รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34199
  นางสาวธัญวรรณ
มาศภมร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
4   ครั้ง
2
34896
  เด็กชายฌานินทร์
จูทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
18   ครั้ง
2   ครั้ง
3
34917
  นายอภิวิชญ์
วันทา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5   ครั้ง
4
34934
  นายณัฐภัทร
กุณจ๋า
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34970
  เด็กชายชยพล
กิ่งจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
2   ครั้ง
6
35000
  นายอนิรุจ
คุณารัตน์
2019-10-10
 
1   ครั้ง
24   ครั้ง
11   ครั้ง
7
35029
  นายภูมิรพี
โพธิสกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8
35044
  นางสาวธัญลักษณ์
แจ่มมณี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
5   ครั้ง
9
35061
  นายธีร์ธวัช
เรืองรัตน์ธรรม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
23   ครั้ง
12   ครั้ง
10
37075
  นายกิตติกร
เกษประสิทธิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
11
37076
  นายนิรพันธ์
จิตรสุวรรณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
0   ครั้ง
12
37077
  นายภาณุพงศ์
ภูมิดาจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
37078
  นายสิรภพ
ยศเลิศ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
37079
  นายอภิวัฒน์
ยาท้วม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
37080
  นางสาวปาริฉัตร
ปุนปัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
37081
  นางสาวเปรมสินี
สิงห์เปรม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
37082
  นางสาวพิพิศน์
ทองเงินพาสรรค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
37083
  นางสาวศิริภรณ์
สินรวม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
37084
  นางสาวสมัชญา
แก้วเกิด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
3   ครั้ง
20
37085
  นางสาวสุดารัตน์
ทองเชตุ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
21
37241
  นางสาวโมนาปิยา
บุญมี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
8   ครั้ง