รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36237
  เด็กชายจักรวรรดิ์
ผากเบี้ย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36243
  เด็กชายณัฐพงษ์
กาวิน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36248
  เด็กชายธนดล
พันธ์สอาด
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36256
  เด็กชายรัฐภูมิ
จันทร์เหม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
36264
  เด็กหญิงจุฑารัตน์
ปานจอม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
36265
  เด็กหญิงชุติมณฑน์
กลิ่นทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
36266
  เด็กหญิงนิศาชล
ทองนวล
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36267
  เด็กหญิงปวีณ์นุช
อ่ำเคน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36268
  เด็กหญิงภัทรธิดา
พรหมบุญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
10
36271
  เด็กหญิงศิริรัตน์
ศรีจันทร์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3   ครั้ง
11
36272
  เด็กหญิงอรประภา
พรมน้ำอ่าง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36277
  เด็กชายจิรพงศ์
อารยพิทยา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
36279
  เด็กชายชาญณรงค์
เรืองฤทธิ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36280
  เด็กชายชาญณรินทร์
ทองเลิศ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36282
  เด็กชายไชยภัทร
ถุงดำ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
16
36285
  เด็กชายณภัทร
สายจันทร์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
17
36288
  เด็กชายแทนบุญ
วิชัยขัทคะ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
36289
  เด็กชายธนภัทร
ช่วยศรี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36290
  เด็กชายธนภัทร
ศุภเจริญลาภ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
20
36294
  เด็กชายประภาวิชย์
มีเชย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36298
  เด็กชายภุมิพัฒน์
ปานบัวคำ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
22
36299
  เด็กชายวชิรวิทย์
โพธิ์ดง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
36300
  เด็กชายวรศักดิ์
ทองเลิศ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36306
  เด็กชายเอกาทร
เผือกชาย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
36309
  เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ยศต๊ะสา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
26
36311
  เด็กหญิงสุชานาถ
สายประเสริฐ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36312
  เด็กหญิงอริศรา
ดาราฉาย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36313
  เด็กชายกฤตยชญ์
คำหอม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
29
36314
  เด็กชายไกรวิชญ์
ทั่งรอด
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36318
  เด็กชายชิษณุชา
ทองชั้น
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36336
  เด็กชายวัลย์ชนน
สิทธิอาจณรงค์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36342
  เด็กชายศุภโชค
ใจสุบรรณ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
36343
  เด็กชายสุประดิษฐ์
ยาวีระ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22   ครั้ง
34
36351
  เด็กหญิงสุพิชญา
แก้วเกตุ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
36352
  เด็กหญิงอาทิตยา
อุดทาสุข
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
36
36358
  เด็กชายณัชนนท์
เอื้อเฟื้อ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36379
  เด็กชายวิชยุตม์
สมานทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
38
36388
  เด็กหญิงบัณฑิตา
แสงทินกร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
39
36430
  เด็กหญิงตรีนภา
ปันฟู
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
40
36431
  เด็กหญิงธัญวรัตน์
วิระปิง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง