รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34880
  นางสาวภิญญดา
แก้วนาค
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
2
34945
  นายภูวเนตร
รีมูล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
34958
  นางสาวปณิดา
ประเสริฐศักดิ์
2019-10-10
 
2   ครั้ง
1   ครั้ง
12   ครั้ง
4
34964
  นางสาวสุพรรณิกา
ปัญญาสา
2019-10-10
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
5
34992
  นายวิโรจน์
แจ้งฉาย
2019-10-10
 
7   ครั้ง
10   ครั้ง
4   ครั้ง
6
34994
  นายศรัทธา
วงศ์ษา
2019-10-10
 
7   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
35013
  นายณภัทร
รุ่งเลิศ
2019-10-10
 
3   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35022
  นายปกป้อง
อุปทะ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
35030
  นายโยธิน
แน่วแน่
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35037
  นายสิทธิชัย
เพ็งแห
2019-10-10
 
15   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
11
35092
  นายชัชวาลย์
สงกรานต์
2019-10-10
 
5   ครั้ง
20   ครั้ง
3   ครั้ง
12
35108
  นายนัทธพงศ์
โสมนัส
2019-10-10
 
9   ครั้ง
20   ครั้ง
25   ครั้ง
13
35110
  นายปฏิพล
นาใจคง
2019-10-10
 
3   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
14
35117
  นายวัชรพัฒน์
ปานุวัฒน์ธีรกุล
2019-10-10
 
4   ครั้ง
8   ครั้ง
6   ครั้ง
15
35120
  นายศุภพล
น้อยผา
2019-10-10
 
2   ครั้ง
15   ครั้ง
3   ครั้ง
16
35124
  นายอภิวัฒน์
ละอองอ่อน
2019-10-10
 
3   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
17
35129
  นางสาวพัชรินทร์
แก้วจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
35134
  นายกิตติพัทธ์
ผดุงทักษิน
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35138
  นายจีระพัฒน์
แตงคง
2019-10-10
 
6   ครั้ง
8   ครั้ง
3   ครั้ง
20
35142
  นายชลน่าน
ทะยะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35179
  นายโชติวัต
สิวายะวิโรจน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
22
35388
  นายภาณุวิชญ์
ปิ่นนาค
2019-10-10
 
5   ครั้ง
8   ครั้ง
5   ครั้ง
23
37124
  นางสาวสุชานันท์
คุณจ๋า
2019-10-10
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
13   ครั้ง
24
37189
  นายจุฑานนท์
วงษ์ขนิษฐ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
37190
  นางสาวกรรณิกา
ผาแดง
2019-10-10
 
4   ครั้ง
5   ครั้ง
2   ครั้ง
26
37191
  นางสาวจิราภา
พรมอาจ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
37192
  นางสาวณิชาภัทร
ขำคม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
28
37193
  นางสาวนัฐนรี
มีเขียว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
29
37194
  นางสาวเพ็ญนภา
คำดำริห์
2019-10-10
 
8   ครั้ง
6   ครั้ง
7   ครั้ง
30
37195
  นางสาวรสิตา
แว่นฉิม
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
37196
  นางสาวสมฤดี
บุญมี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
33
37198
  นายศิวัช
เชื้อทหาร
2019-10-10
 
15   ครั้ง
32   ครั้ง
14   ครั้ง
34
37199
  นางสาวอาณัฐชา
อินทรมาศ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
16   ครั้ง
35
37200
  นางสาวดวงพร
อยู่สวัสดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
36
37201
  นางสาวปนัดดา
ทิพย์ถา
2019-10-10
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
37
37202
  นางสาวเพ็ญพิชชา
ยอดแย้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
38
37203
  นางสาวมนต์นภา
ชมภูน้อย
2019-10-10
 
1   ครั้ง
28   ครั้ง
23   ครั้ง
39
37204
  นางสาวอาภัสรา
ป้องพาล
2019-10-10
 
2   ครั้ง
3   ครั้ง
4   ครั้ง
40
37233
  นางสาวอธิติญา
จันทร์เขียว
2019-10-10
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง