รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36045
  เด็กชายชินาธิป
อินฮุย
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36046
  เด็กชายณัฐกร
ศรีโยธา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36050
  เด็กชายปภังกร
อินทร์เมือง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36051
  เด็กชายปภังกร
นาคสุวรรณ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36052
  เด็กชายปัญญาณัฏฐ์
พาเขียว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
36054
  เด็กชายพงศ์เทพ
นิ่มพญา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36059
  เด็กชายภูริพงษ์
ดามัง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36060
  เด็กชายราชพฤกษ์
เอกกา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36061
  เด็กชายวรวลัญช์
เทภิกัน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3   ครั้ง
10
36062
  เด็กชายสรวิชญ์
สบายสุข
2019-07-12
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36068
  เด็กหญิงนัชชา
นราพินิจ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36078
  เด็กชายกานต์
ชุ่มเย็น
2019-07-12
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36080
  เด็กชายกูลอมร
ต่ายลำยงค์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
36081
  เด็กชายจิรายุ
ทองมีมา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36082
  เด็กชายณภัทร
โชติรัตน์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36083
  เด็กชายธนนันท์
จันทร์ศรีทอง
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36084
  เด็กชายธราเทพ
มูลเฉลิม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
36085
  เด็กชายธาวิน
เทพสอน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
36087
  เด็กชายนพวิทย์
โพธิ์มณี
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
20
36088
  เด็กชายพงศกร
วงษ์เวียงจันทร์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36089
  เด็กชายพลกฤต
เคลือบแก้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
22
36090
  เด็กชายพศวีร์
ศุภโชคภคปัญญา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
36091
  เด็กชายเพรียวพันธ์
พลพิพัฒน์
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
36092
  เด็กชายวงศพัทธ์
เกตุหิรัญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
25
36093
  เด็กชายวัชรวิชญ์
มณีกาศ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36094
  เด็กชายวีรภัทร
มิ่งบุญ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
36095
  เด็กชายเวชพิสิฐ
บุญธรรมมา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
28
36096
  เด็กชายศุภกร
ทองอ่อน
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36097
  เด็กชายสรณ์สิริ
ใจยศ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
30
36098
  เด็กชายสุทธินันท์
เกิดใหญ่
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36099
  เด็กชายสุปวีร์
อำนา
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
32
36100
  เด็กชายสุวภัทร
เลิศล้ำ
2019-07-12
 
0   ครั้ง
16   ครั้ง
1   ครั้ง
33
36101
  เด็กชายอัยยรัช
เกตุแก้ว
2019-07-12
 
0   ครั้ง
16   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36107
  เด็กหญิงมิชญากิ
ทองอร่าม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36111
  เด็กหญิงหทัยชนก
เอมอิ่ม
2019-07-12
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง