รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34235
  นางสาวธันยากรณ์
ดวงอิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
6   ครั้ง
2
34289
  นายณัฐนนท์
อินมณเทียร
2019-10-10
 
6   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34334
  นายชาญชัย
คำพวง
2019-10-10
 
18   ครั้ง
52   ครั้ง
8   ครั้ง
4
34340
  นายณัทพัฒน
เอื้อเฟื้อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
5
34362
  นายสุดเขต
คำจันทึก
2019-10-10
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
6
34381
  นายธีรพัฒน์
ทิพย์ลุ้ย
2019-10-10
 
16   ครั้ง
57   ครั้ง
3   ครั้ง
7
34410
  นายชนกันต์
แก่นจันทร์
2019-10-10
 
3   ครั้ง
6   ครั้ง
1   ครั้ง
8
34468
  นายปุริม
ดาระอินทร์
2019-10-10
 
4   ครั้ง
17   ครั้ง
4   ครั้ง
9
34540
  นายธนวัฒน์
อินทนนต์
2019-10-10
 
7   ครั้ง
21   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34541
  นายธีรชัย
เอี่ยมท่า
2019-10-10
 
7   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
11
36020
  นายทวีศักดิ์
สีตุ้ย
2019-10-10
 
9   ครั้ง
50   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36560
  นายพิทยุตม์
ปานน้อย
2019-10-10
 
6   ครั้ง
66   ครั้ง
3   ครั้ง
14
36581
  นายปาฏิหาริย์
คำภิระแปง
2019-10-10
 
1   ครั้ง
56   ครั้ง
5   ครั้ง
15
36583
  นายภัทรพล
จุลโสด
2019-10-10
 
9   ครั้ง
15   ครั้ง
2   ครั้ง
16
36584
  นายสหรัก
อินจันต๊ะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
32   ครั้ง
1   ครั้ง
17
36586
  นายสุทธิพงษ์
รักไทย
2019-10-10
 
9   ครั้ง
51   ครั้ง
1   ครั้ง
18
36587
  นายอภิเชษฐ์
มะลิ
2019-10-10
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
19
36592
  นางสาววิชญาดา
อินสืบ
2019-10-10
 
4   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
20
36593
  นางสาวสุผึ้งฤดี
ปีปวน
2019-10-10
 
11   ครั้ง
39   ครั้ง
7   ครั้ง