รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34805
  นายกฤต
บรรเจิดพงศ์ชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
10   ครั้ง
2
34806
  นายกฤตพล
คำเพราะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
3
34807
  เด็กชายกษิดิ์เดช
คำเพ็ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
1   ครั้ง
4
34808
  เด็กชายกัปตัน
พึ่งเป็นสุข
2019-10-10
 
0   ครั้ง
27   ครั้ง
15   ครั้ง
5
34809
  นายชโยดม
สีสืบวงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34810
  เด็กชายชัยชนะ
จังติยานนท์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
7
34819
  เด็กชายธวิวรรต
สอนเณร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
34822
  นายปุณยวีร์
นาคสุวรรณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
9
34828
  เด็กชายรัชพล
แปรงทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34829
  นายวรรธนะ
ศรีวงษ์ทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34831
  นายวัฒนธร
ฉิมเลี้ยง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
1   ครั้ง
12
34832
  นายศุภโชค
ไพเราะห์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
2   ครั้ง
13
34833
  เด็กชายศุภธนากร
ชมบ้านแพ้ว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
34835
  เด็กชายสุวิจักขณ์
หงษ์ห้า
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
34836
  เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ศรีพลากิจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
34837
  เด็กหญิงจิณณพัต
เลิศวรวิทย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
34840
  เด็กหญิงธนพร
ทับผดุง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
34846
  นายกฤษฎากร
เทภิกัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34847
  นายคณาธิป
ตวงรักษา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34849
  นายเคนณภัทร
เกลียวทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34851
  เด็กชายชยางกูร
เพิ่มพล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34868
  เด็กชายสืบสกุล
สืบโม้
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34869
  เด็กชายสุกฤษฎ
ปราบสมรชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
24
34877
  นางสาวทรงอัปสร
คำแสน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
3   ครั้ง
25
34882
  นางสาววิชชุดา
อยู่อ้น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
11   ครั้ง
26
34886
  เด็กชายจิราธิป
เพ็งแสงทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34913
  เด็กชายวรวิช
บำรุงเกตุ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
34918
  เด็กหญิงเจิดรัสดา
มุ่นพุก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34949
  นายวงศพัทธ์
นาคม่วง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
37065
  เด็กหญิงธนพรรณ
พงศ์เลิศคณิต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
2   ครั้ง