รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34214
  นายพงศพัศ
รอดพวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34215
  นายพลชนก
พิมลศรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34218
  นายพุทธกร
จันทร์ไพร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
5   ครั้ง
4
34253
  นายไชยภพ
ก้อนเครือ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
24   ครั้ง
4   ครั้ง
5
34254
  นายณภัทร
ปวงจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
34276
  นายศตพล
สืบจ้อน
2019-10-10
 
1   ครั้ง
6   ครั้ง
5   ครั้ง
7
34279
  นายสิทธิโชค
สอนมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8
34282
  นายอภิรักษ์
พงศ์เลิศคณิต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
13   ครั้ง
9   ครั้ง
9
34305
  นายพิรพัฒน์
สุขใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34307
  นายภูรีนล
มิ่งฉาย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
11
34336
  นายชายชยุตม์
อาริยะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
12
34338
  นายณัฐชนน
คำคุ้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
13
34342
  นายทรรณรต
วิชัยโน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
27   ครั้ง
15   ครั้ง
14
34350
  นายภัทรภณ
ฟองดา
2019-10-10
 
2   ครั้ง
12   ครั้ง
15   ครั้ง
15
34353
  นายเมธาสิทธิ์
สีมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
16
34361
  นายสรวิชญ์
เกื้ออารีนันทวุฒิ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34385
  นายนวัตไชย
ไชยคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
34421
  นายธฤษณัช
สมประสงค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
19
34438
  นายวงศ์วริศ
ชัติยศทองเงิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
16   ครั้ง
24   ครั้ง
20
34453
  นายชัยพัฒน์
ถาวรวีย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
34457
  นายณัชพล
นันท์แลบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9   ครั้ง
22
34461
  นายธนธรณ์
ภาคีศิล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
23
34466
  นายปฐมฤกษ์
มั่นสกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
24
34493
  นายคมสันต์
ถ่ายเกิด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32   ครั้ง
25
34554
  นายภาณุพงษ์
อินกล่ำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
26
34560
  นายวรินทร
เศรษฐธรกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
6   ครั้ง
27
36005
  นายกิตติภูมิ
ส่ำแสง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36007
  นายไอศูรย์
พวงชัยยะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36026
  นายบูรณ์พิภพ
ศรีคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
30
36039
  นายอนาวิล
แสงสี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
31
36447
  นางสาวกนกพร
ศรีวิโรจน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
7   ครั้ง
32
36461
  นางสาวพิชยาพร
ทะใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
17   ครั้ง
33
36466
  นางสาวอภิสิริ
มีทรัพย์หลาก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
6   ครั้ง
34
36469
  นายเก้าปรัชญา
ขำคง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
19   ครั้ง
3   ครั้ง
35
36470
  นายจิรวัฒน์
เขียวคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
36
36473
  นางสาวณัฐธนศรณ์
กุลท้วม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8   ครั้ง
37
36475
  นางสาวอนุสลิน
เรือนคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
2   ครั้ง
38
36476
  นางสาวอภิรดี
ดวงมะโน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
4   ครั้ง
39
36478
  นายนิติภูมิ
วิริยะพงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
40
37229
  นางสาวกรรณิการ์
ไชยคำ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
13   ครั้ง
51   ครั้ง
41
37238
  นางสาวนิภาพร
เวียนระวัง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง