รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36115
  เด็กชายจิรโชติ
มั่นแย้ม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
36116
  เด็กชายชนะชัย
สุภาหิง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
36117
  เด็กชายชัยวิทย์
เมืองก้อน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
4
36118
  เด็กชายชินกฤช
พื้นงาม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5
36119
  เด็กชายชินวร
เชื้อน่วม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
6
36125
  เด็กชายธุวชิต
มีจันทร์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36127
  เด็กชายนิรภัทร์
จั่นหรุ่น
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
8
36130
  เด็กชายภควัต
แจ่มมณี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
9
36131
  เด็กชายภฤศ
คำสุวรรณ์
2019-07-12
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
10
36146
  เด็กหญิงธนพร
บุญมี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
3   ครั้ง
11
36154
  เด็กชายกษิธนัช
สุปัญโญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36156
  เด็กชายแก้วกล้า
แก้วเจริญตา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36157
  เด็กชายคชาทัช
บุรชัยวราโชติ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36159
  เด็กชายฐิติพงษ์
อยู่บาง
2019-07-12
 
1   ครั้ง
39   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36160
  เด็กชายณัฐชนน
เหม็นหวาด
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36161
  เด็กชายณัฐภูมิ
เป็งเนตร์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
17
36163
  เด็กชายธนิสร
แซ่ลิ้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
36169
  เด็กชายพงศ์พล
ตั้งศรีสุข
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
19
36170
  เด็กชายพงศ์ศิริ
เลียงกลกิจ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36172
  เด็กชายภูริภัทร
พอสม
2019-07-12
 
1   ครั้ง
8   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36174
  เด็กชายรัฐนนท์
ปัญญาสงค์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36177
  เด็กชายศุภกร
ธนาวรีวงศ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
23
36193
  เด็กชายก้องกิดาวรรธน์
เขียวสอาด
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
24
36194
  เด็กชายจิราเดช
กลัดเจริญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
25
36195
  เด็กชายชยานินทร์
ศรีสวัสดิ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
36196
  เด็กชายชวกร
หรั่งเจริญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36198
  เด็กชายณัฐวัฒน์
ธนะวงค์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36200
  เด็กชายธนวัฒน์
ทองศาสตร์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
29
36201
  เด็กชายธเนศวร
ศรีทับทิม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
12   ครั้ง
10   ครั้ง
30
36202
  เด็กชายธีธัช
นิติวรรัตน์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36203
  เด็กชายปัญญากร
แสงอาวุธ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
32
36207
  เด็กชายพิชัย
สังฆพร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36208
  เด็กชายภัทรพงศ์
วรรณเสถียร
2019-07-12
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
34
36210
  เด็กชายรังสิมันต์
วิเศษศรี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
14   ครั้ง
11   ครั้ง
35
36213
  เด็กชายวชิราวุธ
ขวัญอ่อน
2019-07-12
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
36
36216
  เด็กชายวุฒิภัทร
ทองตัน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
37
36218
  เด็กชายเศรษฐ์สพล
แสนบุญศรี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36221
  เด็กชายอริญชัย
ปิ่นทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36224
  เด็กชายอิสระ
พันธุ์ทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
40
36231
  เด็กหญิงสุดารัตน์
ศรีภูมิ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
41
36595
  เด็กชายอนันดา
เอื้อจิรกาล
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง