รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34818
  นายธิติ
คล้ายชม
2019-10-10
 
49   ครั้ง
66   ครั้ง
6   ครั้ง
3
34976
  นายธนัช
ตะนะสุข
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35023
  นายประเสริฐ
คันธชมภู
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
5
35033
  นายศานติกร
พาตา
2019-10-10
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
6
35035
  นายศุภวัฒน์
ชวนสินธุ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
8
35096
  นายณัฐชนนท์
จันทร์ทิมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
13   ครั้ง
1   ครั้ง
9
35102
  นายธนบูณณ์
เทพอุด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8   ครั้ง
10
35103
  นายธรรมรงค์
พวงพยอม
2019-10-10
 
6   ครั้ง
41   ครั้ง
3   ครั้ง
11
35116
  นายภานุวัฒน์
จงแจ่มฟ้า
2019-10-10
 
5   ครั้ง
29   ครั้ง
15   ครั้ง
12
35122
  นายอดิเทพ
บุญคุ้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35148
  นายธนกร
สุริวงษ์
2019-10-10
 
41   ครั้ง
24   ครั้ง
4   ครั้ง
14
35173
  นายกษิดิศ
ซื่อสัตย์
2019-10-10
 
7   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
15
35188
  นายทินภัทร
อนุโยค
2019-10-10
 
2   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35197
  นายภาฤทธิ์
อินทรัพย์
2019-10-10
 
3   ครั้ง
39   ครั้ง
14   ครั้ง
17
35202
  นายวัชรพล
นาราช
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
18
35207
  นายสหพัฒณ์
ศรีจันทร์ตรา
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
37205
  นายกฤษฎากร
ทองอินต๊ะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
37206
  นายเทพพิทักษ์
เเสนมั่น
2019-10-10
 
2   ครั้ง
9   ครั้ง
0   ครั้ง
21
37207
  นายปัญญา
แสนกุณา
2019-10-10
 
1   ครั้ง
8   ครั้ง
3   ครั้ง
22
37208
  นายภูมิรพี
ชลพน
2019-10-10
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
7   ครั้ง
23
37209
  นายมณเฑียร
อิ่มดี
2019-10-10
 
2   ครั้ง
24   ครั้ง
5   ครั้ง
24
37210
  นายยุทธการ
ศรเชญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
1   ครั้ง
25
37211
  นายรดิศ
สายเปลี่ยน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
26
37212
  นายศิริพงศ์
ปัญญาทรง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
37213
  นายสาโรจน์
คล้ายคลึง
2019-10-10
 
6   ครั้ง
23   ครั้ง
12   ครั้ง
28
37214
  นางสาวกรรณิการ์
นาปัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
29
37215
  นางสาวกิตติมา
บุญเกตุ
2019-10-10
 
5   ครั้ง
1   ครั้ง
21   ครั้ง
30
37216
  นางสาวจิราวรรณ
พรมรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
31
37217
  นางสาวญาดารัตน์
มณีวงค์
2019-10-10
 
2   ครั้ง
22   ครั้ง
4   ครั้ง
32
37218
  นางสาวธารพิรุณ
เพ็ชรศรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
37219
  นางสาวธิดารัตน์?
ทิศขันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
37220
  นางสาวนภัส
แก้วเงิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
37221
  นางสาวปริยาภัทร
คล้ายคง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
37222
  นางสาวยศวดี
เมืองเชย
2019-10-10
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
27   ครั้ง
37
37223
  นางสาวรัฐสภา
เป้าเพชร
2019-10-10
 
3   ครั้ง
14   ครั้ง
18   ครั้ง
38
37224
  นางสาววิราวรรณ
อินอุด
2019-10-10
 
14   ครั้ง
24   ครั้ง
19   ครั้ง
39
37225
  นางสาวสุพัชรลักษณ์
กฤชบัวสวรรค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19   ครั้ง