รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36906
  เด็กชายกฤษณพงศ์
สนโตแจ้ง
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
36907
  เด็กชายกิตติ์พิภัทร์
น้อยสี
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
36908
  เด็กชายกิตติศักดิ์
อุ่นทอง
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
36909
  เด็กชายจักรกฤษณ์
เทศดี
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
5
36910
  เด็กชายจิรพนธ์
นันทโชติ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
36911
  เด็กชายชินวัฒ
พรมย้อย
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
36912
  เด็กชายฐาปนา
ยาดี
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36913
  เด็กชายณัฐวัฒน์ชัย
ศรีคล้าย
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36914
  เด็กชายธัชพล
หรั่งชะเอม
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36915
  เด็กชายธิติธัช
ลอยศักดิ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36916
  เด็กชายธีรพันธ์
ภาคสุโพธิ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
12
36917
  เด็กชายนธร
หาญสุจริตกุล
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
36918
  เด็กชายนพกร
แสงซิว
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36919
  เด็กชายนฤคม
ก้อนทอง
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36920
  เด็กชายนวพล
ทองพันธ์
2019-08-14
 
2   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
16
36921
  เด็กชายนวพล
หนุนมาลา
2019-08-14
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
6   ครั้ง
17
36922
  เด็กชายนัทฐวัฒน์
เปล่งศิริ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
18
36923
  เด็กชายปารเมศ
อ่อนนิ่ม
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
19
36924
  เด็กชายพัตธณดลย์
มีศิริ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36925
  เด็กชายพีรณัฐ
โนนุช
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36926
  เด็กชายภัทรกร
ชัชวาลย์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
22
36927
  เด็กชายรัฐนันท์
บานบู่
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
23
36928
  เด็กชายวงศกร
ดีมูล
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36929
  เด็กชายวิทวัส
ครุฑอ่ำ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36930
  เด็กชายศรัณวัฒน์
เพ็ชรสิน
2019-08-14
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
12   ครั้ง
26
36931
  เด็กชายศิรชัช
บัวเลิศ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
27
36932
  เด็กชายศุภกิจ
แสงแก้ว
2019-08-14
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36933
  เด็กชายสรศักดิ์
จันโสดา
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36934
  เด็กชายสันติภาพ
แสงเมือง
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
30
36935
  เด็กชายอธิวัฒน์
พึ่งพันธ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36936
  เด็กชายอภิสิทธิ์
น้อยนามบุญ
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
36937
  เด็กชายอัฟฟาน
เปลี่ยนอำรุง
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36938
  เด็กชายอิทธิพล
วิเท
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36939
  เด็กชายอิสริยเกียรติ
อาจณรงค์
2019-08-14
 
2   ครั้ง
20   ครั้ง
4   ครั้ง
35
36940
  เด็กหญิงกนกขวัญ
มั่นเจ๊ก
2019-08-14
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
36
36941
  เด็กหญิงกฤษณา
พันธุ์พาณิชย์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
37
36942
  เด็กหญิงกัญญาณัฐ
พรหมพระวงศ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
38
36943
  เด็กหญิงพัชรสุนันท์
แตงคง
2019-08-14
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36944
  เด็กหญิงรัชดาภรณ์
จ๋อยคล้าย
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
36945
  เด็กหญิงศีรภัสสร
ด่านศรีบูรณ์
2019-08-14
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง