รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34225
  นายศุภวิชญ์
ชัยบู่
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34248
  นายกิตติชัย
พรมแก้วต่อ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
37   ครั้ง
5   ครั้ง
3
34266
  นายปิยพนธ์
อินผูก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34270
  นายภัทรธร
แพร่น่าน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3   ครั้ง
5
34277
  นายศิรวิทย์
ชำปาน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34283
  นายอิทธิพล
ภู่สิงห์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
7
34288
  นายณัฐกฤษฏิ์
ห่อทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34290
  นายณัฐพล
สีมูล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
9
34294
  นายธนภัทร
พูลจุ้ย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34303
  นายปิยพัทธ์
อินผูก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
11
34316
  นายศุภวิชญ์
คำมาตร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
12
34323
  นายอมรเทพ
สุขโข
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
13
34329
  นายจักรกฤษณ์
เรืองประพัฒน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5   ครั้ง
14
34343
  นายธัญญ
ชำนาญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
15
34352
  นายเมธัส
ลาภชัยเจริญกิจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
13   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34370
  นายฐิติกร
เมืองก่อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34386
  นายปฏิภาน
แก้วเปี้ย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34405
  นายอภิสิทธิ์
จุลอักษร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34420
  นายธนวินท์
วังวาล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
20
34425
  นายนิพพิชฌน์พล
หฤทัยวิจิตรโชค
2019-10-10
 
0   ครั้ง
42   ครั้ง
3   ครั้ง
21
34427
  นายปฐมพงศ์
ไชยพันธุ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5   ครั้ง
22
34434
  นายภัคพล
ต่อมหล้า
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
7   ครั้ง
23
34448
  นายกฤษณพัฒน์
รัฐวัช
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
24
34476
  นายภีรเมษฐ์
รักสกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
25
34485
  นายสหภาพ
กูลไข
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
26
34491
  นายกฤตเมธ
คำเหม็ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
27
34512
  นายบริวัฒน์
ช่างใหม่
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34522
  นายวรรณฉัตร
เกิดมี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
29
34536
  นายณฤทธิ์
อาณาเขตต์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
41   ครั้ง
15   ครั้ง
30
36479
  นายเปนไท
เพ็งวัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
31
36480
  นายวีรวิชญ์
ลาดใหล
2019-10-10
 
14   ครั้ง
52   ครั้ง
31   ครั้ง
32
36481
  นางสาวเกตน์สิรี
ขันธ์คุปต์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
33
36482
  นางสาวธณิสร
นิยมเพ็ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
34
36483
  นางสาวปิยะฉัตร
ยิ้มยันยงค์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
55   ครั้ง
31   ครั้ง
35
36484
  นางสาววริษา
แดงสด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
36
36485
  นางสาวสุวัจนี
นามบุดดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11   ครั้ง
37
37230
  นายปรมี
รัตนขจรศักดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
37236
  นางสาวฐานิสรา
สมบัติหิรัญวงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง