รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36113
  เด็กชายกฤษฎา
ปินะสุ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36120
  เด็กชายญาณพัฒน์
สร้อยจิตร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
36122
  เด็กชายณฐกร
ไชยพรรณ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
36123
  เด็กชายณัฎฐนันท์
เชื้ออินทร์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
5
36126
  เด็กชายนที
ปินตา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
6
36128
  เด็กชายปิติภัทร
มีเจริญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36132
  เด็กชายภูวเดช
ธีระแนว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36135
  เด็กชายสุธนัย
รักษ์จิตรานุสรณ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
36137
  เด็กชายอินทนิล
กันทะยศ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2   ครั้ง
10
36138
  เด็กหญิงกานติมา
รุ่งเรือง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
11
36142
  เด็กหญิงชนันธร
มาดี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36143
  เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช
จงเทพ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36145
  เด็กหญิงณัฐณิชา
แสงทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36151
  เด็กหญิงสิรินดา
ปัญญา
2019-07-12
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36152
  เด็กหญิงสุนทรี
ธรรมรัตน์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36155
  เด็กชายกิตติศักดิ์
รักษ์ทอง
2019-07-12
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
36165
  เด็กชายนิติธร
เย็นยอดวิชัย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36166
  เด็กชายปวริศ
ทับวอ
2019-07-12
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36167
  เด็กชายปัญญาพล
แสงอาวุธ
2019-07-12
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
20
36168
  เด็กชายพงศธร
ฉุยฉาย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36175
  เด็กชายวชิรวิทย์
คงนุ่น
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36176
  เด็กชายวราเมธ
เตมีศักดิ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36180
  เด็กหญิงกฌิตา
พิลาสี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36183
  เด็กหญิงธนพร
คุ้มอักษร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
36185
  เด็กหญิงปณิตา
บู่ตั้ง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
36187
  เด็กหญิงพิชชญา
เรืองศิลป์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36191
  เด็กหญิงสิรินภา
ใสยิ่ง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36197
  เด็กชายชาคริต
เนตรขันทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
29
36199
  เด็กชายเดชสกล
นวลมะ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
30
36204
  เด็กชายปุณณพัฒน์
นวลมา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36206
  เด็กชายพงศกร
นกแก้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36209
  เด็กชายภูธเนศ
วัดเมือง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36211
  เด็กชายวชิรกานต์
พาสุริยันต์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
5   ครั้ง
34
36212
  เด็กชายวชิรภัทร
แสงรอด
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36214
  เด็กชายวรเมธ
ตุนาค
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36217
  เด็กชายศุภวิชญ์
เข้มแข็ง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
37
36220
  เด็กชายสุริยา
มาใกล้
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36222
  เด็กชายอานุภาพ
แก้วเฉลิมทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
39
36223
  เด็กชายอิทธิชัย
อะนันต์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36229
  เด็กหญิงณัฐริณีย์
อิ่มเอิบ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
36232
  เด็กหญิงอธิชา
ทานะขันธ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง