รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36114
  เด็กชายคมชาญ
กุลทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36121
  เด็กชายณกฤษณ์
บุญเกุต
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
36124
  เด็กชายณัฐดนัย
ทะมา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36129
  เด็กชายพฤกษ์
ใจกล้า
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36133
  เด็กชายมงคล
ภู่กัณฑ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36134
  เด็กชายสิรภัทร
เวสา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
36136
  เด็กชายอครา
คำท้วม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
8
36139
  เด็กหญิงเขษมบุษป์
สงนา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
36140
  เด็กหญิงจิณห์นิภา
เชื้อเดช
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36141
  เด็กหญิงชฎาภา
อนุกูลเรืองรุ่ง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36144
  เด็กหญิงฐิติยา
ชูเอียด
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36147
  เด็กหญิงมนัสนันท์
สังข์งิ้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36148
  เด็กหญิงลักษิกา
พุ่มจีน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
36149
  เด็กหญิงศิริวัฒนา
กุลศิริ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
15
36150
  เด็กหญิงสิริจันทร์
สนใจ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36153
  เด็กชายกฤษกร
เลียวฤวรรณ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36158
  เด็กชายจักรภัทร
จักรนารายณ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36162
  เด็กชายธนากร
เพ็ชรแบน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36164
  เด็กชายนราวิชญ์
อินทร์มณี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36171
  เด็กชายพศิน
เสาวภา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36173
  เด็กชายมนัสนันท์
กิ่งแก้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36178
  เด็กชายศุภากร
แก้วพวงใหม่
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36179
  เด็กชายอภิชาติ
ชื่นชุมพร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36181
  เด็กหญิงจริญญา
วงษ์แก้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
36182
  เด็กหญิงทิษฏยาพร
โพธิ์ทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36184
  เด็กหญิงธมนวรรณ
ท่วมพุดชา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36186
  เด็กหญิงปัทมาพร
โหมดพันธ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36188
  เด็กหญิงเพรียบพร้อม
เพ็งเปิ้น
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36189
  เด็กหญิงรพีพรรณ
ตันตละ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36190
  เด็กหญิงลักษณ์ชนก
ต่ายทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36192
  เด็กหญิงสิริรัตน์
ไชยนุรักษ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36205
  เด็กชายเปี่ยมโชค
พร้อมมิตร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36215
  เด็กชายวิษณุ
มีผล
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36219
  เด็กชายสุรเชษฐ์
สุขสวัสดิ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36225
  เด็กหญิงกฤติยา
ศรีลา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36226
  เด็กหญิงชลิดา
จันทร์โต
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
37
36227
  เด็กหญิงเชิญขวัญ
ศิริวงศ์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36228
  เด็กหญิงณัฐณิชา
สุขเณร
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36230
  เด็กหญิงธนาภรณ์
บุญอิ่ม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง