รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35494
  เด็กชายชัชติภูมิ
อุ่นเอมใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
35497
  เด็กชายณพิชญ์
จันทา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13   ครั้ง
3
35499
  นายทรงภพ
คำสวรรค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35502
  เด็กชายธีธัช
ฉัตรสุนทโรจน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35503
  เด็กชายธีรพร
เหมืองหม้อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
35508
  เด็กชายพิชญุตม์
นาคพริก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
7
35513
  นายรพีภัทร
จันทร์แย้มสงค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
7   ครั้ง
8
35514
  เด็กชายรัณฌาย์
ชัยประพันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
35515
  นายวีรภัทร
โภคารัตน์กุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
10
35516
  เด็กชายวีรภาพ
เพ็งปั้น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11
35517
  เด็กชายศักรินทร์
สุวิลาวงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
35519
  เด็กชายสมศักดิ์
ศักดิ์พิบูลย์ชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
13
35523
  เด็กหญิงกมลวรรณ
ทุ้ยแป
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
14
35524
  เด็กหญิงณัฐฐากานต์
ไชยสอน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
15
35525
  เด็กหญิงณัฐนันท์
แก้วทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35526
  เด็กหญิงณัฐนิชา
พาสพิษณุ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3   ครั้ง
17
35527
  เด็กหญิงธนธรรณ์
ทองศรีจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
18
35528
  เด็กหญิงธนัชญา
เหลี่ยมเทศ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
35530
  นางสาวพรชนก
ใฝ่ใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35534
  เด็กชายคณนาถ
แก้วมณี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35537
  เด็กชายแดนสยาม
สั่งการ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
22
35550
  เด็กชายเมธิชัย
ดอกไม้
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35551
  เด็กชายยุทธศาสตร์
จันทร์คำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35552
  เด็กชายรัชชานนท์
โอ่งอิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35553
  เด็กชายวงศธร
หิรัญงาม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
35554
  เด็กชายวิศวินท์
เขาดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
27
35557
  เด็กชายสุธนัย
กลับใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5   ครั้ง
28
35559
  นางสาวกรกนก
ขำดำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35560
  เด็กหญิงขวัญฉัตร
พลสวัสดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35562
  เด็กหญิงธันย์ชนก
พุ่มอรัญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
31
35564
  เด็กหญิงน้ำฝน
กันพรหม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
8   ครั้ง
32
35565
  เด็กหญิงปฏิมากร
ตุ้มขาว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
33
35566
  เด็กหญิงปานไพลิน
กิ่งวิสิทธิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35570
  เด็กหญิงมาลินี
บุญมี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35573
  เด็กหญิงศิรดา
สกุลงาม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35575
  เด็กหญิงสวิตตา
ล่ามแขก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
37
35576
  เด็กหญิงสุทธิกานต์
กัมพลพันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
35579
  เด็กชายกษิดิศ
วิทยอาภา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35581
  เด็กชายกิตติพงศ์
เกตุวงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
40
35609
  เด็กชายศุภวิช
รัฐธรรม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
41
35612
  เด็กหญิงเกศเพชร
คลังเพชร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
42
35613
  เด็กหญิงณัฐจิรา
แปงการิยา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
43
35614
  เด็กหญิงพิไลวรรณ
ทองนัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
44
35616
  เด็กหญิงภัสสร
เอี่ยมสนาม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
45
35619
  เด็กหญิงวิริษา
คำอ้าย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
46
35621
  นางสาวศิลป์ศุภา
ตันคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง