รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36786
  เด็กชายจิตตินัย
มั่นแย้ม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
2
36787
  เด็กชายจิรวัฒน์
คำหลวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36788
  เด็กชายชยณัฐ
คร้ามทุ่ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36789
  เด็กชายณชพล
เฮียงก่อ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36790
  เด็กชายณรงค์ศักดิ์
คำปา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
36791
  เด็กชายณัฐนันท์
กังวาล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36792
  เด็กชายณัฐภัทร
ดวงรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
8
36793
  เด็กชายณัฐภัทร
ขุนไกร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
36794
  เด็กชายทีปทัศน์
บุคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36795
  เด็กชายธนกร
ยาวงษ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36796
  เด็กชายธนเขตต์
เกิดสา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36797
  เด็กชายธรรมวัตร
ปัญญา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36798
  เด็กชายนาราภัทร
นาครัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16   ครั้ง
14
36799
  เด็กชายปัณณกานต์
สมพร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36800
  เด็กชายพชรดนัย
ใจหลวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
16
36801
  เด็กชายพีระวัฒน์
หลงครุธ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
36802
  เด็กชายมรรค
ชูจุ้ย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36803
  เด็กชายราเมศวร
ดำเนินยุทธ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
19
36804
  เด็กชายวสิษฐ์พล
ศิริเมือง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36805
  เด็กชายวันชนะ
สุปินตา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
2   ครั้ง
21
36806
  เด็กชายศิรภัทร
ปราจักร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
22
36807
  เด็กชายศุภเจษฎางค์
สว่างวงษ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36808
  เด็กชายสุรชัช
จำปาทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36809
  เด็กชายอลงกรณ์
ทองโสภา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36810
  เด็กชายอาติยะ
เลิกดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36811
  เด็กชายเอกอมร
มูลเงิน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
27
36812
  เด็กหญิงกนกวรรณ
ห้องเข้า
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36813
  เด็กหญิงกัญญาพัชร
มุ่ยพันธ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36814
  เด็กหญิงกานต์กนก
คล้ายศรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36815
  เด็กหญิงคุณัญญา
สุภานิตย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3   ครั้ง
31
36816
  เด็กหญิงโชติกา
คงนุ่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36817
  เด็กหญิงฐิติมา
ทะปัญญา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15   ครั้ง
33
36818
  เด็กหญิงนิจวรีย์
แก้วบุญมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36819
  เด็กหญิงปณิดา
ไหวฉลาด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36820
  เด็กหญิงปราณปริยา
มาบวบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
36
36821
  เด็กหญิงวิรัญชนา
อิสระรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
37
36822
  เด็กหญิงศิริวิมล
วงศ์สุวรรณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
38
36823
  เด็กหญิงสุดารัตน์
อินมา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36824
  เด็กหญิงสุภาภรณ์
มีแก้ว
2019-10-10
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
40
36825
  เด็กหญิงอรุโณทัย
ตะลันดา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง