รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36826
  เด็กชายกรวิชญ์
ม่วงทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2
36827
  เด็กชายกิตชฎา
คำมะรัก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36828
  เด็กชายขรรค์ชัย
อินทาไร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
4
36829
  เด็กชายคณาธิป
ปินตากุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36830
  เด็กชายจิรกิตต์
ท้าวอาศา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
36831
  เด็กชายณัฐสิทธิ์
มาก่อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
7
36832
  เด็กชายเด่นภูมิ
ชัยยะคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
8
36833
  เด็กชายทรงกลด
ฟองแก้ว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
9
36834
  เด็กชายธนกฤต
รู้ด่านกลาง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
36835
  เด็กชายธนดล
ขวัญเมือง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36836
  เด็กชายธนัทเดช
พรมอินทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36837
  เด็กชายธนันท์รัฐ
เเก้วประเสริฐ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
36838
  เด็กชายธีธัช
คงทน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
36839
  เด็กชายนราธิป
สารวัดถี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36840
  เด็กชายบุญฤทธิ์
สายมายา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
36841
  เด็กชายพรพิพัฒน์
เจียมยุทธการณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
17
36842
  เด็กชายพัฒนากฤษณ์
อ่อนคง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
18
36843
  เด็กชายพุฒิพงศ์
เกตุทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
19
36844
  เด็กชายภาคิน
ชวธนาธิคุณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
36845
  เด็กชายภานุวัฒน์
สีชุ่มใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36846
  เด็กชายภาสกร
นาแก้ว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36847
  เด็กชายภูวดล
เงินเชื้อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
23
36848
  เด็กชายเมทาสิทธิ์
อัปหัง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
24
36849
  เด็กชายวชิรวิชญ์
ฉายชื่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
26
36851
  เด็กชายวทันย์
กุหลาบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36852
  เด็กชายศรัณยู
บุญจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36853
  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
ตันทิพย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36854
  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เพ็ชรล้อมทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
36855
  เด็กชายศุภชัย
เชื่อมศรีจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
36856
  เด็กชายศุภณัฐ
คำมาตร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
32
36857
  เด็กชายสุภภูริ
พลจัตุรัส
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36858
  เด็กชายอชิตพล
ยาน้อย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36859
  เด็กหญิงกรวรรณ
จันทร์ทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36860
  เด็กหญิงกัญญาวีร์
พวงใหม่
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
36
36861
  เด็กหญิงณัฐสุดา
ทานา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
37
36862
  เด็กหญิงนิภาสิริ
เสือโฮก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36863
  เด็กหญิงพิมพ์ชนก
อินสอน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36864
  เด็กหญิงพุธตราภา
ทองเจริญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36865
  เด็กหญิงภคพร
เสือจงภู
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง