รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
33830
  นายวีระศักดิ์
สิงห์สาธร
2019-10-10
 
8   ครั้ง
15   ครั้ง
4   ครั้ง
2
34180
  นายพงศกร
สุวะนิช
2019-10-10
 
1   ครั้ง
35   ครั้ง
7   ครั้ง
3
34208
  นายธิติกรณ์
เลี้ยงเชื้อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4
34242
  นางสาวอภิชญา
สุขเสริมศาล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
5
34284
  นายจตุรวิชญ์
คล้ายปิ่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
13   ครั้ง
9   ครั้ง
6
34312
  นายวรากร
จันทร์เผิบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
7
34318
  นายสิรวิชญ์
เชี่ยววิทย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8
34332
  นายชนพัฒน์
ทัดเที่ยง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
6   ครั้ง
9
34348
  นายพสิษฐ์
สังข์ศาสตร์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
7   ครั้ง
6   ครั้ง
10
34367
  นายเจษฎาพร
คำพวง
2019-10-10
 
4   ครั้ง
7   ครั้ง
16   ครั้ง
11
34392
  นายพชร
ศรีสมบัติ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
3   ครั้ง
12
34444
  นายสุภัทร
มั่นจันทร์
2019-10-10
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
9   ครั้ง
13
34449
  นายกันต์กฤต
หลงมณี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
14
34465
  นายบารมี
คำแสน
2019-10-10
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
12   ครั้ง
15
34477
  นายภูมิไท
ศิริสมบูรณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
9   ครั้ง
16
34499
  นายชวกร
ภูถาวร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
17
34502
  นายณัฐยศ
วังล้อม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
18
34519
  นายรัชพล
นาคน้อย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
22   ครั้ง
4   ครั้ง
19
34525
  นายศิริโชค
ศิริเมือง
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
21
34567
  นายอธิวัฒน์
พฤฒิวรกุลชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
22
35343
  นายวจนะ
ลีตะบุสป์
2019-10-10
 
12   ครั้ง
66   ครั้ง
16   ครั้ง
23
36540
  นายเจตนิพันธ์
เพ็งเปิ้น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
24
36541
  นายพงศกร
โคทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
18   ครั้ง
14   ครั้ง
25
36542
  นายศุภชัย
ฟุ่นปัญญา
2019-10-10
 
1   ครั้ง
6   ครั้ง
3   ครั้ง
26
36543
  นางสาวธิดารัตน์
สีสา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3   ครั้ง
27
36544
  นางสาวปร๊ณาภา
ทองพาณิชย์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36545
  นางสาวสิรินดา
บุตรโสภา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
13   ครั้ง
29
36546
  นายกฤษฎิ์ชญาภณ
สกุลดีรัศมี
2019-10-10
 
3   ครั้ง
15   ครั้ง
30   ครั้ง
30
36547
  นายจารุกิตต์
เยาวชินาการ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
31
36548
  นายธนวัฒน์
มีอ่วม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
36549
  นายวุฒิชัย
กุลศิริ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
33
36552
  นางสาวรินรดา
เกียรตินอก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36553
  นางสาวสุภัสสร
รัตนมาโต
2019-10-10
 
1   ครั้ง
13   ครั้ง
7   ครั้ง