รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36236
  เด็กชายเกียรติศักดิ์
จิ๋วเข็ม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
36245
  เด็กชายแทนคุณ
หอมเพียร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
29   ครั้ง
4   ครั้ง
3
36246
  เด็กชายแทนคุณ
สนโต
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4
36247
  เด็กชายธนชัย
จ้อยกลิ่น
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5
36263
  เด็กชายอรรถชัย
กุดคล้าย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
36283
  เด็กชายญาณพล
เทพสาธร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
7
36287
  เด็กชายเดชดนัย
ชัยมงคล
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8
36315
  เด็กชายจารุเดช
พระฝ่าย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
9
36316
  เด็กชายเจตนิพัทธ์
ศิริแข็ง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36325
  เด็กชายธรรมกร
ครันดอน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
11
36329
  เด็กชายปธานิน
ขวัญมุข
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36330
  เด็กชายปุญญพัฒน์
สุวรรณรัตน์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
13
36332
  เด็กชายพัชรพล
เพ็งดี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
36334
  เด็กชายภูรีภัทร
ภานผา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
36350
  เด็กหญิงบัณฑิตา
มากบำรุง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
16
36355
  เด็กชายญาณกร
บุญแก้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
17
36356
  เด็กชายฐัพกฤษณ์
อิสริยยศปัญญา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36357
  เด็กชายณฐวรรธ
คิดอ่าน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36359
  เด็กชายณัฐกฤต
เทพพา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
36361
  เด็กชายณัฐชัย
นาคเหล็ก
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36363
  เด็กชายณัฐวุฒิ
บุญธูป
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36364
  เด็กชายตะวัน
บุญธูป
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
23
36367
  เด็กชายธนากร
ใสนวล
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
24
36368
  เด็กชายธนาธิป
มีเหมือน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
25
36369
  เด็กชายธีรเมธ
ป้อมหิน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
36373
  เด็กชายพลพรรธน์
จูสิน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36374
  เด็กชายภัทรพล
คงมี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
28
36378
  เด็กชายวศิน
คตสุข
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
29
36384
  เด็กชายเอกยุทธ
ใสยิ่ง
2019-07-12
 
4   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
30
36399
  เด็กชายธวัชชัย
สิงอุด
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36400
  เด็กชายนพรัตน์
สีสุวรรณ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36408
  เด็กชายพุฒิพงศ์
ทองประไพ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36415
  เด็กชายวัชพงต์
ระยะ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36417
  เด็กชายวิธวินท์
กิจทรัพย์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36422
  เด็กชายสิริเดช
ทองก้อน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
37
36426
  เด็กชายสุวรรณภูมิ
พรมญวน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36427
  เด็กชายอธิษฐ์
ชูชัย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
36432
  เด็กหญิงพรรณพัชร
ยาดี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง