รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34164
  นายชยานันต์
ชำนาญยา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
6   ครั้ง
2
34167
  นายณัฐปพน
รอดเนียม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34174
  นายธัญ
รัตนศิริกุลชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34176
  นายนิธิพล
เพ็ญธิสาร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34177
  นายบวรทัต
เกิดส่ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
3   ครั้ง
6
34178
  นายปัณณวิศ
ขวัญเขียว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
1   ครั้ง
7
34179
  นายไผทพัฒน์
โมลี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
4   ครั้ง
8
34181
  นายพณิชพล
วงษ์พรวน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
1   ครั้ง
9
34182
  นายพิชิตชัย
กุดคล้าย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
10
34183
  นายพิทวัส
ทับแว่ว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
11
34184
  นายภูวรัตน์
พึ่งเงิน
2019-10-10
 
32   ครั้ง
3   ครั้ง
11   ครั้ง
12
34186
  นายรัชภัทร
เศรษฐธรกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
13
34187
  นายรามนรินทร์
ตั๋นคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
1   ครั้ง
14
34188
  นายวชิรดิตถ์
สีนาค
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34189
  นายสรเชษฐ์
มีปา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
16
34190
  นายสิรภพ
โพธิ์งาม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
36   ครั้ง
5   ครั้ง
17
34191
  นายสิรวิชญ์
ภูริสัตย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34192
  นายสิระ
อินสัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
6   ครั้ง
19
34195
  นางสาวชนาภัทร
เกิดส่ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
34202
  นางสาวสิรภัทร
บัตรมาก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
21
34212
  นายบรรณวิชญ์
ทองอู๋
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
22
34213
  นายปัณณวิชญ์
เกตุทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34231
  นางสาวณัฐณิชา
ทักทอนพงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
7   ครั้ง
24
34237
  นางสาวพัชรีพร
ชัชวาลย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
25
34258
  นายธนนันท์
วรรณทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
34269
  นายภวพัฒน์
จันทร์วงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
27
34273
  นายวชิรวิทย์
ผาสีกาย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36433
  นางสาวศุภาพิชญ์
สมอ่อน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
99   ครั้ง