รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34804
  นายกนก
เงื่องจันทร์ทอง
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2
34820
  นายธีรภัทร
โพธิรัตน์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
34834
  นายศุภวิชญ์
วิรัชลาภ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34838
  นางสาวจิณณพัต
เชื้อเดช
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34857
  นายธีรภัทร
ชำนาญ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
20   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34867
  นายศตานนท์
พรมฤทธิ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34870
  นายสุวิสิษฐ์
มณีกาศ
2019-08-14
 
1   ครั้ง
5   ครั้ง
4   ครั้ง
8
34874
  นางสาวเกศกนก
แปงขาว
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
9
34879
  นางสาวพรรัมภา
จันทร์รุณ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34883
  นางสาวหยาดพิรุณ
สุขลำภู
2019-08-14
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
11
34885
  นายคีตภัทร
เพชรสุวรรณ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34889
  นายชานนท์
ญานะวงศ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
34897
  นายธัญพิสิษฐ์
มณีรัตนาพร
2019-08-14
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34898
  นายธีรไนย
รักษา
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
15
34902
  นายพลภพ
อัคนิถิน
2019-08-14
 
0   ครั้ง
21   ครั้ง
4   ครั้ง
16
34903
  นายพัฒนพงษ์
พลอยแก้ว
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34909
  นายภูมิภัฏ
บุญยรักษ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34910
  นายรัชชานนท์
ปานช้าง
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
34911
  นายรามราช
ธูปแจ่ม
2019-08-14
 
0   ครั้ง
16   ครั้ง
1   ครั้ง
20
34914
  นายวาคิม
ปั้นเกล้า
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
34919
  นางสาวณัฐธยาณ์
อุ่นแก้ว
2019-08-14
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
22
34920
  นางสาวณิชาพร
ฉ่ำวารี
2019-08-14
 
0   ครั้ง
25   ครั้ง
4   ครั้ง
23
34923
  นางสาวพรกนก
ทองเหล็ก
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
24
34928
  นายชาญวิทย์
อินริราย
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34939
  นายเปศล
โตศรี
2019-08-14
 
2   ครั้ง
16   ครั้ง
2   ครั้ง
26
34951
  นายศรายุทธ
กุลท้วม
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
27
34968
  นายจีรภัทร
คล้ายพันปี
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35010
  นายจิรกิตติ์
ศิริกุล
2019-08-14
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
2   ครั้ง
29
35020
  นายนักรบ
สุปินตา
2019-08-14
 
0   ครั้ง
19   ครั้ง
3   ครั้ง
30
35049
  นายกฤษณกรณ์
สุธารักษ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
3   ครั้ง
31
35996
  นางสาวปารียา
จักรนารายณ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
32
37086
  นายกิตติพงศ์
ไชยานุพงศ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
33
37087
  นายจุลภัทร
น้อยนามบุญ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
34
37088
  นางสาวจรรยพร
เปรมประยูร
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
37089
  นางสาวจุฑารัตน์
บัวศรี
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
37090
  นางสาวนภัสนันท์
จันโสดา
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
37
37091
  นางสาวพกาวรรณ
คำเสน
2019-08-14
 
0   ครั้ง
23   ครั้ง
2   ครั้ง
38
37092
  นางสาวมุกมณี
ทวนทัย
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
37093
  นางสาวสุวรรณี
เชื่อมศรีจันทร์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
40
37094
  นางสาวหนึ่งชนก
มั่งมี
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง