34426
  นายเนติภูมิ
สอนถา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
13
34428
  นายปรัชญา
นากอง
2019-10-10
 
1   ครั้ง
21   ครั้ง
3   ครั้ง
14
34430
  นายปวิชญา
โพธิ์งาม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
4   ครั้ง
15
34451
  นายจุลพงษ์
ภู่ระหงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34470
  นายพัฒนชัย
เหล็กเพชร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
34483
  นายศิริวัฒน์
แก้วก่า
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34559
  นายวรัญญญู
ศรีคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34561
  นายวัชรพงศ์
ตันติศุภรักษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35396
  นายธนากรณ์
สิงห์เหม
2019-10-10
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
7   ครั้ง
21
36486
  นายกฤษณพงศ์
หมื่นยา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
22
36487
  นายจิรพัฒน์
สุขสำราญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
2   ครั้ง
23
36490
  นายฐิติศักดิ์
ขจรกิตติศักดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
36492
  นายปัฐวี
เลี้ยงบำรุง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28   ครั้ง
26
36493
  นายพงศกร
พุฒโต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3   ครั้ง
27
36495
  นายศรายุทธิ์
แก้วทองมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36496
  นายอรรถชัย
ปล้องสา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
9   ครั้ง
29
36497
  นางสาวกัญญาภัค
แก้วใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
30
36498
  นางสาวกิตติยาภรณ์
รัตนะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36499
  นางสาวกุลธิดา
เรือนแพร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7   ครั้ง
32
36500
  นางสาวทิพธัญญา
มหาโคตร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
11   ครั้ง
33
36501
  นางสาวธนวรรณ
กลับสุวรรณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
18   ครั้ง
4   ครั้ง
34
36502
  นางสาวธีรดา
กุลวงค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
35
36503
  นางสาวนัฐภาดา
จุ่มทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
36
36504
  นางสาวปานชีวา
เค้าอ้น
2019-10-10
 
1   ครั้ง
63   ครั้ง
6   ครั้ง
37
36505
  นางสาวเปรมสินี
พาพิชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9   ครั้ง
38
36506
  นางสาวมยุรินทร์
จินนะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
39
37237
  นางสาววิรัญชน์ปภา
เรือนจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง