รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34333
  นายชลกานต์
ศรีอินทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34395
  นายภูริภัทร
เมธาภาวะกรกูล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34422
  นายธิชานนท์
ทิพย์พรม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34472
  นายพุฒิชัย
แก้วกุลศรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34482
  นายศิริพันธ์
ทิมยิ้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
6
34484
  นายศุภกิจ
สุวรรณเกาะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
7
34487
  นายอภิชาติ
คำสอน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
2   ครั้ง
8
35399
  นายอภิรักษ์
ร่องสุวรรณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
9
36003
  นางสาวถิรดา
นาสอน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36004
  นางสาวกุลชา
นิโรจน์รัมย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
11
36554
  นายกิตติชัย
ทองนัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36555
  นายจีระวัฒน์
คำไท้
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
36557
  นายชวลิต
อินธิแสง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
14
36558
  นายณัฐนนท์
คำบุญเรือง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36561
  นายพุทธิพงษ์
เมืองปีทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
16
36562
  นายรัชตะ
รัตนะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36563
  นายวุฒิชัย
นาควิจิตร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
36565
  นางสาวคณาภรณ์
ปานคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
19
36566
  นางสาวชลธิชา
เกตุสุวรรณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
36567
  นางสาวธนารีย์
หวังคู่กลาง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36568
  นางสาวภัคจิรา
จันทร์สุข
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36570
  นางสาวปิติกาญจน์
จันทร์พันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36571
  นางสาวพรรณนิภา
จิตรแจ้ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
11   ครั้ง
24
36572
  นางสาวพิมลพรรณ
นครไทย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
36573
  นางสาววจีชนก
แร่กุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
36574
  นางสาววรัญญา
สุขนา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36575
  นางสาวศิรินภา
แพรพันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
28
36576
  นางสาวสาวิตรี
อยู่สุขสวัสดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36577
  นางสาวอนัญญา
ยิ้มเพชร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
30
36578
  นางสาวอัจฉริญา
แสนนก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
31
36579
  นายธนธรณ์
การินตา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
8   ครั้ง
32
36582
  นายพงศกร
เกตุแก้ว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
33
36588
  นางสาวนันท์นภัส
สุขจิตร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
34
36590
  นางสาวเพชรมณี
นาคมูล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5   ครั้ง
35
36591
  นางสาวรัตนาภรณ์
ทรัพย์ชัยชาญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
36
36594
  นางสาวอภิสรา
ราชสีมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง