รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34811
  นายณกฤช
ลิยงค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34830
  นายวศา
ผดุงนิธิถาวร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34848
  นายคณิศร
พันธุ์ทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3   ครั้ง
4
34850
  นายฉมาดล
ถีปรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
34852
  นายชวิศ
อักษร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3   ครั้ง
6
34853
  นายไชยพน
ก้อนเครือ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
18   ครั้ง
2   ครั้ง
7
34855
  นายแดนไท
ขอร้อง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
8
34856
  นายเตชัส
ยศบุตร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
20   ครั้ง
5   ครั้ง
9
34858
  นายเปศล
กลั่นกลอน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34859
  นายพงศ์วิพัฒน์
เจริญเรือง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8   ครั้ง
11
34860
  นายพิชิตชัย
เทียนสว่าง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34861
  นายพีรวิชญ์
คำฝั้น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34863
  นายภคพัทธ์
จุลไม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34864
  นายภีรวิช
ภักดีภิญโญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
15
34866
  นายเมธา
วิปรวณิชย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34873
  นางสาวกัญญาวีร์
พูลสงวน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34875
  นางสาวจุฑามาศ
โม้คำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
18
34876
  นางสาวดิษฐ์ญานันท์
พงษ์ดาบเพชร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
18   ครั้ง
2   ครั้ง
19
34878
  นางสาวปาลิดา
มะโนวงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34893
  นายณัชพล
ดีมี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
21
34904
  นายพิริยะพงศ์
อุดนัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
22
34906
  นายพีรพล
เพ็ญธิสาร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34915
  นายสรวิศ
กลิ่นลอย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
24
34916
  นายอธิบดี
ทองสะอาด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
15   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34938
  นายปุริศ
ขวัญวงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
26
34954
  นายอนุชิต
ป๊อกเชื้อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
27
34984
  นายภูดิศ
ทองสุข
2019-10-10
 
0   ครั้ง
20   ครั้ง
8   ครั้ง
28
37066
  นายกฤตพณ
พรมละ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
37067
  นายปรมินทร์
ปัญญาสงค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
30
37068
  นายวีรกร
เสาร์เพ็ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
37069
  นางสาวจิรประภา
แสนปัญญา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
32
37070
  นางสาวณัฐชา
บุตรวงค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
3   ครั้ง
34
37072
  นางสาวภาวิณี
คมด้วย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
37073
  นางสาวสุตภาวี
ใจนวน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
36
37074
  นางสาวอภิชญา
พลพวก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง