รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35407
  เด็กชายกิตตินันท์
ท้าวอาศา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2
35408
  เด็กชายคงกระพัน
ดอนท้วม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3
35409
  เด็กชายคณิน
น้อยศิริ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
2   ครั้ง
4
35410
  เด็กชายชัยธวัช
แก้วกองทรัพย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
35411
  เด็กชายฐานพัฒน์
สุขเสริมศาล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
35415
  เด็กชายธนทรัพย์
เอ็บมูล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
7
35417
  เด็กชายธีร์พัฒน์
ก้อนอาทร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
35420
  เด็กชายพิสิษฐ์
ทรกัณฑ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
35421
  เด็กชายภาณุพงษ์
คำคุ้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
10
35423
  เด็กชายโภไคย
โภคาทรัพย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
11
35425
  เด็กชายรชต
คณิตปัญญาเจริญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35426
  เด็กชายศุภกร
ท้าวทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
35427
  เด็กชายอธิชา
ก้อนเครือ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35429
  เด็กหญิงกนกพิชญ์
สวัสดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
35430
  เด็กหญิงกุลนิษฐ์
ขนิษฐบุตร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
16
35431
  เด็กหญิงขวัญชนก
ศรีนิลทิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
35432
  เด็กหญิงจิณห์นิภา
เจริญเกษมวิทย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
22   ครั้ง
3   ครั้ง
18
35433
  เด็กหญิงญาณิศา
พรหมแก้วต่อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
19
35434
  เด็กหญิงณญาตา
สีหโรจน์ภูวดล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
20
35435
  เด็กหญิงณัชชา
จารีต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
21
35437
  เด็กหญิงณิชา
บุญแสง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
22
35438
  เด็กหญิงดุสิตา
อินสัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
8   ครั้ง
13   ครั้ง
23
35440
  เด็กหญิงบุญรดา
ทิทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
24
35443
  เด็กหญิงพัทธญา
บุญนิล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29   ครั้ง
25
35445
  เด็กหญิงสุวภัทร
นพรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35446
  เด็กหญิงอธิชา
บุญเกตุ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
27
35451
  เด็กชายณัฐนนท์
ม่อมดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35465
  เด็กชายวันฤทธิ์
ไวทย์รุ่งโรจน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
6   ครั้ง
29
35467
  เด็กชายสิรภพ
พร้อมญาติ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
30
35470
  เด็กหญิงกชนิภา
บูรณะพิมพ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35472
  เด็กหญิงกานต์พิชชา
พิสัยสวัสดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
32
35475
  เด็กหญิงชลลดา
เธียรเจริญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
33
35476
  เด็กหญิงชัญญา
ยั่งยืน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
34
35477
  เด็กหญิงญาณินท์
เถื่อนทัพ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8   ครั้ง
35
35478
  เด็กหญิงณัฐฐิธิดา
ไทยเก่ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
36
35479
  เด็กหญิงธัญชนก
ไชยสวัสดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
37
35481
  เด็กหญิงนภัสวรรณ
เพียรพัฒนรัฐ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
38
35482
  เด็กหญิงเบญญาภา
ถุงแก้ว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
19   ครั้ง
4   ครั้ง
39
35483
  เด็กหญิงวันวิสาข์
จินดาขันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
40
35485
  เด็กหญิงศศิภา
จันทร์ยวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง