รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35412
  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
โพธิ์ทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
35413
  เด็กชายณัฐภูมิ
กาทองทุ่ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
35414
  เด็กชายทัตต์ดนัย
บุญเอม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
4
35416
  เด็กชายธนากร
จันทร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
5
35418
  เด็กชายนราวิชญ์
ศรีเรือง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
1   ครั้ง
6
35422
  เด็กชายภาณุวัฒน์
สมโภชน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
7
35424
  เด็กชายยสินทร
เกิดอ่วม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
8
35428
  เด็กหญิงกนกพร
ทองเพ็ชร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
9
35436
  เด็กหญิงณัฐวดี
ปรางค์จันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
10
35439
  เด็กหญิงธนัญญา
ทิพย์พรหม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
16   ครั้ง
16   ครั้ง
11
35441
  เด็กหญิงปราณปรียา
ศรียอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35442
  เด็กหญิงพรรัมภา
ประเสริฐกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
13
35444
  เด็กหญิงสุภนิดา
ปาด้วง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
14
35447
  เด็กชายไกรษรสีหะ
กองแสน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35448
  เด็กชายชนิตพล
พรหมชนะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
16
35449
  เด็กชายฑีฆายุ
มูลเมือง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
17
35450
  เด็กชายณธศร
มงคลสวัสดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
35452
  เด็กชายณัฐวุฒิ
สังคารัตน๋
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35453
  เด็กชายธนกฤต
ศรีวิโรจน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
20
35454
  เด็กชายธนภัทร
ชูถึง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
21
35455
  เด็กชายธิติวุฒิ
เพ็งทา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
22
35456
  นายธีรภัทร
ภู่ระย้า
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35457
  เด็กชายธีรเมธ
ทองมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
24
35458
  เด็กชายพงศกร
รอดพวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
35459
  เด็กชายพงศ์พิทักษ์
รอดพุฒ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
26
35460
  เด็กชายพัทธดนย์
เขมนิพัทธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
27
35461
  เด็กชายภาสวีร์
แนวพิชิต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
28
35462
  นายยศภัทร
เกตุวงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
29
35463
  เด็กชายรชต
ผลวัฒนา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
16   ครั้ง
30
35464
  เด็กชายวรัญชิต
พานิชย์วิลัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
31
35466
  เด็กชายเวธน์วศิน
หฤทัยวิจิตรโชค
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
9   ครั้ง
32
35468
  เด็กชายสุรเชษฐ
ใจต่อตั้ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5   ครั้ง
33
35469
  เด็กชายอาชวินทร์
แดงกองโค
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
34
35471
  นางสาวกันทิมา
กมลคุณานนท์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
9   ครั้ง
9   ครั้ง
35
35473
  เด็กหญิงเขมจิรา
พุกอินทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
36
35474
  เด็กหญิงชญาดา
เข็มภู่
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
37
35480
  เด็กหญิงธิดากิตติ์
มากพันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
38
35484
  เด็กหญิงวิชญาพร
แก้วพูลปกรณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5   ครั้ง
39
35486
  เด็กหญิงสุธีกานต์
สัญจร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง