รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36866
  เด็กชายคมกฤช
มีวังเเดง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
2
36867
  เด็กชายคมกฤษณ์
เกตุสงคราม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3
36868
  เด็กชายจักรพันธ์
นามวงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
36869
  เด็กชายจิรภัทร
จ๋อยทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36870
  เด็กชายเจษฎาภรณ์
ไชยหงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
36871
  เด็กชายชิษณุพงศ์
ทั่งรอด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36872
  เด็กชายโชตยากร
สมเชื้อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
36873
  เด็กชายณชพล
นำแจ้
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36874
  เด็กชายณัฐนันท์
พานิชรุ่งโรจน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
36875
  เด็กชายทินภัทร
เล็กกระโทก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36876
  เด็กชายเทิดศักดิ์
อ่องอ้น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36877
  เด็กชายธนภัทร
การินตา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36878
  เด็กชายธีรภัทร์
เพ็งวัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36879
  เด็กชายนฤเบศร
นันชัย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
36880
  เด็กชายนาซีบ
รัตน์ทวีป
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
16
36881
  เด็กชายบุญญฤทธิ์
เกตุทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36882
  เด็กชายปริญญา
เม่นเเต้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
36883
  เด็กชายปวีณ์
สุดแดน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
36884
  เด็กชายพัชราวุฒิ
ใจพรม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36885
  เด็กชายพีรภัทร
แพรปราณีต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36886
  เด็กชายภูผา
นาคหลวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36887
  เด็กชายภูมิพัฒน์
แดงสด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36888
  เด็กชายภูริณัฐ
เมตตา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36889
  เด็กชายลิปปกร
จันน้อย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36890
  เด็กชายวิชชุพงศ์
สีน้อยเเนว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36891
  เด็กชายวิรัช
มั่นอยู่
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36892
  เด็กชายศุภกิตติ์
นาคไธสงค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36893
  เด็กชายสุรเกียรติ
วีรกุลธนเสถียร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
29
36894
  เด็กชายเสฎฐวุฒิ
ใจมี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
30
36895
  เด็กชายอนาวิณย์
ผาเจริญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36896
  เด็กชายอภิรักษ์
ปาเคีย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36897
  เด็กชายอานันท์
ช่างย้อม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
33
36898
  เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
สุขเกษม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
34
36899
  เด็กหญิงจีราพร
เพ็งดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36900
  เด็กหญิงชนม์นิภา
คำถาเครือ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36901
  เด็กหญิงชุติมนต์
จินะปิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36902
  เด็กหญิงณัฐนารี
น้อยกรัด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36903
  เด็กหญิงภัทรกันย์
แพร่น่าน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
36904
  เด็กหญิงสิริยากร
ทองศรีอ้น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36905
  เด็กหญิงอัจฉราพร
คงนุ่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง