รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34824
  นายภาณุ
จันทร์หอม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34881
  นางสาววรัญญา
จันทร์สุกรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34887
  นายฉัตรชัย
อาจสาลิกรณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34900
  นายนุกูล
คำไท้
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34901
  นายพงศพัศ
พรขำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
4   ครั้ง
6
34961
  นางสาวศุภิสรา
ยิ้มน้อย
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
34965
  นางสาวเอื้ออังกูร
ท่าเรือรักษ์
2019-10-10
 
2   ครั้ง
4   ครั้ง
12   ครั้ง
8
34967
  นายจานุพงศ์
สมบัติ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35012
  นายฐิติพันธ์
จันป้อตา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35016
  นายณัฐพันธ์
นาทัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
11
35027
  นายพีรณัฐ
แสงทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35032
  นายวชิระ
โชคพิทักษ์สกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35054
  นายชลธาร
ชาวโพธิ์หลวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35060
  นายธัญเทพ
หล่อเมืองทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35077
  นายวิศวะ
ชื่นพรม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35085
  นางสาวกนกพร
เรืองมั่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
17
35090
  นายฉัตรไทย
ผลไม้
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
18
35095
  นายณัฏฐพล
พรมเกตุ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35106
  นายนรภัทร
เพ็ชรสิน
2019-10-10
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
20
35121
  นายสหรัฐ
ปู่คงพระ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35125
  นายอาทิตินัย
ขัติยะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35194
  นายพงษ์เพชร
วงค์จันทร์แสง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35211
  นางสาวอัมพรรัตน์
ดิษฐประเสริฐ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
2   ครั้ง
24
35387
  นายกมลภู
น้อยจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
25
37173
  นายเกียรติภูมิ
นิมิตร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
26
37174
  นายธนวัช
แสงสว่าง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
37175
  นายนเรศ
ชมภู
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
37176
  นายพิพัฒน์
สุวรรณรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
37177
  นายวัฒนวิทย์
เทือกจันคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
37178
  นายวิญญู
อ้นอิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
37179
  นายเศารยะ
จันหมี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
32
37180
  นายอนุชาติ
จันทรา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
37181
  นางสาวชนากานต์
โพธิ์สม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
37182
  นางสาวณัฐพร
โพธิ์หิรัญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
37183
  นางสาวบัณฑิตา
เป็งใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
37184
  นางสาวพิมพ์ชนก
เอื้ออังกูรเดช
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
37
37185
  นางสาวภรณ์กมล
ดอกรัก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
37186
  นางสาวฤทัยรัตน์
สนใบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
39
37187
  นางสาววรกมล
ทับม่วง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
37188
  นางสาวสัจพร
เนตรพวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง