รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35627
  เด็กชายจิรพัส
แสงเทียน
2019-10-10
 
37   ครั้ง
26   ครั้ง
4   ครั้ง
2
35633
  เด็กชายณิชนนท์
รอดทองดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7   ครั้ง
3
35656
  เด็กชายสิรภพ
เกิดมั่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
4
35678
  เด็กชายทัศนะ
ขัดจวง
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
5
35681
  เด็กชายธนากร
เอี๋ยวสกุล
2019-10-10
 
2   ครั้ง
1   ครั้ง
11   ครั้ง
6
35687
  เด็กชายภัคพล
บัวตรี
2019-10-10
 
10   ครั้ง
15   ครั้ง
4   ครั้ง
7
35718
  เด็กชายจิรพนธ์
แสงเทียน
2019-10-10
 
36   ครั้ง
36   ครั้ง
5   ครั้ง
8
35722
  เด็กชายณัฐกิตติ์
หมู่ทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
35733
  เด็กชายพงษ์สิริ
สุทา
2019-10-10
 
6   ครั้ง
14   ครั้ง
7   ครั้ง
10
35737
  เด็กชายภาคิน
ชูจุ้ย
2019-10-10
 
3   ครั้ง
30   ครั้ง
5   ครั้ง
11
35752
  เด็กชายอภิรักษ์
คุณารัตน์
2019-10-10
 
11   ครั้ง
24   ครั้ง
17   ครั้ง
12
35762
  นายกฤษดา
ดอกบัว
2019-10-10
 
3   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
35764
  เด็กชายกิติกร
เรือนคุ้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35768
  เด็กชายชัยรัก
กลั่นกลอน
2019-10-10
 
11   ครั้ง
15   ครั้ง
7   ครั้ง
15
35773
  เด็กชายธนดล
ไชยเมืองเลน
2019-10-10
 
8   ครั้ง
32   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35774
  เด็กชายธนพันธุ์
ธนะเพทย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
17
35777
  นายนพพล
แก่นจันทร์
2019-10-10
 
3   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
18
35779
  เด็กชายน่านนที
อยู่ตั้ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35780
  เด็กชายบดีศร
คลังวิเชียร
2019-10-10
 
36   ครั้ง
31   ครั้ง
10   ครั้ง
20
35782
  เด็กชายปิยวัฒน์
เลี้ยงประเสริฐ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
21
35788
  เด็กชายภาณุวิชญ์
พุทธิมา
2019-10-10
 
28   ครั้ง
17   ครั้ง
6   ครั้ง
22
35793
  เด็กชายวิศรุต
พันธ์ทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
10   ครั้ง
6   ครั้ง
23
35796
  เด็กชายสหภาพ
ยิ้มแฉล้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
24
35798
  เด็กชายอัมรินทร์
มีปิ่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35807
  เด็กชายกิตติภูมิ
หมวดสันเทียะ
2019-10-10
 
4   ครั้ง
17   ครั้ง
6   ครั้ง
26
35808
  เด็กชายคณุตย์
วิฑูรทัศน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35809
  เด็กชายจักรกฤษณ์
โพธิ์ใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35810
  เด็กชายจักรภพ
สรงสุวรรณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
29
35812
  เด็กชายชยากร
ควรคิด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
30
35815
  เด็กชายธรรณกรณ์
เชื้อต่อมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35819
  เด็กชายปฏิภาณ
นันศรี
2019-10-10
 
11   ครั้ง
9   ครั้ง
3   ครั้ง
32
35820
  เด็กชายปณิธิ
อิ่มชาลี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
33
35821
  เด็กชายปัทมชัย
กี่ชื่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35822
  เด็กชายพงศกร
ปัญญาภู
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35824
  เด็กชายพงศกร
วิจิตร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
36
35827
  เด็กชายพุฒิพงศ์
ศรีวงค์ทอง
2019-10-10
 
12   ครั้ง
5   ครั้ง
5   ครั้ง
37
35833
  เด็กชายยุทธชัย
เพียรโชคดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11   ครั้ง
38
35835
  เด็กชายวีริศ
สิงห์เสวก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
39
35838
  เด็กชายศุภวิชญ์
จิตพิไล
2019-10-10
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
40
35843
  เด็กชายอรรถพล
ศิริเจริญ
2019-10-10
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
41
36018
  เด็กชายธนชาติ
หอมคำวะ
2019-10-10
 
27   ครั้ง
35   ครั้ง
5   ครั้ง