รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36234
  เด็กชายกิตติศักดิ์
จิตตะกาญจน์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36238
  เด็กชายชโยดม
ภูมิอรัญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
36239
  นายณพงศกร
นาคประเสริฐ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
36241
  เด็กชายณัฐนนท์
ศรีทวี
2019-07-12
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
5
36242
  เด็กชายณัฐนิช
สืบธุ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
6
36249
  เด็กชายธีธัช
จั่นแตง
2019-07-12
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
14   ครั้ง
7
36250
  เด็กชายธีรั์ธวัช
ไชยโคตร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8
36251
  เด็กชายนรภัทร
วอนสร้อย
2019-07-12
 
1   ครั้ง
11   ครั้ง
2   ครั้ง
9
36254
  เด็กชายพัชรพล
พิพิธภักดี
2019-07-12
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
10
36255
  เด็กชายรชต
ศรีวิโรจน์
2019-07-12
 
1   ครั้ง
7   ครั้ง
9   ครั้ง
11
36258
  เด็กชายวรพล
รัตนสากล
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36260
  เด็กชายวัชรพล
ต่ายลำยงค์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36262
  เด็กชายสุพรรณพรต
จันทร์มี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
36269
  เด็กหญิงวศินี
สังข์งิ้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
15
36270
  เด็กหญิงวิบูลย์ศิริ
ธูปเมฆ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
16
36274
  เด็กชายกีรติ์ภัทร
ทนุธรรมพิทักษ์
2019-07-12
 
2   ครั้ง
4   ครั้ง
6   ครั้ง
17
36276
  เด็กชายจักรวุฒิ
คำเงิน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36278
  เด็กชายเจษฎา
ภู่กัน
2019-07-12
 
4   ครั้ง
11   ครั้ง
4   ครั้ง
19
36284
  เด็กชายฐปนรรฆ์
ทิพย์เลิศ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
20
36293
  เด็กชายประกฤษฎฺ
อินช้อน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36295
  เด็กชายพนม
เรืองศรี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36297
  เด็กชายภคพงษ์
พ่วงคุ้ม
2019-07-12
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36304
  เด็กชายอธิปไตย
ตันพานิช
2019-07-12
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
36307
  เด็กหญิงกุลสตรี
เทพอุด
2019-07-12
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
25
36308
  เด็กหญิงธนสร
สะโตทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
36323
  เด็กชายธนกฤต
ธีระแนว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36324
  เด็กชายธนบดี
สวัสดี
2019-07-12
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36327
  เด็กชายนพกร
อินเพ็ชร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
29
36337
  เด็กชายเวชพิสิฐ
ตระกูลสว่าง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
30
36348
  เด็กหญิงกาญจนา
สหาย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36383
  เด็กชายอดิศร
ขันเอีย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36385
  เด็กหญิงเกวลิน
โฮ่ทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
36387
  เด็กหญิงนันทิญา
พุ่มหมัน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36389
  เด็กหญิงปริชญา
สีแล
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36390
  เด็กหญิงปิยพัทน์
สดนามอญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36391
  เด็กหญิงสิริวรรณ
สนิทรัมย์
2019-07-12
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36392
  เด็กหญิงสุขพรรณษา
ทับเกษม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
2   ครั้ง
38
36406
  เด็กชายพิชาภพ
จาติเกตุ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
39
36418
  เด็กชายศิวกร
เมืองมงคล
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36419
  เด็กชายศุภวิชญ์
มากบำรุง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง